Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen pohjoismaisen työympäristöyhteistyön hankehaku: työsuojelua ja työelämärikollisuutta koskevat tutkimukset

15.12.23 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismainen työympäristöyhteistyö kaipaa lisätietoa työelämärikollisuuden ja työsuojelun välisestä suhteesta ja siitä, millaiset työelämärikollisuutta ehkäisevät toimet parantavat työsuojelua. Tavoitteena on niin ikään lisätä yleistä tietoisuutta työelämärikollisuudesta ja työsuojelusta koko yhteiskunnassa.

Tietoja

Opportunity category
Hankehaku
Deadline
To, 2024/02/15 - 15:00
External organization
Pohjoismainen työympäristöjaosto
Financial framework
1 150 000 Tanskan kruunua
Countries
Norja
Tanska
Suomi
Islanti
Ruotsi
Ahvenanmaa
Färsaaret
Grönlanti
Saamelainen kielialue

Tausta

Työelämärikollisuus on monimutkainen sosiaalinen ongelma, jota esiintyy monilla eri aloilla. Esimerkkeinä ovat liikenne- ja rakennusala, joilla työelämärikollisuus lisää työtapaturmariskiä. Muilla aloilla, kuten siivous- ja kauneusalalla, työelämärikollisuus voi johtaa muunlaisiin riskeihin. Alasta riippumatta työelämärikollisuus kasvattaa työsuojeluriskejä. Tämä koskee ennen kaikkea rajat ylittävää työvoimaa. 

Työelämärikollisuuden torjuminen on poliittinen painopiste kaikissa Pohjoismaissa. Pohjoismaiden ministerineuvosto on aloittanut Baltian maiden kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on torjua nimenomaan rajat ylittävää työelämärikollisuutta. Yhteistyö on johtanut käytännössä viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten toteuttamiin toimiin, joiden tavoitteena on torjua työsuojelulainsäädännön tietoiseen rikkomiseen perustuvaa työntekijöiden hyväksikäyttöä.

Hankehaku

Pohjoismaisen työympäristöjaoston hankehaussa haetaan tutkimuksia, jotka tuottavat tietoa sekä käytännön suosituksia ja ratkaisuja, joita työsuojeluasiantuntijat ja valvontaviranomaiset voivat käyttää pyrkiessään hallitsemaan työelämärikollisuuden piiriin kuuluvia tulevia työsuojeluongelmia.

Tutkimuksen tulisi käytännössä

  1. lisätä tietämystä työelämärikollisuuden, työsuojelun ja työsuojeluriskien välisestä suhteesta
  2. lisätä tietämystä siitä, millaiset työelämärikollisuuden vastaiset toimet parantavat työsuojelua
  3. lisätä tietoisuutta työelämärikollisuudesta ja työsuojelusta koko yhteiskunnan valistamisen kautta.

Hankkeen tavoitteena on

  • ehkäistä työsuojelulainsäädännön rikkomista
  • tuottaa tietoa, joka auttaa työsuojelualan valvontaviranomaisia torjumaan työelämärikollisuutta käytännössä
  • auttaa ehkäisemään tapaturmia ja työterveysongelmia, jotka ovat seurausta työelämärikollisuudesta kaikilla keskeisillä aloilla.

Ketkä voivat hakea?

Hakijoiden tulee lähtökohtaisesti olla pohjoismaisia julkisia tai yksityisiä tutkimuslaitoksia, joilla on dokumentoitua tietoa aihepiiristä.

Aikataulu ja rahoitus

Hankkeille on varattu jaettavaksi yhteensä 1 150 000 Tanskan kruunua. Hankkeiden tulee päättyä viimeistään vuoden 2025 lopussa. Kaikki varat jaetaan vuonna 2024, ja hankkeet on tarkoitus toteuttaa yksinomaan näillä varoilla. 

Hakukriteerit

Hakemukset arvioi pohjoismainen työympäristöjaosto, joka laatii esityksen rahoituspäätökset tekevälle työelämäalan virkamieskomitealle (EK-A).

Jotta hakemus voitaisiin arvioida, siinä on dokumentoitava, että hankkeeseen osallistuu aktiivisesti vähintään kolme Pohjoismaata tai kaksi Pohjoismaata ja vähintään yksi muu maa kuin Pohjoismaa.

Jaosto huomioi hakemusten arvioinnissa hankkeen vastaavuuden suhteessa hakuilmoitukseen, asiasisällön, hankkeen uutuusarvon, pohjoismaisen hyödyn ja hankeryhmän ammatillisen pätevyyden. 

Lisäksi arvioidaan, onko hankkeen toteuttaminen ehdotetuissa aika- ja budjettirajoissa todennäköistä.

Hakemukseen tulee sisältyä hankkeen toteutusta ja varojen käyttöä koskeva aktiviteetti- ja aikataulusuunnitelma.

Hakuaika

Hakemukset lähetetään jaostosihteeri Gro Synnøve Rygh Færevågille osoitteeseen gro.synnove.faerevag@arbeidstilsynet.no viimeistään 15. helmikuuta 2023 klo 15.00.  

Hakemus katsotaan vastaanotetuksi vasta, kun hakija on saanut siitä kuittauksen jaostosihteeriltä.

Määräajan jälkeen toimitettuja hakemuksia ei oteta huomioon.