Hae tukea luonnon virkistyskäyttöä ja biologista monimuotoisuutta koskeviin ympäristöhankkeisiin

14.02.18 | Uutinen
Grantræ i skov
Photographer
Benjamin Suomela / Norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvosto avaa hakukierroksen pohjoismaisille ympäristöhankkeille, jotka koskevat luonnon kestävää virkistyskäyttöä ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvia uhkia.

Hanketukea voi saada vuosittain enintään 500 000 Tanskan kruunua Pohjoismaiden ministerineuvoston ekosysteemiryhmältä (TEG). Vuonna 2019 ekosysteemiryhmä priorisoi hankkeita, joissa keskitytään seuraaviin aiheisiin:

 

– luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön vaikutus luonnon monimuotoisuuteen sekä arvokkaisiin luonnon- ja kulttuuriympäristöihin

– Pohjoismaiden luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät, etenkin haitalliset vieraslajit sekä maaeläinlajien ja makean veden lajien keskuudessa esiintyvät taudinpurkaukset.

Ketkä voivat hakea tukea?

Tukea voivat hakea kansalliset ja alueelliset viranomaiset, kunnat, yliopistot ja korkeakoulut sekä voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. 

Hakukriteerit

Luonnon kestävää virkistyskäyttöä koskevan hankkeen tulee edistää luonnon- ja kulttuuriympäristöjen kestävää käyttöä. Hankkeiden tulee tarjota käytännön ehdotuksia ratkaisuiksi ja työkaluiksi, joilla voidaan vähentää luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön kielteisiä vaikutuksia Pohjoismaissa.

Luonnon monimuotoisuutta uhkaavia tekijöitä käsittelevät hankkeet voivat esimerkiksi koskea keinoja vähentää ja ehkäistä tautien leviämistä maantieteelliseltä alueelta tai lajilta toiselle tai ehkäistä vieraslajien asettumista ja vähentää niiden leviämistä. 

Jotta hankkeelle voidaan myöntää tukea, siihen täytyy osallistua toimijoita vähintään kolmesta Pohjoismaasta. Hanke on myös jalkautettava hyvin pohjoismaisiin ympäristö- tai kulttuuriperinnön hallintotahoihin. Puhtaille tutkimushankkeille ei myönnetä varoja. 

Hakuaika päättyy 18. kesäkuuta 2018.