Højere uddannelse og erhvervsuddannelse i Norge

Studerende på bibliotek
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Her kan du læse mere om erhvervsuddannelse og højere uddannelse ved universiteter og høyskoler (svarer omtrent til de danske professionshøjskoler) i Norge, og hvordan du søger om optagelse på disse uddannelser.

De nordiske lande har indgået en overenskomst om lige adgang til videregående uddannelse. Det betyder, at en gymnasial uddannelse fra et nordisk land, giver dig ret til at søge om optagelse på en videregående uddannelse i et andet nordisk land på lige eller tilsvarende vilkår, som ansøgere fra det pågældende land.

Universiteter og høyskoler

Der findes adskillige universiteter, høyskoler og videnskabelige høyskoler i Norge, som alle betragtes som videregående uddannelser. Der findes også en række private videregående uddannelser. Både universiteterne og høyskolerne tilbyder bachelor- og mastergrader (svarer til kandidatgraden i Danmark) på henholdsvis 3 og 5 år. Desuden tilbydes der studier af et års varighed flere steder.

De største forskelle mellem en høyskole og et universitet er, at førstnævnte tilbyder undervisning i mindre klasser, har flere fællestimer, en tættere opfølgning af de studerende samt mere projektarbejde. Universiteterne lægger op til mere selvstudium, og undervisningen foregår i større grupper. Der er også forskel på, hvilke fag der tilbydes ved de forskellige institutioner.

Norge følger Bologna-erklæringen og har derfor afsluttende grader, som svarer til graderne i de andre europæiske lande. Desuden bruger alle universiteter og høyskoler det internationale karaktersystem med bogstaver fra A til F. Efter endt mastergrad kan man søge om optagelse på et ph.d.-studium af 3 års varighed.

Grader inden for videregående uddannelser i Norge

De videregående uddannelser i Norge er opdelt i forskellige grader.

Bachelorgrad og årsstudium i Norge

Den første og laveste grad du kan opnå på et universitet eller en høyskole i Norge er bachelorgraden, som er en treårig grad. Du kan også tage nogle studier på ét studieår ("årsstudium"). Et årsstudium svarer til 60 ECTS ("studiepoeng") og kan være en separat uddannelse, indgå i en bachelorgrad eller danne grundlag for optagelse på en professionsuddannelse i faget. 

For at blive optaget på et årsstudium eller en bacheloruddannelse skal du enten have generel studiekompetence eller være kvalificeret på anden vis. Hvis du har en treårig gymnasial uddannelse fra et andet nordisk land, er du kvalificeret til optagelse, og du behøver ikke at dokumentere dine norskkundskaber, hvis du har tilstrækkelige kundskaber i norsk, dansk eller svensk fra dit hjemland. Du skal heller ikke dokumentere dine engelskkundskaber. Ansøgere med en udenlandsk uddannelse fra et ikke-nordisk land skal kunne dokumentere deres kundskaber både i norsk og engelsk.

Samordna opptak er et service- og koordineringsorgan for høyskoler og universiteter i Norge. Her finder du information om optagelsesregler, samt hvordan uddannelser fra andre nordiske lande vurderes i Norge. 

Mastergrad i Norge

Du skal have gennemført en bacheloruddannelse for at kunne søge om optagelse på en masteruddannelse. Udenlandske bachelorgrader bliver ikke altid godkendt som en norsk bachelorgrad, og det er muligt at du skal tage supplerende fag på et norsk universitet før du kan søge ind på masteruddannelsen – også selvom du har en bachelorgrad fra et andet land. Med en mastergrad har man opnået en femårig uddannelse.

Professionsuddannelser

Dette er uddannelser inden for specifikke fag som fører til en bestemt profession. Der kan for eksempel være tale om psykologi, jura og medicin. Disse uddannelser er som regel femårige.

Hvordan søger man om en studieplads?

I Norge søger du om optagelse på en videregående uddannelse via Samordna opptak. Dette gælder også, selvom du ikke har et norsk fødselsnummer. Der er dog nogle uddannelser og uddannelsesinstitutioner, som ikke er med i Samordna opptak. Her skal du søge om optagelse direkte på uddannelsesinstitutionernes netsteder.

Ansøgningsfristen hos Samordna opptak er den 15. april. Ansøgningsfristen for særlige ansøgergrupper, login til din ansøgning og en oversigt over ansøgningsprocedurer findes på samordnaopptak.no. Hvis du ønsker at søge om optagelse på en masteruddannelse, skal du henvende dig direkte til den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du kan omprioritere dine uddannelsesønsker helt indtil den 1. juli. Den 20. juli får du svar på, om du er blevet optaget på din førsteprioritet, eller om du er blevet optaget på en af de uddannelser du har prioriteret lavere. Du får også svar på, om du eventuelt står på venteliste. Du skal logge ind på din netansøgning hos Samordna opptak for at se svaret på din ansøgning. Svarfristen er den 26. juli. Hvis du ikke takker ja til den studieplads, som du har fået tilbudt, mister du den. Du skal logge ind på din ansøgning på Samordna opptak for at takke ja til pladsen.

Studiestart er som regel omkring den 10. august, men dette varierer fra sted til sted.  

Semesterafgift

Offentlig, videregående uddannelse er gratis i Norge. Alle studerende på en norsk høyskole eller et universitet skal dog betale en semesterafgift hvert halve år. Semesterafgiften finansierer forskellige velfærdstilbud til de studerende som eksempelvis træning, sundhedstilbud og andet. Afgiften betales til den studenterforening, som uddannelsesinstitutionen er knyttet til. På nogle uddannelsesinstitutioner skal du også betale en kopiafgift, og størrelsen af semesterafgiften kan derfor variere mellem de forskellige uddannelsessteder.

Når du er registreret som studerende og har betalt semesterafgift, vil du få et bevis, som giver dig rabat på blandt andet rejseudgifter og kulturtilbud.

Vær opmærksom på, at private høyskoler har deres egne studiepriser. Du kan henvende dig til den enkelte uddannelsesinstitution for at få en oversigt over priserne.

Fagskoleutdanning

Der findes et erhvervsrettet alternativ til høyskole- og universitetsuddannelser. Fagskoleutdanning er korte, erhvervsrettede uddannelser, som varer fra et halvt til to år. Uddannelserne giver kompetencer, som kan bruges direkte i arbejdslivet. Fagskoleutdanning er baseret på ungdomsuddannelser eller tilsvarende kompetence, og de er ofte tilrettelagt, således at uddannelserne kan tages ved siden af et arbejde. Alle fylkeskommuner tilbyder fagskoleutdanning. Der er også private aktører, som tilbyder fagskoleutdanning. 

Fagskoleutdanning i Norge svarer til erhvervsuddannelserne i Danmark og "yrkeshøgskola" i Sverige.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.