Avtale om den rettslige stilling for Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds sekretariat [1]

13.05.87 | Avtale
Avtalen ble undertegnet 13. mai 1987 og trådte i kraft 13. oktober 1989. Den opprinnelige teksten ble endret 29. oktober 2004, og endringene trådte i kraft 29. desember 2005. Avtalen regulerer Nordisk ministerråds sekretariats og Nordisk råds sekretariats rettsstilling.

Informasjon

Signing of agreement
13.05.1987
Effective date for the agreement
13.10.1989
Signing countries
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige

Ansvarsfraskrivelse

Vær oppmerksom på at denne teksten ikke er en offisiell versjon, og at den ikke skal brukes i juridisk sammenheng. Nordisk ministerråd tar ikke ansvar for eventuelle feil i teksten.

___________________

 

Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regjeringer,

 

som er enige om å fremme det nordiske samarbeidet,

 

som med dette formål har opprettet et sekretariat for Nordisk Ministerråd i København, som konstaterer at Nordisk Råds presidium i henhold til art. 54 i den Nordiske samarbeidsavtalen av 1962 (Helsingforsavtalen) har opprettet et sekretariat i København [2],

 

som finner det ønskelig å fastslå disse sekretariaters rettslige stilling samt forhold som knytter seg til disse,

 

er blitt enige om følgende:

Avtalens virkeområde

Artikkel 1

Avtalen gjelder Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds sekretariat. [3]

 

For Nordisk Kulturfond og fondets ansatte gjelder avtalens artikler 3-14 og tilleggsprotokollen til denne avtale. Nordisk Kulturfond følger de bestemmelser som fastsettes av Nordisk Ministerråd, eventuelt Nordisk Råd, i medhold av denne avtales artikler 3, 4, 7, 10, 13 og 14. Nordisk Kulturfond skal gis mulighet for å uttale seg på forhånd om de beslutninger som fattes i medhold av de forannevnte bestemmelser. Nordisk Kulturfond fastsetter selv sin arbeidsordning. [4]

Sekretariatenes rettslige stilling

Artikkel 2

Hvert sekretariat er et selvstendig rettssubjekt med samme rettslige handleevne som andre juridiske personer i det land hvor sekretariatet har sitt sete. Således kan det erverve og avhende fast eiendom og løsøre og være part i en rettssak.

 

Nordisk Ministerråds sekretariat representeres av generalsekretæren eller den eller de personer denne bemyndiger. Nordisk Råds sekretariat representeres av rådsdirektøren eller den eller de personer denne bemyndiger. [5]

 

Immunitet og privilegier

Artikkel 3

Sekretariatenes eiendom og andre aktiva kan ikke gjøres til gjenstand for noen forføyning fra administrative eller judisielle myndigheters side uten etter uttrykkelig tillatelse fra Nordisk Ministerråd eller Nordisk Råds presidium i det enkelte tilfelle.

Artikkel 4

Sekretariatenes lokaler, arkiver samt dokumenter som tilhører sekretariatene eller er i deres besittelse, skal være ukrenkelige, hvor de enn befinner seg. 

 

I spørsmål om slike dokumenters offentlighet skal gjelde de regler som fastsettes av Nordisk Ministerråd respektive Nordisk Råds presidium.

Artikkel 5

Sekretariatenes korrespondanse og andre tjenestlige meddelelser kan ikke underkastes sensur og skal med hensyn til deres befordring likestilles med diplomatpost.

Artikkel 6

Sekretariatene, deres inntekter og eiendom som anvendes i tjenesteøyemed, skal være fritatt for all direkte beskatning.

 

For så vidt angår gjenstander som innføres eller utføres til tjenstlig bruk, skal sekretariatene videre være fritatt for alle tollavgifter og andre avgifter med samme virkning.

 

Bestemmelsene i første og annet ledd omfatter ikke skatter eller avgifter som bare vedrører betaling for utførte tjenester.

 

For øvrig gjelder for hvert sekretariat de samme skatte- og avgiftsregler som for diplomatisk stasjon i det land hvor sekretariatet har sitt sete.

Artikkel 7

Det kan ikke kreves skatt av lønn og annen godtgjøring som sekretariatene utbetaler til personale som er ansatt i normerte stillinger. Dette gjelder også oppkrevinger med tilsvarende virkning som direkte skatter. Sekretariatene har plikt til å sende vedkommende myndigheter i avtalelandene liste over det personale som hører inn under denne kategori. 

 

Regler om plikten for det personale som er nevnt i første ledd til å betale en avgift til sekretariatene i stedet for skatt fastsettes av Nordisk Ministerråd respektive Nordisk Råds presidium.

 

Avgiftens størrelse fastsettes av Nordisk ministerråd respektive Nordisk råds
presidium.

 

Godkjente fradrag som er foretatt ved fastsettelse av grunnlaget for beregning av avgift ifølge reglene i denne avtale kan ikke dessuten benyttes som fradrag ved nasjonal beskatning.

 

Myndighetene i avtalelandene har rett til å ta det i første ledd nevnte personales lønn og annen godtgjøring i betraktning ved beregning av skatt som i henhold til landets lov under hensyntaken til den nordiske dobbeltbeskatningsavtale, pålegges inntekt fra annen inntektskilde enn sekretariatene.

Artikkel 8

Sekretariatenes personale og familiemedlemmer som tilhører husstanden skal i tjenestegjøringslandet være fritatt for toll og avgifter på eiendeler, inklusive motorkjøretøyer, bestemt for deres personlige bruk, som de tar med for å tiltre tjeneste ved et av sekretariatene.

Artikkel 9

Eiendeler innført toll- og avgiftsfritt i henhold til artikkel 6 eller 8, kan i det land der tollfrihet ble oppnådd, overdras bare på vilkår godkjent av dette lands regjering.

Personalets rettslige stilling

Artikkel 10

Arbeidsordning og lønns og arbeidsvilkår for personalet i sekretariatene, fastsettes av Nordisk Ministerråd respektive Nordisk Råds presidium.

Artikkel 11

Hver avtalepart forplikter seg til å gi statsansatt personale som skal gjøre tidsbegrenset tjeneste i et av sekretariatene, tjenestefrihet i den tid tjenesten varer, og til å la di det medregne tjenestetiden der som tjeneste utført i hjemlandet.

 

Med tidsbegrenset tjeneste forstås ansettelse som ikke overstiger åtte år.

Artikkel 12

Hvert tjenesteland forplikter seg til å ta ansatte ved sekretariatene inn som medlemmer i den statlige pensjonsordning i tjenestelandet etter de samme vilkår som gjelder for tilsvarende stillinger i statens tjeneste i tjenestelandet såfremt ikke annet er avtalt med den enkelte ansatte.

 

Overenskomst som er eller måtte bli inngått mellom de nordiske land om samordning av rettigheter opptjent i de statlige eller tilsvarende pensjonsordninger, skal også gjelde for de ansatte ved sekretariatene som har pensjonsrettigheter i de nordiske land som har tiltrådt overenskomsten.

 

De ansattes rett til sosiale ytelser reguleres ved den nordiske konvensjon om sosial trygghet av den 15. juni 1992. [6]

Artikkel 13

Om de ansattes rettslige stilling gjelder for øvrig det som ansettelsesavtalen bestemmer eller Nordisk Ministerråd respektive Nordisk Råds presidium fastsetter.

Artikkel 14

Tvister om fortolkning eller anvendelse av en ansettelsesavtale skal avgjøres av en voldgiftsnemnd.

 

Opprettelse av en slik voldgiftsnemnd skjer på begjæring av en av de tvistende parter.

 

Voldgiftsnemnden skal ha tre medlemmer av hvilke hver av de tvistende parter oppnevner ett, og disse i fellesskap oppnevner den tredje, som blir voldgiftsnemndens formann.

 

Hvis partene ikke blir enige om hvem som skal være det tredje medlemmet, anmodes formannen for arbeidsretten i tjenestelandet om å utpeke denne.

 

Voldgiftskjennelsen skal avgis skriftlig og undertegnes av medlemmene i voldgiftsnemnden.

 

Voldgiftsnemnden fastsetter ellers selv sine prosedyreregler.

 

Voldgiftsnemndens honorar fastsettes av Nordisk Ministerråd respektive Nordisk Råds presidium etter innstilling fra nemnden.

 

Nemnden bestemmer fordelingen mellom partene av omkostningene ved voldgiftsprosedyren.

Sluttbestemmelser

Artikkel 15

Denne avtale trer i kraft tretti dager etter den dag samtlige avtaleparter har gitt det norske utenriksdepartement meddelelse om deres godkjenning av avtalen.

 

Det norske utenriksdepartementet underretter de øvrige avtalepartene om mottakelsen av disse meddelelser og om tidspunktet for avtalens ikrafttreden.

 

Ved ikrafttreden av avtalen oppheves avtale av 12. april 1973 om Nordisk Ministerråds sekretariater og deres rettslige stilling med endring av 22. november 1984 samt tilleggsprotokoll av 15. mai 1973 om Nordisk Råds presidiesekretariat og dets rettslige stilling og tilleggsprotokoll av 22. november 1984 til av tale om endring i avtale om Nordisk Ministerråds sekretariater og deres rettslige stilling, om endringsavtalens gyldighet for Nordisk Råds sekretariat og om de ansattes stilling i forbindelse med tilbakegang til ansettelse i hjemlandet. [7]

Artikkel 16

En avtalepart kan oppsi avtalen ved skriftlig meddelelse om dette til det norske utenriksdepartement, som underretter de øvrige avtalepartene om mottakelsen av meddelelsen og om dens innhold.

 

En oppsigelse gjelder bare for den avtalepart som har avgitt den og blir gyldig seks måneder etter den dag det norske utenriksdepartement mottok meddelelsen om oppsigelsen.

Artikkel 17

Originalteksten til denne avtale deponeres i det norske utenriksdepartement, som tilstiller de øvrige avtaleparter bekreftede kopier av denne.

 

Til bekreftelse av dette har undertegnede befullmektigede representanter undertegnet denne avtale.

 

Utferdiget i Oslo den 13. mai 1987 i ett eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, som alle har lik gyldighet.

Tilleggsprotokoll til avtale om den rettslige stilling for Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds sekretariat [8]

Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regjeringer, 

som idag har inngått avtale om den rettslige stilling for Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds sekretariat [9],  

er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

Avtalepartene vil ved bedømmelse i forbindelse med statlig ansettelse medregne tjeneste ved sekretariatene som en særlig kvalifikasjon, slik at landene i størst mulig utstrekning skal kunne dra nytte av den innsikt i og erfaring om nordisk samarbeid som de ansatte oppnår ved å gjøre tjeneste i sekretariatene.

 

Avtalepartene er enige om å anbefale andre arbeidsgivere å la deres ansatte få tjenestefri for å gjøre tjeneste ved sekretariatene på samme vilkår som for statsansatte i henhold til rettsstillingsavtalen.

 

Avtalepartene vil være ansatte som har avsluttet tjeneste ved et nordisk sekretariat, behjelpelig med, innenfor rammen av gjeldende lover og administrative bestemmelser, å få statlig eller annen ansettelse i hjemlandet.

Artikkel 2

Denne tilleggsprotokoll trer i kraft samme dag som avtalen om den rettslige stilling for Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds sekretariat trer i kraft. [10]

Artikkel 3

Originalteksten til denne tilleggsprotokoll deponeres i det norske utenriksdepartement, som vil oversende bekreftede kopier til de øvrige kontraherende parter.

Artikkel 4

Denne tilleggsprotokoll kan sies opp etter bestemmelsene i artikkel 16 i Avtalen om den rettslige stilling for Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk Råds sekretariat. Dersom avtalen sies opp, opphører samtidig denne tilleggsprotokoll automatisk å gjelde. 

 

Til bekreftelse av dette har undertegnede som er behørig befullmektiget undertegnet
denne protokoll.

 

Utferdiget i Oslo den 13. mai 1987 i ett eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, som alle har lik gyldighet.

___________________

[1] Ny ordlyd 2004

[2] Ny ordlyd 2004

[3] Ny ordlyd 2004

[4] Nytt avsnitt 2004

[5] Ny ordlyd 2004

[6] Ny ordlyd 2004

[7] Ny ordlyd 2004

[8] Ny ordlyd 2004

[9] Ny ordlyd 2004

[10] Ny ordlyd 2004

[11] Ny ordlyd 2004