Maarit Feldt-Ranta (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
81
Speaker role
Talesperson for Den Finske Delegation
Date

President, bästa kolleger! Jag lägger alltså fram en delegationsmotion som gäller en av hörnstenarna i det som vi försöker jobba med i Nordiska rådet, det vill säga ett effektiviserande av gränshinderarbetet. Vi från Finland kommer med bra tips som inte kostar er någonting men som hjälper er och oss alla att effektivt lösa och förebygga gränshinder.

I Finland har vi kommit på en unik model där informationsutbyte om gränshinderarbete sköts genom att använda en rundabordsmodell. Vår nationella Nordenorganisation fungerar som sekretariat för den rådgivningskommitté som samlar så gott som alla myndigheter och aktörer i ett land och som har med människornas vardag och eventuella gränshinder att göra: Gränshinderrådet, riksdagen, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet, Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, Utbildningsstyrelsen, Befolkningsregistercentralen och så vidare, och så vidare. Vi har i Finland stor nytta av vårt tvärsektoriella arbete, att mötas och diskutera gränshinder. Den här rådgivningskommittén är unik i Norden genom att den erbjuder värdefullt informationsutbyte mellan de olika myndigheterna och deras representanter. Vi har också lyckats förebygga flera gränshinder innan de har uppstått i förvaltningen eller i lagstiftningen. Kommittén sammanträder 3–4 gånger om året, vanligtvis några veckor före Gränshinderrådets möte.

Slutligen, som en konkret åtgärd, har den finska delegationen presenterat ett medlemsförslag om att alla nordiska länder skulle följa detta exempel och grunda motsvarande rådgivingskommittéer. Som jag inledningsvis sade, bästa kolleger, är det systemet nästan helt gratis och mycket effektivt. Vi hoppas därför att också ni nappar på förslaget för att främja våra invånares och våra näringslivsföreträdares möjligheter att ha ett gränslöst Norden.