Högre utbildning och yrkeshögskoleutbildning i Norge

Students studying
Fotograf
Photo by Annie Spratt on Unsplash
Här kan du läsa mer om yrkeshögskoleutbildning och högre utbildning på universitet och högskolor i Norge samt om hur du söker till dessa utbildningar.

De nordiska länderna har ingått en överenskommelse om lika tillgång till högre utbildning. Det innebär att du med en gymnasieutbildning från ett nordiskt land kan söka till högre utbildning i ett annat nordiskt land på lika eller motsvarande villkor som landets egna sökande.

Vilken typ av högre utbildning finns det i Norge?

I Norge finns det 27 universitet och högskolor och 24 yrkeshögskolor (fagskoler). Det finns också flera privata läroanstalter för högre utbildning.

Universitet och högskolor i Norge

Universiteten och högskolorna i Norge erbjuder kandidat- och masterutbildningar på tre respektive fem år. Dessutom erbjuds yrkesprogram (profesjonsstudium) och ettåriga program (årsstudium) på flera ställen. Det är inte längre någon större skillnad mellan hur högskolor och universitet fungerar. En av anledningarna till det är att det ständigt sker sammanslagningar och fusioner mellan läroanstalterna. 

Yrkeshögskolor i Norge

Det finns ett yrkesinriktat alternativ till högskole- och universitetsutbildning, nämligen yrkeshögskoleutbildning (fagskoleutdanning). Det är en kort yrkesinriktad utbildning på mellan ett halvår och två år. Utbildningen ger kompetens som kan användas direkt i arbetslivet. Yrkeshögskoleutbildningen bygger på gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens och är ofta anordnad så att du kan genomgå utbildningen samtidigt som du har ett jobb.

Alla fylkeskommuner erbjuder yrkeshögskoleutbildning, men även privata aktörer erbjuder yrkeshögskoleutbildning. 

Fagskoleutdanning i Norge motsvarar ”erhvervsuddannelse” i Danmark och ”yrkeshögskola” i Sverige. 

Hur ser utbildningsnivåerna inom högre utbildning ut i Norge?

Den högre utbildningen i Norge är indelad i olika utbildningsnivåer (grader). Norge följer Bolognaprocessen och har därför utbildningsnivåer som motsvarar nivåerna i de övriga europeiska länderna. Dessutom använder alla universitet och högskolor det internationella betygssystemet med bokstäver från A till F. Efter masterexamen kan man söka till doktorandstudier (ph.d.), som varar i tre år.

Du kan söka till grundutbildningar som bygger på gymnasieutbildning och ger allmän studiebehörighet (studiekompetanse). 60 studiepoäng motsvarar ett års heltidsstudier. 

  • Ettårigt program (årsstudium 60 studiepoäng)
  • Kandidatprogram (kandidatstudium 120 studiepoäng)
  • Kandidatprogram (bachelorstudium 180 studiepoäng) 
  • Masterprogram (masterstudium 300 studiepoäng)
  • Yrkesprogram (profesjonstudium 360 studiepoäng)
Kandidatexamen och ettårigt program i Norge

Den första och lägsta nivån du kan uppnå på universitet eller högskola i Norge heter kandidatexamen (bachelorgrad), som är en treårig utbildning. Du kan också studera vissa ämnen på ett ettårigt program (årsstudium). Ett ettårigt program ger 60 studiepoäng och kan innehålla fristående kurser, ingå i en kandidatexamen eller ligga till grund för att komma in på ett yrkesprogram. 

För att antas till ett ettårigt program eller kandidatprogram måste du antingen ha allmän studiebehörighet från gymnasiet eller vara behörig på annat sätt. Om du har en treårig gymnasieutbildning från ett annat nordiskt land är du behörig att söka och behöver inte ha dokumenterade kunskaper i norska om du har fått tillräcklig undervisning i norska, svenska eller danska i hemlandet. Du behöver inte heller ha dokumenterade kunskaper i engelska. Sökande med utländsk utbildning från ett land utanför Norden måste ha dokumenterade kunskaper i både engelska och norska.

Samordna opptak är en tjänst som administrerar och samordnar antagningen av nya studenter till norska universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Samordna opptak har information om antagningsregler och hur utbildning från ett annat nordiskt land bedöms i Norge.

Yrkesprogram i Norge

Yrkesprogram (profesjonsstudier) är utbildningar inom specifika områden som leder till ett bestämt yrke. Exempel på dessa är psykologi, juridik och medicin. Dessa utbildningar är ofta femåriga.

Samordna opptak har information om antagningsregler och hur utbildning från ett annat nordiskt land bedöms i Norge.

Masterexamen i Norge

Du måste ha en kandidatexamen för att kunna söka till ett masterprogram. Utländska kandidatexamina räcker inte alltid för behörighet. Du kan bli tvungen att läsa några ämnen på ett norskt universitet innan du kan söka till ett masterprogram, även om du har en kandidatexamen från ett annat land. En masterexamen kan man få efter en femårig utbildning.

Du söker vanligtvis till ett masterprogram vid den läroanstalt där du vill studera.

Doktorsexamen i Norge

När du har tagit en masterexamen kan du söka till doktorandstudier. Det är den högsta examen du kan ta i Norge, och du får lön under studietiden. Doktorandstudier innebär vanligtvis att du forskar om ett specifikt ämne och skriver artiklar om dina resultat. Det tar i regel tre till fyra år att ta en doktorsexamen.

Hur ansöker du om studieplats i Norge?

I Norge söker du till högre utbildning via Samordna opptak. Det gör du även om du inte har ett norskt födelsenummer. Vissa program och läroanstalter ingår inte i den samordnade antagningen. Dessa söker du till på läroanstalternas webbplatser.

Sista ansökningsdag på Samordna opptak är 15 april. Sista ansökningsdag för särskilda sökargrupper, inloggning till din ansökan och översikt över ansökningsförfarandena hittar du på Samordnaopptak.no. Ända fram till 1 juli kan du omprioritera dina studieval. Den 20 juli får du svar på om du kommer in på den utbildning du helst vill, om du kommer in på en av utbildningarna du har prioriterat lägre och om du står på reservplats. Du måste logga in på din webbansökan på Samordna opptak för att se antagningsbeskedet. Sista svarsdag är 24 juli. Om du inte tackar ja till studieplatsen du har blivit erbjuden mister du platsen. För att tacka ja till platsen måste du logga in på din ansökan på Samordna opptak.

Studiestart är i regel kring 10 augusti, men det varierar från utbildning till utbildning.

Om du vill söka till en masterutbildning gör du det direkt hos den läroanstalt du vill studera vid.

Antagning till högre utbildning i Norge

Antagningskraven och reglerna för studiepoäng skiljer sig mellan yrkeshögskolor respektive högskolor och universitet.

För att studera på en yrkeshögskola måste du uppfylla antagningskraven. De flesta yrkeshögskoleprogram kräver att du antingen har ett yrkesbevis/gesällbrev eller en treårig yrkesutbildning som är relevant för det program du söker till. Det kan också finnas andra tilläggskrav. Du kan också bli antagen utifrån yrkeserfarenhet (realkompetanse). 

För att studera på högskola eller universitet måste du ha allmän studiebehörighet från gymnasiet. Vissa program har dessutom särskilda antagningskrav. När du har ansökt om antagning kommer du automatiskt att bedömas i den ordinarie kvoten och eventuellt i en specialkvot för yngre sökande (førstegangsvitnemål).

Annan nyttig information när du ska läsa en högre utbildning i Norge

Här har vi samlat nyttig information för dig som vill läsa en högre utbildning i Norge.

Språk vid läroanstalten

Undervisningen är på norska om inget annat anges. Studiematerial kan också vara på engelska och ibland på andra skandinaviska språk. 

Studiestöd för utbildning i Norge

I regel kan du ansöka om studiestöd från det land du är medborgare i. Kolla därför med myndigheterna i ditt land om de beviljar stöd för den utbildning du vill gå i Norge.

Ekonomi som student

Högre utbildning är gratis i Norge, men du måste betala terminsavgifter och köpa studiematerial. Terminsavgiften ska finansiera studenternas välfärdsförmåner, såsom träning, hälso- och sjukvårdstjänster med mera. Avgiften betalas till den studentorganisation (studentsamskipnad) som din läroanstalt är knuten till. Vid några läroanstalter måste du också betala en kopieavgift. Storleken på terminsavgiften kan därför variera mellan läroanstalterna.

När du har registrerat dig som student och betalat terminsavgiften får du ett studiebevis som ger dig rabatter på bland annat resekostnader och kulturutbud.

Observera att privata högskolor har egna studieavgifter. Kontakta läroanstalten för att få en prisöversikt.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Kontakta Samordna opptak om du har frågor om högre utbildning och yrkeshögskolor i Norge. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.