Folkbokföring på Island

Þjóðskrá á Íslandi
Nedan finns information om i vilka fall man har rätt att folkbokföra sig på Island och hur det går till.

Regler om folkbokföring på Island

Om du flyttar till Island från ett annat nordiskt land gäller det nordiska avtalet om folkbokföring mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Enligt avtalet ska varje person bara vara folkbokförd på en plats i taget inom Norden. Reglerna i landet man flyttar till avgör hur registreringen går till.

På Island är det en myndighet som kallas Þjóðskrá som sköter folkbokföringen och delar ut personnummer (som på Island kallas ’kennitala’). Nordiska medborgare som avser att bo och arbeta på Island under kortare tid än sex månader behöver vanligen inte folkbokföra sig i landet. Om du befinner dig i en sådan situation och behöver ett isländskt personnummer, till exempel för arbete eller studier, är det arbetsgivaren, arbetsförmedlingen Vinnumálastofnun eller skolan som ska lägga in ansökan.

Den som flyttar till Island från ett annat nordiskt land för att bo och arbeta där under minst 6 månader måste folkbokföra sig på Island. Man gör detta genom att anmäla flyttningen antingen till Þjóðskrá (folkbokföringsregistret) eller till kommunkontoret.

 

Anmäla flytt till Island från ett annat nordiskt land

Om du flyttar till Island från ett annat nordiskt land ska du meddela detta inom en vecka genom att personligen besöka antingen Þjóðskrá eller det kommunkontor du flyttat till. Du blir då folkbokförd i landet från och med den dag du uppger som flyttdag. Folkbokföringsregistret anmäler flytten till myndigheterna i det land du flyttar från. Om du meddelar flytten till Island när mer än en vecka har gått från det verkliga flyttdatumet kommer du att bli folkbokförd som bosatt på Island från den dag du meddelar flytten.

Vad du ska medföra

När du anmäler flytten till Þjóðskrá eller kommunkontoret ska du ha med dig ditt pass eller annan giltig reselegitimation.

Folkbokföring av barn

För barn gäller samma folkbokföringsregler som för vuxna. Om ett barn flyttar till Island från ett annat land måste man kunna styrka vårdnaden om barnet.

Om barnet flyttar från den ena föräldern till den andra, eller till tredje part, och vårdnaden är gemensam, måste vårdnadshavarna ingå ett avtal om att ändra barnets folkbokföringsadress och få avtalet godkänt av fogdeämbetet (Sýslumaður).  Detta gäller särskilt isländska barn när ett avtal om vårdnad och folkbokföringsadress har ingåtts. Så snart ett avtal föreligger kan barnets folkbokföringsadress ändras. En konsekvens av detta är att om vårdnaden är gemensam och barnet ska flytta utomlands från den ena föräldern till den andra måste man alltid ingå ett avtal om barnets folkbokföringsadress hos fogdeämbetet innan man lämnar landet. Om endast barnet flyttar till Island, från den ena föräldern till den andra, gäller på samma sätt att det måste finnas information som styrker vårdnaden och att ett avtal om barnets folkbokföringsadress måste ingås hos fogdeämbetet.

Om ett barn utan isländskt medborgarskap flyttar till Island, med eller utan den ena föräldern, måste man alltid kunna uppvisa handlingar som styrker vem som har vårdnaden om barnet.  Om vårdnaden är gemensam, och om den förälder som inte flyttar med bor i landet man flyttar från, måste handlingarna innehålla ett skriftligt samtycke från den föräldern.

Kennitala

Alla som registreras i folkbokföringsregistret Þjóðskrá får ett isländskt personnummer – kennitala. Den som en gång har fått ett isländskt personnummer behåller det livet ut, även efter flytt från Island.  

Närmare information

Närmare information finns på folkbokföringsregistrets hemsida; alternativt kan man ringa telefonnumret +354-515 5300.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.