Samordning av vägledningen i de nordiska länderna

Status i Norge och Åland 2020

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Sammanfattning av Norge och ÅlandUnder den tvåårsperiod som har gått sedan översiktsrapporten blev skriven harutvecklingen i Norge och på Åland varit betydande även om den skett på olika sätt. Norge har upprättat nationella mål för vägledning som ingår i större planer, medan Åland har öppnat en vägledningscentral genom ett pilotprojekt. Valet av tillvägagångssätt har påverkats av det sammanhang som Norge och Åland befinner sig i vilket givit ett ökat samarbete, mer samverkan och fört utvecklingen närmare samordning. Norge har byggt upp en nationell kompetanse-strategi genom samordning där utveckling av vägledning i landet styrs av ett översiktligt organ (Kompetanse Norge) genom samordning och samverkan med fylkena men i samarbete med organisationer som redan arbetar med vägledning. Åland har fokuserat på att bygga upp ett vägledningscenter med satsning på samarbete och samverkan genom stöd från landsskapsregeringen. Det är viktigt att dessa två metoder eller utgångspunkter används systematiskt tillsammans så att praktisk erfarenhet från fältet kan tas tillvara och samtidigt ge stöd till en samordnande utveckling.Det verkar inte finnas oöverkomliga hinder att arbeta med vägledningsfrågor på en samarbets- och samverkansnivå, men om tydliga mål för det arbetet inte är samtidigt satta på en samordningsnivå finns det risk för att arbetet blir mer informellt och möjligtvis också beroende på faktorer i omgivningen som inte alltid är konstanta (t.ex. finansiering, de enskilda experternas intresse och de nätverk som de har tillgång till). Detta kan påverka kvalitén och riktningen på den vägledning som erbjuds målgrupper med olika behov.I teorin kan det se lätt ut att ta ett helhetsgrepp om vägledningsfrågorna och planera för en samordning, särskilt på en liten plats som Åland, men det har visat sig vara en utmaning.- En samordning kräver till exempel så omfattande åtgärder som en lagändring. Tid måste också avsättas för att förankra och implementera mål och riktlinjer hos alla deltagande parter på flera nivåer. Trots utmaningarna är rekommendationen att komma till en samordning eftersom det utan samordning finns risk att man inte får till den framtidsutveckling och långsiktiga permanenta lösning som behövs för att lyfta vägledningen till en ny nivå. Det är också viktigt att en samordning bygger på erfarenheter från praktiken och att den fokuserar på hållbarhet och kvalitet av vägledning för att komma till nytta för olika målgrupper i samhället.Det nordiska samarbetet fortsätter genom NVL nätverket för vägledning. År 2020 kommer en ny uppdatering där Sverige och Danmark beskriver sin utveckling inom vägledning under de sista åren. Informationsinsamlingen för uppdateringen bygger på dialog med sakkunniga i länderna och de självstyrande områdena och kan förhoppningsvis påverka, genom informationsspridning, utveckling av vägledning i de nordiska länderna. Resultaten skall rapporteras år 2021.