Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

01.01.70 | Deklaration
Denna utgåva är inofficiell och anpassad för ökad tillgänglighet. Originalexemplaret av överenskommelsen och ändringsavtalen finns hos Utrikesministeriet i Finland. Överenskommelsen slöts ursprungligen den 3 september 1996. Detta är en inofficiell och anpassad utgåva av överenskommelsen som innehåller de ändringar som har gjorts till följd av ändringsavtal den 13 mars 2000, den 3 november 2006, den 23 april 2009, den 31 oktober 2012, den 2 november 2015 och den 17 maj 2018. Preamblar och slutbestämmelser ingår inte i denna utgåva med undantag av slutbestämmelserna i det senaste ändringsavtalet som förlänger överenskommelsens giltighet tills annat avtalas.

Information

Artikel 1

Parterna förpliktar sig ömsesidigt att ge utbildningssökande som är bosatta i ett annat nordiskt land tillträde till sina offentliga högre utbildningar på samma eller likvärdiga villkor som sökande från det egna landet. En utbildningssökande, som är behörig till högre utbildning i det nordiska land, där han/hon er bosatt, är också behörig till högre utbildning i de andra nordiska länderna. Parterna förpliktar sig vidare att på bästa sätt verka för att motsvarande tillämpas på offentligt erkända högre utbildningar som anordnas av privata offentligt finansierade institutioner för högre utbildning. Med högre utbildning avses i denna överenskommelse

i Danmark: utbildningar vid institutioner för högre utbildning och högre utbildning vid andra utbildningsinstitutioner, som förutsätter gymnasieutbildning eller motsvarande kvalifikationer;

i Finland: utbildning vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor, samt motsvarande utbildning som bygger på studentexamen eller annan utbildning som ger studiekompetens;

i Island: alla utbildningar som bygger på studentexamen eller likvärdiga kvalifikationer;

i Norge: utbildning vid universitet och högskolor eller motsvarande som bygger på genomförd och godkänd vidaregående upplärning eller motsvarande studiekompetensgivande utbildning;

i Sverige: utbildningar vid universitet och högskolor eller motsvarande som bygger på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kvalifikationer och som omfattas av högskoleförordningen.

Överenskommelsen gäller inte tillträde till forskarutbildning.

Artikel 2

Bestämmelserna i denna överenskommelse innebär inte något undantag från de regler om uppehållstillstånd som gäller i respektive land.

Bestämmelserna i denna överenskommelse utgör inte hinder för bilaterala avtal mellan parterna om köp eller liknande av studieplatser inom någon särskild utbildning.

Artikel 3

Om det ställs krav på särskilda kvalifikationer eller ämnesmässiga kunskaper för att bli antagen till viss högre utbildning skall utbildningssökande från de nordiska länderna uppfylla dessa krav på likvärdiga villkor som landets egna sökande.

Artikel 4

Om tillträde till högre utbildning är begränsat görs urvalet av sökande från de andra nordiska länderna efter samma eller likvärdiga regler som gäller för sökande från det egna landet. Strävan skall därvid vara att använda sådana urvalsregler som så långt som möjligt jämställer utbildningssökande från de andra nordiska länderna med sökande från det egna landet.

Artikel 5

Parterna är överens om att en utbildningssökande som har gått igenom en del av sin högre utbildning hos en av parterna med godkänt resultat skall få denna del sig tillgodoräknad för motsvarande utbildning hos en annan part. Värderingen av de meriter som åberopas ankommer på den institution för högre utbildning där tillgodoräknande önskas.

Artikel 6

Parterna skall se till att informera om utbildningsmöjligheterna vid de olika institutionerna för högre utbildning inom Norden.

Artikel 7

Danmark, Finland, Norge och Sverige betalar kalenderårsvis ersättning till studielandet för sina studerande i ett annat nordiskt land. Island är undantaget denna bestämmelse.

Nordiska ministerrådet godkänner storleken på den ersättning vart och ett av de fyra länderna skall betala.

Betalningen skall erläggas för 75 procent av det antal studerande, som får studiestöd från det land där studeranden är bosatt och enligt detta lands regler, för sådana högre utbildningar i ett annat nordiskt land som avses i Artikel 1. Den årliga ersättningen per studerande är DKK 22 000. Ersättningen per studerande höjs från DKK 22 000 till DKK 26 000 år 2013, och till DKK 30 000 år 2014. För 2014 års ersättning ska tilläggas en indexreglering enligt det danska konsumentprisindexet (forbrugerprisindeks). Regleringen görs av Nordiska ministerrådets sekretariat utgående från en uppskattning från Danmarks Statistik av prisutvecklingen i Danmark från januari 2013 till januari 2014. Därefter skall ersättningen indexregleras på samma sätt följande år. Betalningen mellan länderna avräknas som minskning eller ökning av dessa länders andel i den årliga budgeten för det nordiska samarbetet.

Artikel 8

Som underlag för beräkningen av antalet studerande används statistiska uppgifter som de nordiska studiestödsmyndigheterna årligen utarbetar på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Studerande till och från Färöarna, Grönland och Åland skall inte beaktas och inte heller studerande inom forskarutbildning, studerande som ingår under artikel 2 andra stycket, samt studerande inom Nordiskt program för lärare, utbildningssökande och studerande (NORDPLUS) eller annat motsvarande utbytesprogram.

För det kalenderår då avtalet träder i kraft beräknas betalningen enligt de statistiska uppgifterna för läsåret 1994/95. Antalet studerande inom ospecificerad högre utbildning skall inte beaktas. För de därpå följande två kalenderåren beräknas betalningen enligt de statistiska uppgifterna för läsåret 1995/96 respektive 1996/97 om inte Nordiska ministerrådet beslutar något annat.

Artikel 9

Parterna skall gemensamt följa överenskommelsens tillämpning och vidta de åtgärder som utvecklingen kan ge anledning till. Med avseende härpå tillsätter Nordiska ministerrådet ett rådgivande utskott, som vid behov skall rapportera till Nordiska ministerrådet om överenskommelsens tillämpning och som kan lämna förslag till ändringar och tillägg till överenskommelsen.

Slutbestämmelser till avtal om ändring av överenskommelsen den 17 maj 2018

Artikel 1

Överenskommelsen skall gälla tills annat avtalas.

Artikel 2

Detta avtal träder i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga parter har meddelat det finska utrikesministeriet att de har godkänt avtalet.

Detta avtal upphör att vara i kraft när överenskommelsen upphör att vara i kraft.

För Färöarnas och Grönlands respektive Ålands vidkommande träder avtalet i kraft trettio dagar efter det att det finska utrikesministeriet har underrättats om att avtalet skall ha giltighet för Färöarna och Grönland respektive Åland.

Det finska utrikesministeriet meddelar de övriga parterna om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för avtalets ikraftträdande.

Artikel 3

Originalexemplaret av detta avtal deponeras hos det finska utrikesministeriet, som tillställer de övriga parterna bestyrkta kopior därav.

Detta avtal undertecknas av utbildningsministrarna från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Avtalet föreligger i ett exemplar på danska, finska, isländska, norska respektive svenska. Samtliga texter har samma giltighet.

Kontakt