Erkännande av utländsk utbildning i Norge

Godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge
Här hittar du information om erkännande av utländska utbildningar och kvalifikationer i Norge.

Norden är ett öppet utbildnings- och arbetsmarknadsområde, och nordiska medborgare ska kunna använda sig av detta. Här hittar du information om erkännande (godkjenning) av utländska utbildningar och kvalifikationer i Norge.

Har du gymnasieutbildning och vill söka till högre utbildning i Norge?

De nordiska länderna erkänner varandras gymnasieutbildningar. Har du slutfört en allmän gymnasieutbildning i ett annat nordiskt land som ger allmän behörighet till universitet och högskolor i det landet, då uppfyller du kraven för allmän studiebehörighet (generell studiekompetanse) och kan söka till högre utbildning i Norge. Vissa högre utbildningar har förutom allmän behörighet även särskilda ämneskrav.

Om du ändå är osäker på om du har allmän studiebehörighet kan du be om att få din utbildning bedömd genom Samordna opptak. Det bör du göra i god tid innan du ska söka till högre utbildning i Norge, eftersom det kan ta lång tid att få utbildningen bedömd.

Har du en yrkesinriktad utbildning och vill söka jobb i Norge?

Normalt ska nordiska yrkesinriktade utbildningar som motsvarar norska yrkesinriktade utbildningar vara likvärdiga. Har du en motsvarande nordisk yrkesinriktad utbildning behöver du därför i regel inte någon särskilt auktorisation för att kunna utöva yrket i Norge. Tänk ändå på att vissa yrken har auktorisationsregler.

Om du vill jobba i Norge med en yrkesinriktad utbildning från ett annat nordiskt land ska du vända dig direkt till arbetsgivaren och söka jobbet. Det är upp till arbetsgivaren att bedöma om du har kompetensen som behövs. Om arbetsgivaren inte vet vad din utbildning motsvarar i Norge, eller om du får veta att du saknar kompetens, kan du fråga Nokut, det nationella organet för kvalitet i utbildningen.

Har du en högre utbildning från ett annat nordiskt land?

NOKUT (Nationellt organ för kvalitet i utbildningen) kan ge ett allmänt erkännande av utländsk högre utbildning. NOKUT bedömer om en utländsk högre utbildning kan jämställas med en norsk universitets-/högskoleexamen och hur många studiepoäng utbildningen motsvarar.  Vissa utbildningar från de nordiska länderna erkänns automatiskt av NOKUT. Om du har någon av dessa utbildningarna kan du nu välja att ladda ner ett dokument som visar att din examen anses som automatiskt godkänd och som du omedelbart kan använda hos läroanstalter, arbetsgivare m.m. Ett automatiskt erkännande är en bekräftelse på at en utländsk examen i nivå och omfattning jämställs med en norsk examen. Du kan också välja att ansöka om erkännande av din högre utbildning på ordinarie sätt. Om utbildningen erkänns får du ett erkännandeintyg hemskickat som du kan använda om du ska söka jobb i Norge.  Universitet och högskolor kan också ge ett erkännande (faglig godkjenning) av en utländsk högre utbildning som är likvärdig med de examina och studieprogram de själva erbjuder. För mer information kan du kontakta läroanstalterna som är aktuella för dig.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.