Grönländsk förtidspension

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland
Photographer
Mats Bjerde
Här kan du läsa mer om grönländsk förtidspension.

Förtidspension beviljas personer med nedsatt arbetsförmåga som är över 18 år men inte ännu har nått pensionsåldern och därmed rätt till ålderspension. Arbetsförmågan kan var nedsatt på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller kronisk sjukdom.

För att du ska kunna beviljas grönländsk förtidspension ska du uppfylla följande villkor:

  • Du har varaktigt helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga.
  • Du är mellan 18 och 66 år.
  • Du har varit fast bosatt på Grönland, Färöarna eller i Danmark i minst tre år.
  • Du är fast bosatt på Grönland, i ett annat nordiskt eller EES-land.

Därtill ska du uppfylla ett av följande tre villkor:

  • Du har dansk medborgarskap.
  • Du omfattas av Nordisk konvention om social trygghet.
  • Du har varit fast bosatt på Grönland i mins tre år före ansökan om förtidspension.

Efter din ansökan om förtidspension ska du genomgå en klargörande process (afklaringsforløb) och eventuellt en revalideringsprocess (revalideringsforløb). Utgående från bedömningen av din arbetsförmåga kan du beviljas förtidspension på högsta, mellersta eller lägsta nivå. Ju bättre arbetsförmåga du bedöms att ha, desto lägre förtidspension kan du få, eftersom du kan arbeta mer.

Det är myndigheterna som bedömer om du ska beviljas förtidspension. Det gör de utgående från olika undersökningar som ska fastslå om din nedsatta arbetsförmåga är varaktig. Myndigheterna är skyldiga att undersöka om du kan återfå något av din arbetsförmåga.

Hur ansöker du om förtidspension från ett annat nordiskt land om du bor på Grönland?

Om du bor på Grönland och vill ansöka om förtidspension från ett annat nordiskt land ska du kontakta departementet för sociala frågor. De kan hjälpa dig med att ansöka hos myndigheterna i det eller de nordiska länder där du vill ansöka om förtidspension.

Om du ansöker förtidspension från två olika länder

De enskilda nordiska länderna har olika lagstiftning och därför är det också olika krav du ska uppfylla för att kunna beviljas förtidspension. Du ska kontakta myndigheterna i de länder du vill ansöka pension från.

Kan du ta med grönländsk förtidspension till Danmark eller Färöarna?

Om du är förtidspensionär och flyttar till Danmark eller Färöarna kan du i vissa fall ta din förtidspension med dig i upp till 12 månader efter flytten. Därefter omfattas du av lagstiftningen om förtidspension i Danmark eller på Färöarna.

Får du arbeta medan du får förtidspension?

Om du har beviljats förtidspension på Grönland har du fortfarande möjlighet att arbeta vid sidan av pensionen i den utsträckning som din arbetsförmåga är värderad till. Du är skyldig att underrätta kommunen om dina personliga eller ekonomiska omständigheter ändrar sig på ett sätt som gör att din förtidspension ska omvärderas, ändras, tillfälligt avbrytas eller återtas.

Din rätt till förtidspension bortfaller om du inte längre uppfyller villkoren för att beviljas den.

Hur utbetalas förtidspension vid dödsfall?

När en förtidspensionär dör utbetalas den avlidnas ålderspension till dennas eventuella partner i två månader efter slutet av den månad då dödsfallet inträffat.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Om du har frågor om lagstiftningen gällande förtidspension ska du kontakta departementet för sociala frågor.

Om du har frågor om din ansökan om grönländsk förtidspension ska du kontakta kommunen där du bor.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.