Fortsatt nordiskt stöd till ryskspråkiga medier i Baltikum

27.04.18 | Nyhet
Mediabevakning
Fotograf
Magnus Fröderberg
Nordiska ministerrådet fortsätter att stöda minoritetsmedier i de tre baltiska länderna, Estland, Lettland och Litauen. Stödet riktas till oberoende kvalitativ medieverksamhet på minoritetspråket ryska, och är en fortsättning på ett tidigare framgångsrikt stödprogram. Nordiska samarbetskommittén NSK fattade beslut om mediestödet på sitt möte på den 24. april.

 Syftet med stödprogrammet är att förbättra den ryskspråkiga minoritetens inkludering och påverkningsmöjligheter i samhället. Programmet fokuserar på medieproduktion som berör den ryskspråkiga befolkningens liv och vardag i de tre baltiska länderna. Målsättningen är att på detta sätt förbättra minoritetsmediernas möjligheter att bli ett relevant komplement till medieutbudet från Ryssland, som är dominerande bland de ryskspråkiga invånarna i Baltikum.  Alla de tre baltiska länderna har en betydande ryskspråkig minoritet, och i Litauen finns också en polsk minoritet. Sedan de baltiska länderna blev självständiga har medieutbudet på minoritetsspråken varit begränsat, och det politiskt styrda medieutbudet från Ryssland har därför fått en stark position. 

De nordiska länderna upplever  det som oerhört viktigt att stödja demokratiarbetet i Baltikum.

Nordiska ministerrådet inledde år 2015 ett treårigt samarbetsprogram, med syfte att stödja lokal ryskspråkig medieproduktion i de tre baltiska länderna. Programmet fick ett mycket positivt mottagande både politiskt och i mediebranschen i Baltikum, och fortsätter nu med en andra fas. 

-De nordiska länderna upplever  det som oerhört viktigt att stödja demokratiarbetet i Baltikum genom att fortsätta med stödet till minoritetsmedierna, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten. 

Programmet administreras av Nordiska ministerrådets kontor i Litauen. Kontoren i Lettland och Litauen och lokala medieexperter deltar i urvalet av stödmottagare. Stöd utbetalas utgående från ansökningar.Totalt reserverades 1 980 000 DKK för mediestödsprogrammet.