Om Nordiska samarbetskommittén (NSK)

Nordiska samarbetskommittén svarar för den löpande koordineringen av samarbetet och är också styrelse för ministerrådets sekretariat i Köpenhamn. Nordiska samarbetskommittén består av högre tjänstemän ur respektive lands statsförvaltning.

De nordiska statsministrarna har det yttersta ansvaret för nordiskt regeringssamarbete. I praktiken sköts det dock av de nordiska samarbetsministrarna. De delegerar i sin tur den löpande koordineringen till den Nordiska samarbetskommittén.

Samarbetskommittén är också styrelse för ministerrådets sekretariat i Köpenhamn och förbereder och följer upp ärenden som samarbetsministrarna tar ställning till.

Samarbetskommittén möts i regel 8-10 gånger om året under ordförandeskap av tjänstemannen från det land som är ordförandeland. Ordförandeskapet i det nordiska regeringssamarbetet roterar mellan de nordiska länderna och byts varje kalenderår.

Det finns samarbetskontor i alla de nordiska länderna och de självstyrande områden som samordnar arbetet mellan ministerrådet (samarbetsministrarna) och de nationella centralförvaltningarna.