Den fria rörligheten i Norden ska värnas – deklaration från MR-SAM mötet den 19 april 2016

19.04.16 | Deklaration
De nordiska samarbetsministrarna har den 19 april 2016 diskuterat den fria rörligheten i Norden och uttalar mot bakgrund av det följande:

Information

Vedertaget
19.04.2016

”Nordiska invånares möjlighet för att resa fritt mellan de nordiska länderna – för att studera, arbeta, driva företag eller bara resa på semester – utgör tillsammans med vår gemensamma historia och kultur kärnan i det nordiska samarbetet.

Lanseringen av den nordiska passunionen på 1950-talet var resultatet av många års målmedvetet och visionärt arbete. Den internordiska mobiliteten blev en realitet långt innan man började tala om fri rörlighet på europeisk nivå. Det gränslösa Norden har genom åren utgjort en stor fördel för de nordiska länderna och har medverkat till att säkra framgång och tillväxt i regionen.

Den aktuella flyktingkrisen har satt press på den fria rörligheten i Norden. Krisen har inneburit stora utmaningar för allmän ordning och säkerhet och dessa kan inte negligeras. Ett tillfälligt verktyg för att komma till rätta med dessa utmaningar har varit återinförd gränskontroll vid inre gräns. De nordiska regeringarna har inom ramen för sina internationella förpliktelser infört nödvändiga åtgärder för att hantera den svåra situationen på ett förnuftigt sätt.

Men, trots de tillfälliga utmaningarna bör vår vision också fortsättningsvis vara ett gränslöst Norden, utan att glömma att lösningarna på den aktuella flyktingkrisen inte finns på nordisk nivå – utan på europeisk och global nivå. Vi vill därför i samarbete med våra ministerkollegor med ansvar för gränskontroll arbeta för att säkra att länderna värnar mobiliteten mellan de nordiska länderna i relation till de åtgärder som införts för att hantera den internationella flyktingkrisen – på såväl nationell som europeisk och global nivå.

Vi har samtidigt bett Nordiska ministerrådets generalsekreterare om att fortlöpande analysera konsekvenserna av de tillfälliga gränskontrollerna vid de nordiska gränserna för den fria rörligheten i Norden samt vilka konsekvenser detta har för bland annat arbetsmarknaden, ekonomin och investeringar.

Slutligen har vi bett Gränshinderrådet om att intensifiera arbetet med att avlägsna andra gränshinder i Norden som begränsar människors och företags fria rörlighet och därmed är tillväxthämmande.

Det nordiska samarbetet är starkt. Vi upplever just nu ett blomstrande nordiskt samarbete på många områden. De nordiska länderna har allihop stor glädje av de många samarbetsrelationer som existerar mellan länderna. Vi har just inlett ett ambitiöst nordiskt samarbete om integration av nyanlända invandrare– så vi lär av varandras erfarenheter när det kommer till uppgiften vi står inför som följd av de många människorna på flykt.

Det är viktigt att bibehålla det nordiska perspektivet i kommande diskussioner, debatter och förslag om flyktingsituationen. Tillsammans är vi starkare. Och, tillsammans kan vi vidareutveckla ett långvarigt och redan framgångsrikt nordiskt samarbete.”