336. Ola Johansson (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
336
Person
Talerrolle
Midtergruppens talsperson
Dato

Fru president, ärade delegater! Alla tycker att arbetet för att främja rörlighet och motverka gränshinder är viktigt. Då krävs det en god dialog och gott samarbete mellan olika parter. I Finland finns redan, som Artto tidigare nämnde, en rådgivningsskommitté där respresentanter från Nordiska rådet, Gränshinderrådet, Föreningen Norden, regeringen och de berörda myndigheterna deltar och för diskussioner med olika aktörer. Det bidrar till att identifiera problemen, och det bidrar också till administrativa och politiska lösningar. Det är den finska delegationen som tagit upp förslaget, där de uppmuntrar oss att införa liknande rådgivningskommittéer i våra hemländer. Vi tackar Finland för initiativet.

Jag vill understryka att de nordiska länderna måste kunna organisera sitt gränshinderarbete efter förutsättningarna i det egna landet. Detta exempel är något som vi ska ta fasta på och inspireras av när vi fortsätter diskussionen om hur dessa kommittéer ska arbeta för att nå resultat. I Sverige har vi en lång landgräns till våra grannländer. Vi har därför många kommuner med invånare som i sin vardag berörs av dessa gränshinder. Vi har en fast väg- och tågförbindelse i syd. Den utgör pulsådern i Öresundsregionen, som är en sammanhållen arbets- och bostadsmarknad men där människor och företag påverkas av gränshinder, utöver att den nordiska tillväxten hämmas. Just därför är det betydelsefullt att vi i en sådan rådgivningskommitté involverar näringslivet och de län och medborgare som direkt berörs av gränshinder. Det råder stor enighet om att fortsätta arbetet med att identifiera och åtgärda gränshindren.

Fru president! Mittengruppen yrkar bifall till betänkandet, som har behandlats i utskottet för tillväxt och utveckling i Norden.