Grønlandsk uføretrygd

Foto: Lägenheter, Sisimiut, Grönland
Photographer
Mats Bjerde
Her kan du lese om grønlandsk uføretrygd.

Uføretrygd innvilges personer med nedsatt arbeidsevne som har fylt 18 år, men ikke har nådd pensjonsalderen med rett til alderspensjon. Arbeidsevnen kan være nedsatt grunnet fysiske eller psykiske handikap eller kronisk sykdom.

For å få innvilget grønlandsk uføretrygd må du oppfylle følgende betingelser:

  • Ha varig helt eller delvis nedsatt arbeidsevne
  • Være mellom 18 og 66 år
  • Ha hatt fast bolig på Grønland, i Danmark eller på Færøyene i minst tre år
  • Ha fast bolig på Grønland, i et annet nordisk land eller et EØS-land

I tillegg må du oppfylle én av følgende tre betingelser:

  • ha dansk statsborgerskap
  • Være omfattet av Nordisk konvensjon om trygd
  • Ha hatt fast bolig på Grønland i minst tre år før søknaden om uføretrygd

Etter søknaden om uføretrygd må du gjennomgå et avklaringsforløp samt et eventuelt rehabiliteringsforløp. Ut fra din vurderte arbeidsevne kan du innvilges uføretrygd på høyeste, mellomste eller laveste trinn. Jo høyere arbeidsevne du vurderes å ha, desto lavere uføretrygd kan du få, fordi du kan arbeide mer.

Det er myndighetene som vurderer om du skal innvilges uføretrygd. Det gjør de på bakgrunn av forskjellige undersøkelser som skal fastslå om din nedsatte arbeidsevne er varig. Myndighetene har plikt til å undersøke om du kan få tilbake noe av arbeidsevnen.

Hvordan søker du om uføretrygd fra et annet nordisk land hvis du bor på Grønland?

Hvis du bor på Grønland og vil søke om uføretrygd fra et annet nordisk land, må du kontakte Departementet for sosiale saker. De kan hjelpe deg med å søke hos myndighetene i det eller de nordiske landene du søker uføretrygd i.

Hvis du søker uføretrygd fra to land

Lovgivningen i de enkelte nordiske landene er forskjellig, og derfor vil det også være ulike krav du må oppfylle for å få innvilget uføretrygd. Du må kontakte myndighetene i de enkelte landene du vil søke fra.

Kan du ta med deg grønlandsk uføretrygd til et annet land i riksfellesskapet?

Hvis du er uføretrygdet og flytter til Danmark eller Færøyene, kan du i noen tilfeller ta med deg uføretrygden i opp til tolv måneder etter flyttingen. Etter det vil du bli omfattet av lovgivningen om uføretrygd i Danmark eller på Færøyene.

Kan du jobbe mens du mottar uføretrygd?

Hvis du er innvilget uføretrygd på Grønland, har du fortsatt mulighet for å jobbe ved siden av i det omfanget arbeidsevnen din er vurdert til. Du har plikt til å underrette kommunen hvis dine personlige eller økonomiske forhold endrer seg på en måte som gjør at uføretrygden må revurderes, endres, gjøres hvilende eller frakjennes.

Retten til uføretrygd bortfaller hvis du ikke lenger oppfyller betingelsene for å få den innvilget.

Hvordan utbetales uføretrygd ved dødsfall?

Når en uføretrygdet dør, blir den avdødes uføretrygd utbetalt til en eventuell partner i to måneder etter utgangen av måneden da dødsfallet inntraff.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Har du spørsmål om lovgivning om uføretrygd, må du kontakte Departementet for sosiale saker.

Har du spørsmål om søknaden din om grønlandsk uføretrygd, må du kontakte kommunen du bor i.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.