Arto Pirttilahti (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
264
Date

Arvoisa presidentti! Juuri edellisen puhujan näkökulmasta heräsi tässä keskustelun mielenkiinto siihen, miten meillä eri Pohjoismaissa juuri tähän asumiseen liittyvät asiat ovat ja millä tavalla viranomaiset suhtautuvat siihen, kuinka haja-asutusalueella ihmiset asuvat ja niiden lupakäytäntöihin ja säännöksiin.

Meillä Suomessa on vähän vallalla viranomaisten toimesta tällä hetkellä se, että nuoret perheet ja lapsiperheet eivät saisi haja-asutusalueille enää muuttaa. Tämä näkyy ihan kunnallisten ja muitten toimintojen osalta. Silloinhan tämä vie meidän alueilta, reuna-alueilta elinvoimaa, varsinkin kun siellä eivät enää lapset leiki ja vanhempi väestö koko ajan vanhenee.

On erittäin tärkeää, että meillä on myös reuna-alueilla kasvukeskusten ulkopuolella elävää toimintaa, vahvasti elinkeinotoimintaa. Tässä esityksessä tulisi vahvasti ottaa huomioon, että kaikki toiminnot eivät keskittyisi kasvukeskuksiin.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade president! Den föregående talarens synvinkel väckte intresse för hur det ligger till med boendet i våra olika nordiska länder, hur myndigheterna förhåller sig till det, hur folk bor i glesbygden samt för licenspraxis och bestämmelser.

Hos oss i Finland är det något av en rådande inställning hos myndigheterna att unga familjer och barnfamiljer inte längre skulle få flytta till glesbygden. Detta märks i kommunala och andra verksamheter. Det berövar ju våra regioner, våra randområden, på livskraft speciellt då barn inte längre leker där och den äldre befolkningen hela tiden åldras.

Det är ytterst viktigt att vi har levande verksamhet, gott om näringsverksamhet, också i randområdena utanför tillväxtcentren. Stor vikt borde i detta förslag fästas vid att all verksamhet inte koncentreras till tillväxtcentren.