Kestävä kehitys uuden arktisen yhteistyöohjelman keskiössä

01.11.21 | Uutinen
röd båt passerar isberg i Arktis
Valokuvaaja
Nikolaj Bock/norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvoston arktinen yhteistyöohjelma 2022–2024 on hyväksytty Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Kööpenhaminassa. Kestävä Arktis -nimisessä yhteistyöohjelmassa kiinnitetään huomiota alueen kestävään kehitykseen.

Arktisen alueen asialistaa on laajennettu ensimmäisen vuonna 1996 hyväksytyn yhteistyöohjelman jälkeen, ja siihen sisältyvät nykyisin niin ilmastonmuutos kuin sen vaikutukset alueen väestön elinoloihin. Vuosiksi 2022–2024 laaditun Pohjoismaiden ministerineuvoston arktisen yhteistyöohjelman tavoitteena on alueen väestön elinolojen parantaminen taloudellisen kehityksen ja parempien elinkeinomahdollisuuksien, innovoinnin ja yrittäjyyden sekä koulutuksen ja osaamisen kehittämisen avulla.

Ohjelmassa keskeisiä ovat kumppanuudet, joiden avulla halutaan löytää konkreettisia pitkän aikavälin ratkaisuja arktisen alueen paikallisyhteisöjen ja ympäristön haasteisiin ja tarpeisiin. Yhteistyöohjelman toisena painopistealueena on alueen eri sidosryhmien, toimijoiden ja laitosten välisen yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen.

Tukee Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2030 visiota

Arktinen yhteistyöohjelma edistää Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030:n tavoitetta vihreästä, kilpailukykyisestä ja sosiaalisesti kestävästä Pohjolasta. Agenda 2030 ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitetta ohjaavat Pohjoismaiden ministerineuvoston koko toimintaa, ja siksi onkin luontevaa, että kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät keskeisesti myös arktisen yhteistyöohjelman 2022–2024 painopistealueissa.

Arktinen yhteistyö on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston kansainvälistä yhteistyötä, joka kuuluu pohjoismaisten yhteistyöministereiden vastuulle. Pohjoismaiden ministerineuvostolla on lisäksi tarkkailijan asema Arktisessa neuvostossa.