Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Norwegian Bokmål.

Handlingsprogram för det nordiska energisamarbetet 2014 – 2017

18.10.13 | Deklaration
Kommuniké från MR-E i Stockholm, 18 oktober 2013

Information

Vedtaget
18.10.2013
Sted
Stockholm
Organisation

Deltagarna i nordiska ministerrådet för energi tog slutsatserna i IPCC:s nya klimatrapport på allvar och noterade att det brådskar att vidta åtgärder. Deltagarna välkomnade IEA:s arbete med att belysa både utmaningar och möjligheter i sina rapporter ”Redrawing the Energy –Climate Map” och ”Nordic Energy Technology Perspectives”.

Deltagarna konstaterar att Norden är en föregångare i omställningen till ett hållbart energisystem och kan spela en roll i att sprida det goda exemplet och visa väg. Deltagarna uppdrog därför åt Ämbetsmannakommittén för energi att undersöka möjligheterna, till exempel mot bakgrund av de ovan nämnda IEA-rapporterna, till mer proaktiv nordisk samverkan i internationella klimatrelaterade energisamarbeten samt att undersöka möjligheterna till framtida nordiska samarbeten baserade på rekommendationerna i NETP-rapporten.

Deltagarna diskuterade den fortsatta utvecklingen av den nordiska elmarknaden. Deltagarna välkomnade transmissions- och systemoperatörernas arbete med systemhantering för att underlätta integrering av variabel förnybar energiproduktion, samt de planerade nordiska investeringarna i kraftnäten. En ökad förbrukarflexibilitet ses även som en mycket viktig komponent i den framtida nordiska elmarknaden, och deltagarna ser fram emot en uppdatering 2014 som redovisar potential och möjliga strategier.

Deltagarna stödjer NordREGs vidare arbete med utvecklingen av en mer harmoniserad nordisk slutkundsmarknad och enades om att nödvändiga initiativ till implementering tar vid snarast möjligt i respektive land.

Deltagarna diskuterade ett handlingsprogram för det nordiska energisamarbetet 2014 – 2017. Handlingsprogrammet innehåller områden som är viktiga att samarbeta om på nordisk nivå: den nordiska elmarknaden, energieffektivisering, förnybar energi, och energiforskning. I handlingsprogrammet ingår också frågor som sträcker sig över flera områden, som till exempel, energirelaterade transportfrågor och frågor kring energiförsörjningen till glest befolkade områden.

Handlingsprogrammet utgör en ram för de nordiska ländernas energisamarbete under de närmaste åren, samtidigt som det ger en flexibilitet till att anpassa konkreta projekt och aktiviteter till förändrade förutsättningar.