Nordisk ministerdeklaration om biologisk mångfald, hav och klimat

12.05.21 | Deklaration
Seaweed floating in the ocean
Photographer
Shane Stagner - Unsplash.com
De nordiska miljö- och klimatministrarna tar initiativ till en ministerdeklaration om biologisk mångfald, hav och klimat samt förmedlar budskapet som är av nordisk betydelse inför partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald (CBD-COP15) i Kunming, Kina. I deklarationen betonar de nordiska miljö- och klimatministrarna vikten av att ta fram en tillräckligt omfattande kunskapsbas om samspelet mellan hav, klimat och biologisk mångfald.

Information

Adopted
12.05.2021
Location
Copenhagen

Haven har rika, produktiva ekosystem och tillhandahåller ekosystemtjänster såsom fisk och skaldjur, habitat, genetiska resurser och förnybar energi. Haven spelar en nyckelroll när det gäller att reglera klimatet och bromsa den globala uppvärmningen genom att absorbera överskottsvärme och koldioxid. Norden innefattar marina regioner som halvslutna hav och arktiska marina ekosystem, där klimatförändringarna går snabbare än i andra regioner och effekterna av klimatförändringarna förväntas bli omfattande.

FN:s mellanstatliga klimatpanel (IPCC) och den mellanstatliga vetenskapspolitiska plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) har i tidigare rapporter dragit slutsatsen att förvaltningen av mänskliga aktiviteter som påverkar de marina ekosystemen måste anpassas till de allt snabbare förändringarna i klimat- och miljöförhållanden.

Ekosystembaserad förvaltning av haven måste ta hänsyn till konsekvenserna av klimatförändringarna i kombination med andra påverkande faktorer och ha förmåga att anpassa sig snabbt när förändringar inträffar. I takt med att klimatförändringarna och försurningen av haven ökar kommer det också att bli allt svårare att säkerställa att den totala användningen och resursutnyttjandet är hållbara. Dessutom kommer det att bli en allt större utmaning att förstå de övergripande effekterna av olika aktiviteter och hanteringen av dessa på ett sätt som säkerställer att den marina miljön förblir god eller återställs till en god status om den har gått förlorad.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att bygga upp och syntetisera kunskap som stöder integrerad och hållbar ekosystembaserad förvaltning av den marina miljön, anpassad till klimatförändringarna och som syftar till att göra de marina ekosystemen mer motståndskraftiga, inklusive användningen av marina skyddsområden och andra effektiva områdesbaserade bevarandeåtgärder som ett led i de politiska insatserna.

Vi nordiska miljö- och klimatministrar deklarerar följande:

Vi är medvetna om det oroande tillståndet i haven.

Vi erinrar om den nordiska ministerförklaringen om hav och klimat som antogs vid det nordiska ministermötet i Stockholm den 30 oktober 2019.

Vi stöder åtgärder för naturen som tar hänsyn till utmaningar kopplade till hav och klimat.

Vi framhåller behovet av en integrerad ekosystembaserad strategi för förvaltning av haven, där man erkänner att skydd av naturen och den biologiska mångfalden, inbegripet havens blå kol, också är ett sätt att vidta klimatåtgärder.

Vi understryker behovet av ekosystembaserad kunskap om hur man kan upprätthålla eller återställa marina ekosystem i en tid av klimatförändringar.

Vi betonar behovet av att anta ett global ramverk för biologisk mångfald efter 2020 vid COP15 i Kunming i Kina i oktober 2021 med tonvikt på

  • att minska de direkta orsakerna till förlusten av biologisk mångfald, dvs. förändringar i mark- och havsanvändning, direkt utnyttjande av organismer, klimatförändringar, föroreningar och invasiva främmande arter, samt de indirekta orsakerna
  • att stärka insatserna för ett hållbart utnyttjande av den biologiska mångfalden även genom åtgärder för hållbar produktion och hållbara försörjningskedjor
  • att skydda och bevara minst 30 procent av marken och haven fram till 2030 genom representativa, väl förbundna, förvaltade och effektiva system för skyddade områden och andra effektiva områdesbaserade bevarandeåtgärder med fokus på områden som är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden
  • att åta oss att arbeta för att en funktionell planerings-, rapporterings- och översynsmekanism ska vara en del av ramverket och att snabbt inleda processen för att anpassa nationell politik till det nya globala ramverket efter att det har antagits
  • att engagera ett brett spektrum av aktörer i det nordiska samhället för utveckling och upptrappning av effektiva åtgärder, inbegripet ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen, lokala och subnationella regeringar och myndigheter, den akademiska världen, kvinno- och ungdomsgrupper samt näringsliv, finansiella och ekonomiska sektorer och icke-statliga organisationer.

Vi bekräftar vårt engagemang för att genomföra och arbeta för FN:s mål för hållbar utveckling beträffande haven och understryker vikten av stöd till FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling (2021–2030) samt vikten av FN:s årtionde för återställande av ekosystem (2021–2030).

Vi välkomnar ytterligare ansträngningar för att vidareutveckla kunskapsbasen för att förbättra den marina miljön, såsom

  • en uppdaterad bild av vetenskapliga rön och traditionell kunskap om ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen om faktorer som är viktiga för att lyckas bevara eller återställa marina ekosystem och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat
  • utveckling av en gemensam förståelse för ”hållbarhet” i miljökomponenten i hållbar utveckling i förhållande till haven och deras ekosystem
  • kunskap om de marina ekosystemens betydelse för bindning och lagring av kol och hur förmågan att absorbera och lagra kol kan bevaras och stärkas
  • förväntade effekter av bevarandeåtgärder för olika industrier och värdeskapande baserat på förnybara resurser och fångst från marina ekosystem, till exempel inom fiske och inom bioprospektering för livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Vi uppmuntrar den mellanstatliga vetenskapspolitiska plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) att överväga behovet av att syntetisera den vetenskapliga kunskapen och stärka kunskapsgrunden för de mest effektiva sätten att stärka de marina ekosystemen genom bevarande eller återställande åtgärder i syfte att säkerställa god miljöstatus, motståndskraft och underhåll av viktiga ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat.

 

Köpenhamn den 12 maj 2021

Undertecknare

Krista Mikkonen, miljö- och klimatminister, Finland

 

Lea Wermelin, miljöminister, Danmark

 

Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister, Sverige

 

Sveinung Rotevatn, klimat- och miljöminister, Norge 

 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, miljö- och naturresursminister, Island

 

Kalistat Lund, minister för jordbruk, självförsörjning, energi och miljö, Grönland

 

Helgi Abrahamsen, ministeriet för miljö, industri och handel, Färöarna

 

Alfons Röblom, utvecklingsminister, Åland