Sopimus Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston sihteeristön oikeudellisesta asemasta [1]

13.05.87 | Sopimus
Sopimus allekirjoitettiin 13. päivänä toukokuuta 1987, ja se tuli voimaan 13. päivänä lokakuuta 1989. Alkuperäistä tekstiä on muutettu 29. päivänä lokakuuta 2004, ja muutos tuli voimaan 29. päivänä joulukuuta 2005. Sopimuksessa säädetään Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston sihteeristön oikeudellisesta asemasta.

Tietoja

Sopimuksen allekirjoituspäivämäärä
13.05.1987
Sopimuksen voimaantulopäivämäärä
13.10.1989
Allekirjoittajamaat
Tanska
Suomi
Islanti
Norja
Ruotsi

Vastuuvapauslauseke

Tämä teksti ei ole virallinen versio eikä se ole oikeudellisesti sitova. Pohjoismaiden ministerineuvosto ei vastaa tekstin mahdollisista virheistä.

___________________

 

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset, jotka ovat yksimielisiä Pohjoismaiden yhteistyön edistämisestä,

 

jotka tässä tarkoituksessa ovat perustaneet Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön Kööpenhaminaan,

 

jotka toteavat, että Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto on vuoden 1962 Pohjoismaiden yhteistyösopimuksen (Helsinki-sopimuksen) 54 artiklan perusteella perustanut sihteeristön Kööpenhaminaan ​[2],

 

jotka pitävät toivottavana näiden sihteeristöjen oikeudellisen aseman ja niihin liittyvien seikkojen vahvistamista,

 

ovat sopineet seuraavasta: 

Sopimuksen soveltamisala

1 artikla

Tämä sopimus koskee Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöä ja Pohjoismaiden neuvoston sihteeristöä. [3]

 

Pohjoismaiseen kulttuurirahastoon ja sen henkilöstöön sovelletaan tämän sopimuksen 3-14 artiklaa ja sen lisäpöytäkirjaa. Pohjoismainen kulttuurirahasto noudattaa Pohjoismaiden ministerineuvoston tai Pohjoismaiden neuvoston vahvistamia määräyksiä tämän sopimuksen 3, 4, 7, 10, 13 ja 14 artiklan mukaisesti. Pohjoismaiselle kulttuurirahastolle annetaan mahdollisuus antaa etukäteen lausunto päätöksistä, jotka tehdään edellä mainittujen määräysten mukaisesti. Pohjoismainen kulttuurirahasto vahvistaa oman työjärjestyksensä. [4]

Sihteeristöjen oikeudellinen asema

2 artikla

Jokainen sihteeristö on itsenäinen oikeushenkilö, jolla on sama oikeustoimikelpoisuus kuin muilla oikeushenkilöillä siinä maassa, jossa sihteeristö sijaitsee. Siten ne voivat hankkia ja luovuttaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä olla osallisena oikeudenkäynnissä.

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöä edustaa pääsihteeri tai hänen valtuuttamansa henkilö tai henkilöt. Pohjoismaiden neuvoston johtaja edustaa sihteeri tai hänen valtuuttamansa henkilö tai henkilöt. [5]

 

Loukkaamattomuus ja erioikeudet

3 artikla

Sihteeristöjen omaisuus ja muut varat eivät voi joutua hallinnollisten tai oikeusviranomaisten toimenpiteiden kohteeksi muutoin kuin Pohjoismaiden ministerineuvoston tai Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston nimenomaisella suostumuksella jokaisessa yksittäistapauksessa. ​​

4 artikla

Sihteeristöjen tilat, arkistot sekä kaikki niille kuuluvat tai niiden hallussa olevat asiakirjat ovat loukkaamattomat riippumatta niiden sijainnista.

 

Tällaisten asiakirjojen julkisuudesta ovat voimassa ne määräykset, joista päättää Pohjoismaiden ministerineuvosto tai vastaavasti Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto. 

5 artikla

Sihteeristöjen kirjeenvaihto ja muut virkatiedotukset eivät saa joutua sensuurin alaiseksi ja niiden kuljettamiseen tulee soveltaa samoja määräyksiä kuin diplomaattisen edustuston kirjeenvaihtoon. ​​​​​​

6 artikla

Sihteeristöjen sekä niiden tulojen ja virkakäytössä olevan omaisuuden tulee olla vapaat kaikesta välittömästä verotuksesta.

 

Sihteeristöjen virkakäyttöön tarkoitettujen tuonti- ja vientitavaroiden tulee samoin olla vapaat kaikista tulleista ja vastaavanlaisista muista maksuista.

 

Määräykset 1 ja 2 kappaleissa eivät koske veroja tai maksuja, jotka suoritetaan yksinomaan tehdyistä palveluksista.

 

Muutoin sovelletaan jokaiseen sihteeristöön samoja vero- ja maksumääräyksiä kuin diplomaattiedustustoon siinä maassa, jossa sihteeristö sijaitsee. 

7 artikla

Veroa ei saa vaatia palkasta tai muusta korvauksesta, jonka sihteeristöt maksavat sihteeristöön perustettuun toimeen otetulle henkilöstölle. Tämä koskee myös muita maksuvaatimuksia, joilla on vastaavanlainen vaikutus kuin välittömillä veroilla. Sihteeristöt ovat velvollisia toimittamaan sopimusvaltioiden asianomaisille viranomaisille luettelon tähän ryhmään kuuluvasta henkilöstöstä.


Säännöt 1 kappaleessa mainitun henkilökunnan velvollisuudesta suorittaa verojen sijasta maksu sihteeristöille vahvistaa Pohjoismaiden ministerineuvosto tai vastaavasti Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto.

 

Maksun suuruuden vahvistaa Pohjoismaiden ministerineuvosto tai vastaavasti Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto.

 

Vähennystä, joka on hyväksytty vahvistettaessa tämän sopimuksen määräysten mukaisen maksun laskentaperuste, ei enää voida käyttää hyväksi vähennyksenä kansallisessa verotuksessa.


Sopimusvaltioiden viranomaisilla on oikeus huomioida 1 kappaleessa mainitun henkilöstön palkka ja muu korvaus laskettaessa veroja, jotka maan lainsäädännön mukaan, ottaen huomioon Pohjoismaiden välillä kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus, maksuun pannaan muista tulolähteistä kuin sihteeristöistä saaduista tuloista. 

8 artikla

Sihteeristöjen henkilöstö ja perheenjäsenet, jotka kuuluvat henkilöstön talouteen, ovat asemamaassa vapaat tulli- ja muista maksuista, jotka suoritetaan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetusta omaisuudesta, mukaanlukien moottoriajoneuvot, ja jonka he tuovat mukanaan saapuessaan palvelukseen yhteen sihteeristöistä. 

9 artikla

Tulli- ja maksuvapaasti 6 tai 8 artiklan mukaan maahan tuotua omaisuutta saa siinä maassa, jossa tulli- tai maksuvapaus on myönnetty, luovuttaa edelleen vain tämän maan hallituksen hyväksymin ehdoin.

Henkilöstön oikeudellinen asema

10 artikla

Sihteeristöjen työjärjestykset sekä henkilöstön palkka- ja työehdot vahvistaa Pohjoismaiden ministerineuvosto tai vastaavasti Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto. 

11 artikla

Jokainen sopimuspuoli sitoutuu myöntämään valtion palveluksessa olevalle henkilöstölle, joka tulee palvelemaan määrätyn ajan yhdessä sihteeristöistä, virkavapautta palvelun kestoajan ja laskemaan asianomaisen henkilöstön suorittaman palveluskauden hänen hyväkseen kuten kotimaassa suoritetun palvelun.

 

Määräaikaisella palvelulla tarkoitetaan palvelussuhdetta, joka ei ylitä kahdeksaa vuotta. 

12 artikla

Jokainen asemamaa sitoutuu vastaanottamaan sihteeristön henkilöstön jäsenet maansa valtion eläkejärjestelmään tämän maan vastaavia virkoja koskevien ehtojen mukaisesti, mikäli asianomaisen virkamiehen kanssa ei ole toisin sovittu.

 

Tehty tai tulevaisuudessa tehtävä sopimus Pohjoismaiden kesken valtion tai vastaavanlaisten eläkeoikeuksien yhtenäistämisestä koskee myös sihteeristöjen henkilöstöä, jolla on eläkeoikeus niissä Pohjoismaissa, jotka ovat liittyneet sopimukseen.

 

Henkilöstön oikeuksista sosiaalietuihin määrää 15 päivänä kesäkuuta 1992 allekirjoitettu Pohjoismaiden sosiaaliturvasopimus. ​​​​​​[6]

13 artikla

Henkilöstön oikeudellisesta asemasta on muilta osin voimassa joko työsopimuksen tai Pohjoismaiden ministerineuvoston tai Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston antamat määräykset. 

14 artikla

Työsopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta johtuvat erimielisyydet ratkaisee välimieslautakunta.
Välimieslautakunta asetetaan riidan jomman kumman osapuolen pyynnöstä.

 

Välimieslautakuntaan kuuluu kolme jäsentä, joista kumpikin riidan osapuolista nimittää yhden ja nämä yhdessä nimittävät kolmannen, josta tulee välimieslautakunnan puheenjohtaja.

 

Mikäli riidan osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen kolmannesta lautakunnan jäsenestä, pyydetään asemamaan työtuomioistuimen puheenjohtajaa nimeämään tämä.

 

Välitystuomio laaditaan kirjallisesti ja lautakunnan jäsenten tulee se allekirjoittaa.

 

Välimieslautakunta hyväksyy muutoin itse työjärjestyksensä.

 

Välimieslautakunnan palkkion vahvistaa Pohjoismaiden ministerineuvosto tai vastaavasti Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto lautakunnan esityksen perusteella.

 

Lautakunta määrää välimiesmenettelyn kustannusten jaosta osapuolten kesken. 

Loppumääräykset

15 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan 30 päivää sen päivän jälkeen, kun kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet Norjan ulkoministeriölle hyväksyneensä sopimuksen.

 

Norjan ulkoministeriö ilmoittaa muille sopimuspuolille näiden ilmoitusten vastaanottamisesta ja ajankohdasta, jolloin sopimus tulee voimaan.

 

Tämän sopimuksen tullessa voimaan kumoutuu huhtikuun 12 päivänä 1973 tehty sopimus Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöistä ja niiden oikeudellisesta asemasta marraskuun 22 päivänä 1984 tehtyine muutoksineen sekä toukokuun 15 päivänä 1973 tehty lisäpöytäkirja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristöstä ja sen oikeudellisesta asemasta sekä 22 päivänä marraskuuta 1984 tehty lisäpöytäkirja sopimukseen Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöistä ja niiden oikeudellisesta asemasta tehdyn sopimuksen muuttamisesta, muutossopimuksen soveltamisesta Pohjoismaiden neuvoston sihteeristöön ja henkilökunnan asemasta palveluun kotimaassa paluun yhteydessä. [7]

16 artikla

Sopimuspuoli voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla kirjallisesti siitä Norjan ulkoministeriölle, joka ilmoittaa muille sopimuspuolille ilmoituksen vastaanottamisesta ja sen sisällöstä.

 

Irtisanominen koskee vain irtisanomisen suorittanutta puolta ja tulee voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen kun Norjan ulkoministeriö on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. 

17 artikla

Tämän sopimuksen alkuperäisteksti talletetaan Norjan ulkoministeriöön, joka toimittaa siitä muille sopimuspuolille oikeaksi todistetut jäljennökset.

 

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

 

Tehty Oslossa 13 päivänä toukokuuta 1987 yhtenä kappaleena tanskan, suomen, islannin, norjan ja ruotsin kielellä, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. 

Lisäpöytäkirja sopimukseen Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston sihteeristön oikeudellisesta asemasta [8]

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitukset, jotka ovat tänään tehneet sopimuksen Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston sihteeristön oikeudellisesta asemasta [9], ovat sopineet seuraavasta:

1 artikla

Sopimuspuolet pitävät valtion palvelukseen ottamista koskevassa harkinnassaan sihteeristössä suoritettua palvelua erityisenä ansiona siten, että maat voisivat niin laajasti kuin mahdollista hyötyä niistä pohjoismaista yhteistyötä koskevista tiedoista ja siitä kokemuksesta, jonka sihteeristössä palvelleet saavat.

 

Sopimuspuolet ovat sopineet suosittavansa muille työnantajille, että nämä myöntävät palveluksessaan oleville virkavapautta sihteeristöissä palvelua varten samoin ehdoin kuin oikeusasemasopimuksen nojalla myönnetään valtion palveluksessa oleville.

 

Sopimuspuolet auttavat voimassa olevan lain ja hallinnollisten määräysten puitteissa niitä, jotka ovat päättäneet palveluksensa pohjoismaisessa sihteeristössä, saamaan työpaikan kotimaassaan valtion palveluksessa tai muualla. 

2 artikla

Tämä lisäpöytäkirja tulee voimaan samana päivänä kuin sopimus Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston sihteeristön oikeudellisesta asemasta. [10]

3 artikla

Tämän lisäpöytäkirjan alkuperäisteksti talletetaan Norjan ulkoministeriöön, joka toimittaa siitä muille sopimuspuolille oikeaksi todistetut jäljennökset. 

4 artikla

Tämä lisäpöytäkirja voidaan irtisanoa Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön ja Pohjoismaiden neuvoston sihteeristön oikeudellisesta asemasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan mukaisesti. Mikäli sopimus irtisanotaan, lakkaa tämä lisäpöytäkirja samanaikaisesti itsestään olemasta voimassa. [11]

 

Tämän vakuudeksi ovat allekirjoittaneet asianmukaisesti valtuutettuina allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

 

Tehty Oslossa 13 päivänä toukokuuta 1987 yhtenä kappaleena tanskan, suomen, islannin, norjan ja ruotsin kielellä, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. 
 

___________________

[1] Uusi sanamuoto 2004

[2] Uusi sanamuoto 2004

[3] Uusi sanamuoto 2004

[4] Uusi kappale 2004

[5] Uusi sanamuoto 2004

[6] Uusi sanamuoto 2004

[7] Uusi sanamuoto 2004

[8] Uusi sanamuoto 2004

[9] Uusi sanamuoto 2004

[10] Uusi sanamuoto 2004

[11] Uusi sanamuoto 2004