Isländskt medborgarskap

Ríkisborgararéttur
Här hittar du information om isländskt medborgarskap, hur ansökan om medborgarskap går till och om dubbelt medborgarskap.

Ett barn får isländskt medborgarskap vid födseln om modern är isländsk medborgare och/eller om fadern är isländsk medborgare och gift med modern. Ett barn till en isländsk fader och en utländsk moder som inte är gifta med varandra får automatiskt isländskt medborgarskap vid födseln om det är fött i landet och faderskapet är fastställt enligt lagen om barn.

Om barnet är fött utomlands kan fadern ansöka till justitiedepartementet om isländskt medborgarskap för barnet. Om barnet har fyllt tolv år bör detta göras i samråd med barnet. Barnet blir isländsk medborgare om föräldrarna ingår äktenskap och barnet inte redan har fått isländskt medborgarskap på något av de sätt som beskrivs ovan. Detta gäller dock endast barn födda efter 1 oktober 1988. Närmare upplysningar finns på justitiedepartementets hemsida, och lagen finns att läsa på Alltingets webbplats.

Att ansöka om isländskt medborgarskap

Útlendingastofnun (utlänningsdirektoratet) tar emot ansökningar om isländskt medborgarskap. I allmänhet ska den sökande ha bott på Island i sju år för att kunna beviljas isländskt medborgarskap. Nordiska medborgare utgör dock ett undantag eftersom de bara behöver ha varit folkbokförda på Island i fyra år. Den sökande måste ha vistats sammanhängande i landet de sista åren innan ansökan görs. Undantag från detta kan beviljas i vissa fall.

Dessutom ställs följande krav:

  • Den sökande får inte ha tagit emot kommunalt försörjningsbidrag de sista tre åren.
  • Den sökande får inte ha dömts till böter eller fängelsestraff, varken på Island eller utomlands, eller ha något pågående ärende i rättssystemet där han eller hon misstänks eller anklagas för straffbara handlingar enligt isländsk lag. Efter att en bestämd tid har gått är det dock möjligt att bortse från detta.
  • Från och med början av 2009 gäller att den sökande måste ha avlagt ett godkänt prov i isländska. Provet tas fram och betygssätts av Menntamálastofnun (motsvarar ungefär Skolverket i Sverige) men genomförs hos fortbildningsföretaget Mímir símenntun. Undantag kan göras i vissa fall.
  • En särskild ansökningsavgift tillkommer samt en avgift för provet i isländska.

Dubbelt medborgarskap

När en utländsk medborgare beviljas isländskt medborgarskap av Alltinget ställs inga krav på att han eller hon avsäger sig sitt tidigare medborgarskap. Lagstiftningen i det land där personen tidigare var medborgare kan dock innebära att han eller hon mister sitt medborgarskap där. Alla de nordiska länderna tillåter dubbelt medborgarskap. 

Isländska medborgare kan behålla sitt medborgarskap trots ansökan om medborgarskap i ett annat land. Isländska medborgare som ansöker om medborgarskap i ett annat land kan dock tvingas avsäga sig sitt isländska medborgarskap om det andra landets lagstiftning inte tillåter dubbelt medborgarskap. 

Närmare information om medborgarskap hittar du hos Útlendingastofnun. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.