Regler om inhabilitet for Nordisk Ministerråd

I medfør af § 10, litra k) Arbetsordning för Nordiska ministerrådet, som antaget af Nordisk ministerrådet (MR-Sam) den 29. februar 2016, fastsættes

Formål

§ 1. Reglerne om inhabilitet har til formål at forebygge, at uvedkommende hensyn påvirker behandlingen af den enkelte sag eller foranstaltning m.v., at hindre, at der skabes mistillid til Nordisk Ministerråds virksomhed samt hindre, at der kan rejses tvivl om ministerrådets upartiskhed.

Udpegning af medlemmer af kollegiale organer m.v.

§ 2. Det påhviler deltagere i Nordisk Ministerråds virksomhed at være opmærksom på risiko for gentagen eller vedvarende interessekollission jf. § 3, når der udpeges medlemmer til at varetage bestemte funktioner og til kollegiale organer m.v.

Inhabilitet

§ 3. Der foreligger inhabilitet i forhold til en bestemt sag, hvis

  1. Vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, herunder privatpersoner, juridiske personer samt offentlige myndigheder,
  2. Vedkommendes ægtefælle, nærtbeslægtede eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, herunder privatpersoner, juridiske personer samt offentlige myndigheder,
  3. Vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening, en anden privat juridisk person, eller et organ, herunder styrelse eller arbejdsgrupper under Nordisk Ministerråd, der har en særlig interesse i sagens udfald,
  4. Sagen vedrører udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for et organ, samnordisk institution, arbejdsgruppe, en samnordisk institutions fagråd eller lignende som er omfattet af Nordisk Ministerråds virksomhed, og vedkommende tidligere dér har medvirket ved den afgørelse eller de foranstaltninger, sagen angår, eller
  5. Der i øvrigt foreligger om-stændigheder, som er egnet til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

§ 4. Bestemmelserne i § 3 gælder ikke,

  1. Hvis det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder eller betænkelighed at lade en anden træde i den pågældendes sted (stedfortræder) under sagens behandling, eller
  2. Hvis et kollegialt organ derved mister sin beslutningsdygtighed, eller hvis det af hensyn til organets sammensætning vil give anledning til væsentlig betænkelighed, dersom medlemmet ikke deltager i sagens behandling, og sagen ikke kan udsættes uden væsentlig skade for Nordisk Ministerråd

Personkredsen

§ 5. Medarbejderne ved Nordisk Ministerråds Sekretariat, medlemmer af ministerråd, embedsmandskomiteer, arbejdsgrupper, styregrupper, medarbejdere og medlemmer af bestyrelser og fagråd og lignende ved samnordiske institutioner omfattet af Nordisk Ministerråds virksomhed er omfattet af nærværende regler om inhabilitet.

Stk. 2. Nordisk Ministerråd kan bestemme, at personer som forvalter økonomiske midler fra Nordisk Ministerråd eller varetager opgaver på vegne af Nordisk Ministerråd skal iagttage indholdet af bestemmelserne i §§ 1, 3, 5, 6 og 7.

Afgørelse om inhabilitet

§ 6. Den, der er bekendt med eller i tvivl om, hvorvidt der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold som er nævnt i § 3, stk. 1, skal snarest underrette sin foresatte herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning.

Stk. 2. For så vidt angår medlemmer af et kollegialt organ, herunder embedsmandskomiteer, arbejdsgrupper, styre-grupper samt bestyrelser og fagråd for samnordiske institutioner under Nordisk Ministerråd, gives underretningen til formanden for organet.

Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil afgøres af ansættelsesmyndigheden eller af vedkommende organ jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4. Vedkommende må ikke selv deltage i behandlingen eller afgørelsen om inhabilitet jf. dog § 4.

Retsvirkninger af inhabilitet

§ 7. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.
Stk. 2. Den som er inhabil kan lade sig erstatte af en stedfortræder.

Ikrafttræden

§ 8. Disse bestemmelser er fastsat af NSK den 29. februar 2016 og træder i kraft den 1. marts 2016.
Stk. 2. Hidtidige