Pohjoismaiden ministerineuvoston esteellisyyssäännöt

Pohjoismaisten yhteistyöministerien (MR-SAM) 29. helmikuuta 2016 hyväksymän Pohjoismaiden ministerineuvoston työjärjestyksen 10 §:n kohdan k) mukaisesti on päätetty seuraavaa:

Tarkoitus

§ 1. Esteellisyyssääntöjen tarkoituksena on ehkäistä epätarkoituksettomien tarkoitusperien vaikutusta asioiden käsittelyyn tai järjestelyyn ynnä muuhun sekä estää Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaan kohdistuvan epäluottamuksen syntyä ja ministerineuvoston puolueettomuutta koskevien epäilyksien heräämistä.

Jäsenten nimitys kollegiaalisiin toimielimiin ja muihin toimielimiin

§ 2. Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaan osallistuvilla on vastuu kiinnittää huomiota toistuvan tai jatkuvan eturistiriidan vaaraan, vrt. 3 §, nimitettäessä jäseniä tiettyihin tehtäviin ja kollegiaalisiin toimielimiin sekä muihin toimielimiin.

Esteellisyys

§ 3. Esteellisyys tietyssä asiassa syntyy, mikäli

  1. asianosaiselle on erityistä henkilökohtaista tai taloudellista etua asian tuloksesta tai hän edustaa tai on edustanut jotakuta, jolle asiasta on tällaista etua, mukaan lukien yksityishenkilöt, oikeushenkilöt sekä julkiset viranomaiset

  2. asianosaisen aviopuolisolle, lähisukulaiselle tai muulle läheiselle on erityistä henkilökohtaista tai taloudellista etua asian tuloksesta tai hän edustaa jotakuta, jolle asiasta on tällaista etua, mukaan lukien yksityishenkilöt, oikeushenkilöt sekä julkiset viranomaiset

  3. asianosainen on yhtiön, yhdistyksen, muun yksityisen oikeushenkilön tai toimielimen (mukaan lukien Pohjoismaiden ministerineuvoston alaiset hallitukset ja työryhmät) johdossa tai muuten läheisesti kytköksissä kyseiseen tahoon, joka on erityisen kiinnostunut asian tuloksesta

  4. asia koskee Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen toimielimen, pohjoismaisen laitoksen, työryhmän, pohjoismaisen laitoksen asiantuntijaneuvoston tai vastaavan tarkastus- tai valvontatoimintaa ja asianosainen on osallistunut niissä aiemmin asiaa koskevaan ratkaisuun tai järjestelyyn

  5. jos on olemassa muita seikkoja, jotka voivat herättää epäilyksiä asianosaisen puolueettomuudesta.

2. kappale. Esteellisyyttä ei kuitenkaan synny, mikäli edun luonteen tai vahvuuden, asian luonteen tai asianosaisen tehtävien seurauksena ei voida olettaa, että epätarkoituksenmukainen tarkoitusperä voisi vaikuttaa asian ratkaisuun.

§ 4. 3 §:n määräykset eivät päde, mikäli

  1. asianosaisen korvaaminen toisella henkilöllä (sijaisella) asian käsittelyssä aiheuttaisi huomattavia hankaluuksia tai epäselvyyksiä

  2. kollegiaalinen toimielin ei sen seurauksena olisi enää päätösvaltainen tai jos toimielimen kokoonpanon osalta olisi hyvin ongelmallista, ettei jäsen osallistu asian käsittelyyn ja asiaa ei voida siirtää myöhemmäksi ilman, että siitä koituu merkittävää vahinkoa Pohjoismaiden ministerineuvostolle.

Henkilöpiiri

§ 5. Esteellisyyssäännöt koskevat Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön työntekijöitä sekä ministerineuvostojen, virkamieskomiteoiden, työryhmien ja ohjausryhmien jäseniä sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisten pohjoismaisten laitosten hallitusten,

2. kappale. Pohjoismaiden ministerineuvosto voi päättää, että sen taloudellisia varoja hallinnoivien tai sen puolesta tehtäviä hoitavien henkilöiden tulee ottaa huomioon pykälien 1, 3, 5, 6 ja 7 sisältö.

Esteellisyyden ratkaiseminen

§ 6. Jos henkilö tietää tai epäilee, että asianosaista koskee 3 §:n 1. kappaleessa mainittu seikka, hänen tulee välittömästi ilmoittaa asiasta esimiehelleen, paitsi jos on ilmeistä, että kyseessä on merkityksetön seikka.

2. kappale. Kollegiaalisten toimielinten, kuten virkamieskomiteoiden, työryhmien, ohjausryhmien sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisten pohjoismaisten laitosten hallitusten ja asiantuntijaneuvostojen jäsenten osalta tieto annetaan toimielimen puheenjohtajalle.

3. kappale. Kysymyksen henkilön esteellisyydestä ratkaisee rekrytoinnista vastannut viranomainen tai asianomainen toimielin 1. ja 2. kappaleiden mukaisesti.

4. kappale. Asianosainen ei saa itse osallistua esteellisyyden käsittelyyn tai sen ratkaisemiseen, huomioiden kuitenkin 4 §:n.

Esteellisyyden oikeudelliset seuraamukset

§ 7. Tietyssä asiassa esteellinen henkilö ei saa tehdä päätöksiä, osallistua päätöksen tekoon tai muuten vaikuttaa kyseisen asian käsittelyyn.

2. kappale. Esteellinen henkilö voidaan korvata sijaisella.

Voimaantulo

§ 8. Säännöistä on päätetty 29. helmikuuta 2016 ja ne astuvat voimaan 1. maaliskuuta 2016.

2. kappale. Pohjoismaiden ministerineuvoston aiemmat esteellisyyssäännöt kumotaan.