Samningur um réttarstöðu skrifstofa ráðherranefndar Norðurlanda og Norðurlandaráðs [1]

13.05.87 | Samningar
Samningur þessi var undirritaður hinn 13. maí 1987 og öðlaðist gildi hinn 13. október 1989. Upprunalega textanum var breytt hinn 29. október 2004 og öðluðust breytingarnar gildi hinn 29. desember 2005. Samningurinn kveður á um réttarstöðu hinna samnorrænu stofnana og starfsfólks þeirra.

Upplýsingar

Signing of agreement
13.05.1987
Effective date for the agreement
13.10.1989
Signing countries
Danmörk
Finnland
Ísland
Noregur
Svíþjóð

Fyrirvari

Athugaðu að þessi texti er ekki opinber útgáfa. Ekki ber að nota textann í lagalegum tilgangi. Norræna ráðherranefndin tekur ekki ábyrgð á villum sem kunna að koma fyrir í textanum.

___________________

 

Ríkisstjórnir Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar,

 

sem eru sammála um að efla norrænt samstarf,

 

sem hafa í því augnamiði komið á fót skrifstofu fyrir ráðherranefnd Norðurlanda í Kaupmannahöfn,

 

sem gera sér ljóst að stjórnarnefnd Norðurlandaráðs hefur í samræmi við 54. gr. samstarfssamnings Norðurlanda frá 1962 (Helsingforssamningsins) komið á fót skrifstofu í Kaupmannahöfn [2],

 

sem æskja þess að ákveða réttarstöðu þessara skrifstofa ásamt skyldum málefnum,

 

hafa orðið sammála um eftirfarandi:

 

Gildissvið samningsins

1. gr.

Samningur þessi gildir fyrir skrifstofu ráðherranefndar Norðurlanda og skrifstofu Norðurlandaráðs. [3]

 

Að því er varðar Norræna menningarsjóðinn og starfsmenn sjóðsins gilda 3.–14. gr. samningsins
og viðbótarsamningurinn við samninginn. Norræni menningarsjóðurinn fer eftir þeim ákvæðum sem Norræna ráðherranefndin, eftir atvikum Norðurlandaráð, setur samkvæmt 3., 4., 7., 10., 13. og 14. gr. þessa samnings. Norræni menningarsjóðurinn skal eiga kost á að tjá sig fyrirfram um þær ákvarðanir sem teknar eru samkvæmt framangreindum ákvæðum. Norræni menningarsjóðurinn ákveður sjálfur starfsreglur sínar. [4]

 

Réttarstaða skrifstofanna

2. gr.

Hvor skrifstofa um sig er sjálfstæður réttaraðili með sömu lögaðild og aðrir lögaðilar í landinu þar sem hún er staðsett. Þannig geta þær eignast og látið af hendi fasteignir og lausafjármuni og verið málsaðilar fyrir dómstólum.

 

Aðalritarinn eða sá eða þeir sem hann tilnefnir skal koma fram fyrir hönd skrifstofu ráðherranefndar Norðurlanda. Framkvæmdastjóri ráðsins eða sá eða þeir sem hann tilnefnir skal koma fram fyrir hönd skrifstofu Norðurlandaráðs. [5]

 

Friðhelgi og sérréttindi

3. gr.

Fasteignir skrifstofanna og aðrar eignir eru undanþegnar hvers kyns aðför stjórnvalda og dómstóla, nema með beinu leyfi ráðherranefndar Norðurlanda eða stjórnarnefndar Norðurlandaráðs hverju sinni.

4. gr.

Húsnæði skrifstofanna, skjalageymslur og öll skjöl í þeirra eigu eða vörslu skulu vera friðhelg, hvar sem þau eru.

 

Varðandi birtingu slíkra skjala gilda þær reglur sem ráðherranefnd Norðurlanda eða stjórnarnefnd Norðurlandaráðs, eftir því sem við á, setur.

5. gr.

Bréfaskriftir skrifstofanna og aðrar opinberar tilkynningar má ekki ritskoða og hvað varðar meðferð þeirra skulu þær jafnsettar pósti sendiráða.

6. gr.

Skrifstofurnar, tekjur þeirra og eignir, sem notaðar eru við starfsemina, skulu vera undanþegnar allri beinni skattheimtu.

 

Skrifstofurnar skulu einnig vera undanþegnar öllum tollgjöldum og öðrum gjöldum með sömu áhrif af hlutum sem eru fluttir inn eða út vegna starfseminnar.

 

Ákvæðin í 1. og 2. mgr. eiga ekki við um skatta eða gjöld sem aðeins varða greiðslu fyrir veitta þjónustu.

 

Að öðru leyti gilda fyrir hvora skrifstofu um sig sömu skatta- og gjaldareglur og fyrir sendiráð í landinu þar sem hún er staðsett.

7. gr.

Ekki er hægt að krefjast skatta af launum og öðrum hlunnindum sem skrifstofurnar greiða starfsliði sínu í föstum stöðum. Þetta gildir einnig um greiðslur sem hafa sömu áhrif og beinir skattar. Skrifstofunum ber skylda til að senda viðkomandi stjórnvöldum samningslandanna skrá yfir það starfslið sem heyrir undir þennan lið.

 

Ráðherranefnd Norðurlanda eða stjórnarnefnd Norðurlandaráðs, eftir því sem við á, setur reglur um skyldur þess starfsliðs sem um getur í 1. mgr. til þess að greiða gjald til skrifstofanna í staðinn fyrir skatt.

 

Ráðherranefnd Norðurlanda eða stjórnarnefnd Norðurlandaráðs, eftir því sem við á, ákveður gjaldið.

 

Viðurkenndan frádrátt, sem notaður er við ákvörðun stofns vegna útreiknings gjalds samkvæmt reglum
þessa samnings, má ekki jafnframt nota sem frádrátt við skattlagningu innanlands.

 

Stjórnvöldum samningslandanna er heimilt að hafa hliðsjón af launum og öðrum hlunnindum starfsliðs þess sem um getur í 1. mgr. við útreikning á skatti sem samkvæmt löggjöf landsins, samanber tvísköttunarsamning Norðurlanda, er lagður á tekjur frá öðrum aðilum en skrifstofunum.

8. gr.

Starfslið skrifstofanna og þeir í fjölskyldu þess, sem teljast til heimilisfólks þess, skulu í starfslandinu vera undanþegin tollum og gjöldum af eignum, þar á meðal ökutækjum, sem ætlaðar eru til persónulegra nota og það hefur með sér vegna starfsins í skrifstofunum.

9. gr.

Eignir, sem fluttar eru inn toll- og gjaldfrítt samkvæmt 6. eða 8. gr., má aðeins framselja í landinu, þar sem þær hafa notið toll- og gjaldfríðinda, með þeim skilyrðum sem viðurkennd eru af stjórnvöldum þess lands.

Réttarstaða starfsliðsins

10. gr.

Ráðherranefnd Norðurlanda eða stjórnarnefnd Norðurlandaráðs, eftir því sem við á, ákveður starfsskipulag og launa- og starfsskilyrði fyrir starfslið skrifstofanna.

11. gr.

Hver samningsaðili skuldbindur sig til að veita fastráðnum ríkisstarfsmanni, sem á að gegna tímabundnu starfi í skrifstofunum, leyfi frá störfum þann tíma sem ráðningin stendur og að reikna starfstímann þar eins og starf innt af hendi í heimalandinu.

 

Tímabundið starf merkir ráðningu sem ekki varir lengur en átta ár.

12. gr.

Hvert starfsland skuldbindur sig til að láta starfslið skrifstofanna njóta góðs af ríkislífeyrissjóði í starfslandinu samkvæmt sömu skilyrðum og gilda fyrir samsvarandi stöður í ríkisþjónustu í starfslandinu, svo fremi sem annað er ekki ákveðið með samningi við einstaka starfsmenn.

 

Samningur, sem er eða kann að verða gerður milli Norðurlanda um samræmingu réttinda sem aflað hefur verið í ríkislífeyrissjóði eða samsvarandi lífeyrissjóði, skal einnig gilda fyrir starfslið skrifstofanna sem hefur lífeyrissjóðsréttindi í þeim Norðurlandanna sem hafa gerst aðilar að samningnum.

 

Um réttindi starfsliðsins til tryggingagreiðslna fer samkvæmt samningi Norðurlanda frá 15. júní 1992 um
félagslegt öryggi. [6]

13. gr.

Um réttindi starfsliðsins gildir að öðru leyti það sem í ráðningarsamningi segir eða ráðherranefnd Norðurlanda eða stjórnarnefnd Norðurlandaráðs, eftir því sem við á, ákveður.

14. gr.

Deilur um túlkun eða notkun ráðningarsamnings skulu útkljáðar af sáttanefnd.

 

Sáttanefnd skal skipa ef annar deiluaðila krefst þess.

 

Sáttanefndin skal skipuð þremur mönnum og tilnefna deiluaðilar sinn hvor manninn, sem í sameiningu tilnefna hinn þriðja, sem verður formaður sáttanefndarinnar.

 

Ef deiluaðilar verða ekki ásáttir um tilnefningu þriðja manns skal fara þess á leit við formann þess dómstóls í starfslandinu, sem fer með vinnudeilur, að hann tilnefni þriðja mann.

 

Úrskurður sáttanefndar skal vera skriflegur og undirritaður af nefndarmönnum.

 

Sáttanefndin ákveður sjálf starfsreglur sínar.

 

Ráðherranefnd Norðurlanda eða stjórnarnefnd Norðurlandaráðs, eftir því sem við á, ákveður þóknun sáttanefndar eftir tillögu frá sáttanefndinni.

 

Sáttanefndin ákveður skiptingu kostnaðar hvors deiluaðila um sig af sáttameðferðinni.

Lokaákvædi

15. gr.

Samningur þessi öðlast gildi 30 dögum eftir þann dag er allir samningsaðilar hafa tilkynnt norska utanríkisráðuneytinu að hann hafi verið samþykktur.

 

Norska utanríkisráðuneytið tilkynnir öðrum samningsaðilum um móttöku þessara tilkynninga og um þann dag er samningurinn öðlast gildi.

 

Við gildistöku samnings þessa fellur úr gildi samningur frá 12. apríl 1973 um skrifstofur ráðherranefndar Norðurlanda og réttarstöðu þeirra, með breytingu frá 22. nóvember 1984, ásamt viðbótarbókun frá 15. maí 1973 um skrifstofu Norðurlandaráðs og réttarstöðu hennar og viðbótarbókun frá 22. nóvember 1984 við samning um breytingu á samningi um skrifstofur ráðherranefndar Norðurlanda og réttarstöðu þeirra, um gildi samningsins um breytinguna fyrir skrifstofu Norðurlandaráðs og um stöðu hinna ráðnu í sambandi við afturhvarf til starfa í heimalandi sínu. [7]

16. gr.

Samningsaðili getur sagt samningnum upp með skriflegri tilkynningu þess efnis til norska utanríkisráðuneytisins sem tilkynnir þá öðrum samningsaðilum um móttöku slíkrar tilkynningar og um efni hennar.

 

Uppsögn tekur aðeins til þess aðila sem að uppsögninni stendur og tekur gildi sex mánuðum eftir að norska utanríkisráðuneytinu barst tilkynning um uppsögnina.

17. gr.

Frumrit samnings þessa skal varðveitt í norska utanríkisráðuneytinu sem sendir öðrum samningsaðilum staðfest afrit af því.

 

Þessu til staðfestu hafa fulltrúar, sem til þess höfðu fullt umboð, undirritað samning þennan.

 

Gjört í Oslo hinn 13. maí 1987 í einu eintaki á dönsku, finnsku, íslensku, norsku og sænsku, og skulu allir textar jafngildir.

 

Fyrir ríkisstjórn Íslands:

Níels. P. Sigurðsson

Viðbótarsamningur við samning um réttarstöðu skrifstofa ráðherranefndar Norðurlanda og Norðurlandaráðs [8]

Ríkisstjórnir Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar, sem hafa í dag gert samning um réttarstöðu skrifstofa ráðherranefndar Norðurlanda og Norðurlandaráðs, hafa orðið sammála um eftirfarandi: [9]

1. gr.

Samningsaðilar munu við mat í sambandi við starfstíma í ríkisþjónustu telja ráðningartíma á skrifstofunum til sérstakrar starfshæfni, þannig að löndin geti nýtt sér til hins ítrasta þá innsýn í og reynslu af norrænni samvinnu sem starfsmennirnir öðlast við að gegna störfum hjá skrifstofunum.

 

Samningsaðilar eru sammála um að mæla með því við aðra vinnuveitendur að þeir veiti starfsmönnum leyfi til að starfa við skrifstofurnar með sömu kjörum og ríkisstarfsmenn í samræmi við réttarstöðusamninginn.

 

Samningsaðilar munu veita þeim starfsmönnum, sem lokið hafa starfi hjá norrænni skrifstofu, aðstoð, innan ramma gildandi lagareglna og stjórnvaldsákvæða, við að fá starf hjá ríkinu eða öðrum aðilum í heimalandi sínu.

2. gr.

Samningur þessi öðlast gildi sama dag og samningur um réttarstöðu skrifstofa ráðherranefndar Norðurlanda og Norðurlandaráðs tekur gildi. [10]

3. gr.

Frumrit viðbótarsamnings þessa skal varðveitt í norska utanríkisráðuneytinu sem sendir öðrum samningsaðilum staðfest afrit af því.

4. gr.

Þessum viðbótarsamningi má segja upp í samræmi við ákvæði 16. gr. samnings um réttarstöðu skrifstofa ráðherranefndar Norðurlanda og Norðurlandaráðs. Verði samningnum sagt upp fellur viðbótarsamningur þessi sjálfkrafa úr gildi.[11]

 

Þessu til staðfestu hafa fulltrúar, sem til þess höfðu fullt umboð, undirritað viðbótarsamning þennan.

 

Gjört í Oslo hinn 13. maí 1987 í einu eintaki á dönsku, finnsku, íslensku, norsku og sænsku, og skulu allir textar jafngildir.

 

Fyrir ríkisstjórn Íslands:

Níels P. Sigurðsson

___________________

[1] Ný hljóðan 2004

[2] Ný hljóðan 2004

[3] Ný hljóðan 2004

[4] Ný málsgrein 2004

[5] Ný hljóðan 2004​​​​​​​

[6] Ný hljóðan 2004​​​​​​​

[7] Ný hljóðan 2004​​​​​​​

[8] Ný hljóðan 2004​​​​​​​

[9] Ný hljóðan 2004​​​​​​​

[10] Ný hljóðan 2004​​​​​​​

[11] Ný hljóðan 2004​​​​​​​