Samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar um aðgang að æðri menntun,

01.01.70 | Yfirlýsing
Þessi útgáfa er ekki ekki opinber en aðlöguð til þess að auðvelda aðgengi. Frumtexti samningsins og breytinga við hann er vistaður í utanríkisráðuneyti Finnlands. Samningurinn var upphaflega samþykktur 3. september 1996. Þetta er óopinber og aðlöguð útgáfa samningsins og inniheldur breytingar sem gerðar voru í kjölfar breytinga á samningnum 13. mars 2000, 3. nóvember 2006, 23. apríl 2009, 31. október 2012, 2. nóvember 2015 og 17. maí 2018. Inngangsorð og lokaákvæði eru ekki birt í þessari útgáfu ef frá eru talin lokaákvæði síðustu breytinga samningsins sem framlengja gildistíma hans þar til annað er ákveðið.

Upplýsingar

1. gr.

Aðilar skuldbinda sig gagnkvæmt til að veita umsækjendum, sem búsettir eru í öðru Norðurlandaríki inngöngu í æðri menntastofnanir á vegum opinberra aðila með sömu eða sambærilegum skilyrðum og gilda fyrir umsækjendur frá eigin landi. Umsækjandi sem fullnægir undirbúningskröfum til æðri menntunar í því Norðurlandaríki þar sem hann er búsettur telst einnig fullnægja undirbúningskröfum til æðri menntunar í öðrum ríkjum Norðurlanda. Aðilar skuldbinda sig enn fremur til að stuðla eftir megni að því að hliðstæðar reglur gildi um opinberlega viðurkennda æðri menntun á vegum einkastofnana sem eru fjármagnaðar af hinu opinbera. Með æðri menntun er í þessum samningi átt við

Í Danmörku: Menntun við háskóla og æðri menntun við aðrar menntastofnanir sem krefjast lokaprófs úr framhaldsskóla eða hliðstæðrar undirbúningsmenntunar;

Í Finnlandi Menntun við almenna háskóla, aðra háskóla, verkmenntaháskóla og hliðstæða menntun sem byggist á stúdentsprófi eða annarri menntun sem veitir réttindi til framhaldsnáms;

Á Íslandi Alla menntun er byggist á stúdentsprófi eða sambærilegri undirbúningsmenntun;

Í Noregi Menntun við almenna háskóla og aðra háskóla eða hliðstæðar stofnanir sem byggist á afloknu og viðurkenndu námi í framhaldsskóla eða hliðstæðri menntun er veitir rétt til framhaldsnáms;

Í Svíþjóð Menntun við almenna háskóla og aðra háskóla eða hliðstæðar stofnanir er byggist á námi í framhaldsskóla sem skipulagt er á landsvísu eða hliðstæðri undirbúningsmenntun og fellur undir reglugerð um háskóla.

Samningurinn gildir ekki um aðgang að rannsóknarnámi.

2. gr.

Ákvæði þessa samnings fela ekki í sér neina undanþágu frá þeim reglum um dvalarleyfi er gilda í hverju landi.

Ákvæði þessa samnings hindra ekki að gerðir séu tvíhliða samningar milli aðila um kaup eða hliðstæða ráðstöfun á námssætum á einstökum sértækum námsbrautum.

3. gr.

Ef krafa er gerð um sérstaka hæfni eða greinabundna þekkingu sem skilyrði fyrir inngöngu í nám á tilteknu sviði æðri menntunar verða umsækjendur frá öðrum Norðurlandaríkjum að fullnægja slíkum kröfum með sambærilegum hætti og umsækjendur frá viðkomandi landi.

4. gr.

Ef inntaka nemenda í nám til æðri menntunar er takmörkuð skal val úr hópi umsækjenda frá öðrum Norðurlandaríkjum fara fram samkvæmt sömu eða sambærilegum reglum og þeim er gilda fyrir umsækjendur frá viðkomandi landi. Skal þá leitast við að nota valreglur sem jafna eins og kostur er möguleika umsækjenda frá öðrum Norðurlandaríkjum og umsækjenda frá viðkomandi ríki.

5. gr.

Aðilar eru sammála um að umsækjandi sem hefur lokið hluta af háskólanámi sínu í einu aðildarríkjanna á fullnægjandi hátt eigi að fá þann hluta viðurkenndan ef hann heldur áfram hliðstæðu námi í öðru aðildarríki. Mat á vitnisburði um nám sem skírskotað er til er í höndum þeirrar menntastofnunar þar sem viðurkenningar er óskað.

6. gr.

Aðilar skulu sjá um að veita upplýsingar um námsmöguleika við æðri menntastofnanir á Norðurlöndum.

7. gr.

Hvert almanaksár greiða Danmörk, Finnland, Noregur og Svíþjóð bætur til móttökulandsins fyrir sína námsmenn er stunda æðra nám í öðru Norðurlandaríki. Þetta ákvæði gildir ekki fyrir Ísland.

Norræna ráðherranefndin samþykkir fjárhæð þeirra bóta sem hvert og eitt landanna fjögurra skal greiða.

Greiða skal fyrir 75% þeirra námsmanna, er fá námslán frá sínu heimalandi og samkvæmt reglum er þar gilda, vegna æðri menntunar í öðru norrænu landi eins og lýst er 1. gr. samningsins. Árlegar greiðslur fyrir hvern námsmann eru 22.000 DKK. Greiðslur fyrir hvern námsmann hækka úr 22.000 DKK í 26.000 DKK árið 2013, og í 30.000 DKK árið 2014. Við greiðslu ársins 2014 skulu leggjast verðbætur sem miðast við danska vísitölu. Útreikningurinn skal gerður af skrifstofu Norrænu ráðherranefndarinnar á grundvelli upplýsinga frá Hagstofu Danmerkur um verðlagsþróun í Danmörku frá janúar 2013 til janúar 2014. Þar á eftir skulu verðbætur reiknaðar á sama hátt ár hvert. Greiðslur milli landanna skulu reiknaðar sem viðbót við eða frádráttur frá framlagi þessara landa samkvæmt hinni árlegu fjárhagsáætlun um norrænt samstarf.

8. gr.

Til grundvallar áætlun um fjölda námsmanna skal leggja tölfræðilegar upplýsingar sem norrænu námsstuðningsstofnanirnar taka saman ár hvert fyrir Norrænu ráðherranefndina. Námsmenn sem koma frá eða stunda nám í Færeyjum, á Grænlandi eða Álandseyjum skulu ekki taldir með. Það sama á við um þá sem stunda rannsóknarnám, þeir sem falla undir ákvæði 2. mgr. 2. gr. og þá sem stunda nám innan vébanda NORDPLUS-áætlunarinnar eða annarra sambærilegra skiptaáætlana.

Almanaksárið sem samningurinn tekur gildi skulu greiðslurnar reiknaðar á grundvelli talna fyrir námsárið 1994-95. Námsmenn í ósérgreindu háskólanámi skulu ekki taldir með. Næstu tvö almanaksárin þar á eftir skulu greiðslurnar miðast við tölur fyrir námsárin 1995-96 annars vegar og 1996-97 hins vegar nema annað verði ákveðið af Norrænu ráðherranefndinni.

9. gr.

Aðilar skulu í sameiningu hafa eftirlit með framkvæmd samningsins og samþykkja aðgerðir er þróun mála þykir gefa tilefni til. Í þeim tilgangi skipar Norræna ráðherranefndin ráðgefandi nefnd sem eftir þörfum skal skila skýrslum til Ráðherranefndarinnar um framkvæmd samningsins og getur lagt fram tillögur til breytinga á og viðbóta við samninginn.

Lokaákvæði samkomulags um breytingar á samningnum frá 17. maí 2018

1. gr.

Samningurinn gildir þar til annað hefur verið ákveðið.

2. gr.

Samkomulag þetta tekur gildi 30 dögum eftir að allir aðilar hafa tilkynnt finnska utanríkisráðuneytinu um að þeir hafi samþykkt það.

Samkomulag þetta fellur úr gildi þegar samningurinn fellur úr gildi.

Að því er varðar Færeyjar og Grænland ásamt Álandseyjum öðlast samkomulag þetta gildi þrjátíu dögum eftir að finnska utanríkisráðuneytið hefur fengið tilkynningu um að það gildi fyrir Færeyjar og Grænland ásamt Álandseyjum.

Finnska utanríkisráðuneytið tilkynnir hinum aðilunum um móttöku þessara tilkynninga og um gildistöku samkomulagsins.

3. gr.

Frumrit þessa samkomulags skal komið til vörslu hjá finnska utanríkisráðuneytinu sem skal senda staðfest afrit af því til hinna aðilanna.

Þetta samkomulag er undirritað af menntamálaráðherrum Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar. Samkomulagið er til í einu eintaki á dönsku, finnsku, íslensku, norsku og sænsku. Textarnir eru allir jafngildir.

Tengiliður