Høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge

Students studying
Fotograf
Photo by Annie Spratt on Unsplash
Her kan du lese mer om fagskoleutdanning og høyere utdanning ved universiteter og høgskoler i Norge, og hvordan du søker om opptak til disse utdanningene.

De nordiske landene har inngått en overenskomst om lik adgang til høyere utdanning. Det betyr at du med en videregående utdanning fra ett nordisk land, kan søke om opptak til en høyere utdanning i et annet nordisk land på like eller tilsvarende vilkår som landets egne søkere.

Hva slags høyere utdanning finnes i Norge?

Norge har 27 universitet og høgskoler og 24 fagskoler. Det finnes også flere private høyere utdanningsinstitusjoner.

Universitet og høgskole i Norge

Universitetene og høgskolene i Norge tilbyr bachelor- og mastergrader på henholdsvis tre og fem år. I tillegg tilbys det profesjonsstudier og ettårige årsstudium flere steder. Det er ikke lenger så stor forskjell mellom hvordan høgskole og universitet fungerer. En av grunnene til dette er at det stadig skjer sammenslåinger og fusjoner mellom lærestedene. 

Fagskoler i Norge

Det finnes et yrkesrettet alternativ til høgskole- og universitetsutdanning, nemlig fagskoleutdanning. Denne er en kort, yrkesrettet utdanning som varer fra et halvt til to år. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Fagskoleutdanning bygger på videregående skole eller tilsvarende kompetanse, og er ofte tilrettelagt slik at utdanningen kan tas mens du er i jobb. 

Alle fylkeskommuner tilbyr fagskoleutdanning, men fagskolesektoren har også private aktører. 

Fagskoleutdanning i Norge tilsvarer den danske «erhvervsutdannelse» og «svensk yrkeshøgskola».

Hvordan er gradssystemet innen høyere utdanning i Norge?

Høyere utdanning i Norge er inndelt i ulike grader. Norge følger Bolognaprosessen og har derfor avsluttende grader som tilsvarer grader i de andre europeiske landene. I tillegg benytter alle universitet og høgskoler det internasjonale karaktersystemet med bokstaver fra A til F. Etter endt mastergrad kan man søke opptak til et doktorgradsstudium (ph.d), med tre års varighet.

Du kan søke grunnutdanninger som bygger på videregående opplæring som gir generell studiekompetanse. 60 studiepoeng tilsvarer til 1 år med heltids studier. 

  • Årsstudium (60 studiepoeng)
  • Kandidatstudium (120 studiepoeng)
  • Bachelorstudium (180 studiepoeng) 
  • Masterstudium (300 studiepoeng)
  • Profesjonstudium (360 studiepoeng)
Bachelorgrad og årsstudium i Norge

Den første og laveste graden du kan oppnå på universitet eller høyskole i Norge heter bachelorgrad, og er en treårig grad. Du kan også lese noen studier over ett studieår (årsstudium). Et årsstudium gir 60 studiepoeng og kan være ett frittstående studium, inngå i en bachelorgrad eller danne grunnlag for å komme inn på et profesjonsstudium i faget. 

For å bli tatt opp på et årsstudium eller bachelorstudier, må du enten ha generell studiekompetanse fra videregående skole, eller være kvalifisert på en annen måte. Har du treårig videregående opplæring (gymnas) fra et annet nordisk land er du kvalifisert for opptak, og trenger ikke dokumentere norskkunnskaper dersom du har tilstrekkelige norsk- svensk-, eller danskundervisning fra hjemlandet. Du trenger heller ikke dokumentere kunnskap i engelsk. Søkere med utenlandsk utdanning fra et ikke-nordisk land må dokumentere kunnskaper i både engelsk og norsk.

Samordna opptak er en tjeneste som administrerer og koordinerer opptak til opptak av nye studenter til norske universiteter, høgskoler og fagskoler. Samordna opptak har informasjon om opptaksregler, samt hvordan utdanning fra et annet nordisk land vurderes i Norge.

Profesjonsstudium i Norge

Profesjonsstudier er utdanninger innen spesifikke fag som fører fram til et bestemt yrke. Eksempler på disse er psykologi, juss og medisin. Disse studiene er ofte femårige.

Samordna opptak har informasjon om opptaksregler, samt hvordan utdanning fra et annet nordisk land vurderes i Norge.

Mastergrad i Norge

Du må ha fullført en bachelorgrad for å kunne søke på en mastergrad. Utenlandske bachelorgrader blir ikke alltid godkjent som grunnlag for opptak, og det kan være du må lese noen fag på et norsk universitet før du kan søke om opptak til en norsk mastergrad, selv om du har fullført en bachelorgrad i et annet land. Med mastergrad har man oppnådd et femårig studie.

Du søker som regel om opptak til mastergrad ved den utdanningsinstitusjonen der du ønsker studere.

Doktorgrad i Norge

Etter at du har fullført en mastergrad, kan du søke om å få ta doktorgrad. Dette er den høyeste graden du kan oppnå i Norge, og du får lønn mens du tar den. Vanligvis innebærer en doktorgrad at du forsker på et bestemt tema, og skriver artikler om funnene dine. Som regel tar det tre til fire år å fullføre en doktorgrad.

Hvordan søker du studieplass i Norge?

I Norge søker du opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Dette gjør du selv om du ikke har et norsk fødselsnummer. Noen studier og utdanningsinstitusjoner er ikke med i det samordnede opptaket, og disse søker du på ved lærestedenes nettsider.

Søknadsfristen hos Samordna opptak er 15. april. Søknadsfrist for spesielle søkergrupper, pålogging til din søknad og oversikt over søknadsprosedyrer finner du på samordnaopptak.no. Helt fram til 1. juli kan du omprioritere studieønskene dine. Den 20. juli får du svar på om du kommer inn på det studiet du helst ønsker, om du kommer inn på et av studiene du har prioritert lenger ned, og hvor du eventuelt står på venteliste. Du må logge deg inn på nettsøknaden din hos Samordna opptak for å se resultatet av opptaket. Fristen for å svare er 24. juli. Hvis du ikke takker ja til studieplassen du har fått tilbud om, mister du plassen. For å takke ja til plassen må du logge deg inn i søknaden din på Samordna opptak.

Studiestart er som regel rundt 10. august, men dette varierer fra sted til sted.

For å søke om opptak til et masterstudium må du søke direkte til utdanningsinstitusjonen du ønsker å studere ved.

Opptak til høyere utdanninger i Norge

Det gjelder ulike opptakskrav og regler for å regne poeng på fagskole eller på høgskole og universitet. 

For å studere på en fagskole må du dekke opptakskravet. De fleste fagskolestudier krever at du enten har fag-/svennebrev eller treårig yrkesfaglig opplæring som er relevant for studiet du skal søke på. Det kan også være andre tilleggskrav. Det er også mulig å søke med realkompetanse. 

For å studere ved høgskole eller universitet må du ha generell studiekompetanse fra videregående skole. I tillegg har noen studier spesielle opptakskrav. Når du har søkt opptak blir du automatisk vurdert i ordinær kvote og eventuelt i kvoten for førstegangsvitnemål.

Annet som er relevant når du tar høyere utdanning i Norge

Her har vi samlet relevant informasjon for deg som ønsker å ta høyere utdanning i Norge

Språk ved utdanningsinstitusjonen

Undervisning er på norsk med mindre annet er spesifisert. Studiemateriale kan også være på engelsk, og noen ganger på andre skandinaviske språk. 

Utdanningsstøtte til utdanning i Norge

Som regel kan du søke om utdanningsstøtte fra det landet der du er statsborger. Undersøk derfor med myndighetene i ditt land om hvorvidt de støtter den utdanningen du ønsker å ta i Norge.

Økonomi som student

Høyere utdanning er gratis i Norge, men du må betale semesteravgift og kjøpe studiemateriale. Semesteravgiften skal finansiere velferdstilbud til studentene, som trening, helsetilbud og annet. Den innbetales til studentsamskipnaden som utdanningsinstitusjonen er knyttet til. Ved noen utdanningsinstitusjoner må du også betale en kopiavgift, og størrelsen på semesteravgiften kan derfor variere mellom de ulike studiestedene.

Når du er registrert student og har betalt semesteravgift, vil du få et studiebevis som gir deg rabatter på blant annet reiseutgifter eller kulturtilbud.

Vær oppmerksom på at private høyskoler har egne studiepriser. Ta kontakt med utdanningsinstitusjonen for å få en oversikt over prisene.

Hvem skal du kontakte om du har spørsmål?

Ta kontakt med Samordna opptak om du har spørsmål om høyere utdanning og fagskole i Norge. 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.