Islandsk statsborgerskap

Ríkisborgararéttur
Her kan du finne informasjon om islandsk statsborgerskap, hvordan man søker om det og om dobbelt statsborgerskap.

Et barn får islandsk statsborgerskap ved fødselen hvis moren er islandsk statsborger, eller hvis faren er islandsk statsborger og gift med moren. Et barn av en islandsk far og en utenlandsk mor som ikke er gift med hverandre, får automatisk islandsk statsborgerskap ved fødselen hvis barnet er født på Island og farskapet er bekreftet etter barneloven.

Hvis barnet blir født i utlandet, kan faren søke Innenriksdepartementet om islandsk statsborgerskap for barnet. Det må gjøres i samråd med barn som er tolv år eller eldre. Hvis et barns foreldre inngår ekteskap og barnet ikke i forveien har fått islandsk statsborgerskap etter ovennevnte retningslinjer, får barnet islandsk statsborgerskap når foreldrene inngår ekteskap. Dette gjelder imidlertid bare barn født etter 1. oktober 1988. Nærmere opplysninger kan fås på Innenriksdepartementets hjemmeside. Dessuten kan man studere loven på Alltingets hjemmeside.

Søknad om islandsk statsborgerskap

Utlendingsdirektoratet tar imot søknader om islandsk statsborgerskap. Den generelle betingelsen for innvilgelse av islandsk statsborgerskap er at søkeren må ha bodd på Island i sju år. Statsborgere fra de andre nordiske landene er imidlertid unntatt fra dette, idet de bare må ha hatt folkeregistrert adresse på Island i fire år. Søkeren må ha oppholdt seg sammenhengende her i landet de siste årene før søknad om statsborgerskap leveres. Det er imidlertid mulighet for dispensasjon fra bestemmelsen om sammenhengende opphold.

Videre stilles følgende betingelser:

  • Man kan ikke ha mottatt økonomisk stønad fra kommunen i løpet av de siste tre årene.
  • Søkeren kan ikke være straffedømt eller ha fått fengselsdom, verken her i landet eller i utlandet, og kan heller ikke ha en uavsluttet sak i strafferettssystemet der han eller hun er mistenkt eller anklaget for straffbare handlinger etter islandsk lov. Etter et nærmere fastsatt tidsrom er det imidlertid mulig å gi dispensasjon fra disse vilkårene.
  • Fra og med årsskiftet 2008/09 må søkerne ha bestått en islandsktest som arrangeres av Menntamálastofnun (som delvis tilsvarer Utdanningsdirektoratet). Det kan i visse tilfeller innvilges dispensasjon fra dette.
  • Det skal betales et eget søknadsgebyr, og det skal også betales deltakeravgift for prøven i islandsk.

Dobbelt statsborgerskap

Når en utlending får innvilget islandsk statsborgerskap i henhold til lovverket, blir det ikke stilt som vilkår at man gir avkall på sitt tidligere statsborgerskap. Lovgivningen i søkerens opprinnelsesland kan avgjøre om vedkommende mister statsborgerskapet sitt der. 

Islandske statsborgere kan beholde sitt islandske statsborgerskap selv om de søker om statsborgerskap i et annet land. Islandske statsborgere som søker om utenlandsk statsborgerskap, kan imidlertid bli nødt til å gi avkall på sitt islandske statsborgerskap hvis lovgivningen i det aktuelle landet ikke tillater dobbelt statsborgerskap. Dette gjelder for eksempel i Norge.

Flere opplysninger om statsborgerskap finner du hos Utlendingsdirektoratet. 

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.