Graviditet och förlossning i Sverige

Graviditet og fødsel i Sverige
Här kan du läsa om hur du väljer förlossningsklinik i Sverige när du ska föda i Sverige och hur du kan ansöka om att föda utomlands. Du hittar också information om hur ditt barn får ett svenskt personnummer och folkbokförs i Sverige samt vad som gäller kring ditt barns medborgarskap och namngivning.

I Sverige föder man vanligtvis sitt barn på sjukhus. Barn som föds i Sverige får samma medborgarskap som sina föräldrar. Om barnets föräldrar är medborgare i ett land utanför EU/EES måste föräldrarna ansöka om uppehållstillstånd för barnet.

Barnmorska i Sverige

När du blir gravid i Sverige ska du vända dig till en mödravårdscentral (MVC) för att boka tid för ett inskrivningssamtal. Du kan själv välja vilken mödravårdscentral i din region du vill tillhöra. Du hittar information om graviditet och förlossning på din regions webbplats.

Vid inskrivningssamtalet träffar du en barnmorska och diskuterar graviditeten, din hälsa och de förväntningar och den oro du kan ha i samband med graviditeten. Du och barnmorskan gör tillsammans upp en vårdplan för graviditeten. Behöver du träffa en läkare bokar du en tid så snart som möjligt. I samråd med din barnmorska väljer du även en förlossningsklinik. Om du är folkbokförd eller socialförsäkrad i Sverige betalar du ingenting för besöken hos barnmorskan eller läkaren på mödravårdscentralen.

Intyg om graviditet i Sverige

I Sverige kan du få ett intyg om graviditet av din barnmorska. Du ska skicka intyget till Försäkringskassan i god tid före förlossningen, eftersom det fungerar som en ansökan om föräldrapenning i Sverige. Du kan också behöva visa upp intyget för din arbetsgivare eller i andra situationer där du måste bevisa att du är gravid.

Graviditetskontroll i Sverige

I Sverige har alla blivande mödrar rätt till gratis kontroller under graviditeten. Kontrollerna är frivilliga. Första kontrollen brukar göras i vecka 8–12.

Du väljer själv vilken mödravårdscentral du vill gå till, och du har rätt att byta mödravårdscentral under graviditeten.

Du hittar information om graviditetskontroll på din regions webbplats.

Förlossning i Sverige

Du kan själv välja förlossningsklinik i Sverige, men ibland kan du bli hänvisad till en annan om det inte finns plats på den du har valt. Några regioner erbjuder ett ekonomiskt bidrag vid hemmaförlossning under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

När du har kommit hem från förlossningen ska du kontakta barnavårdscentralen (BVC) för att boka ett möte med en barnsköterska som ska följa ditt barn till femårsåldern.

Personnummer och namngivning i Sverige

Om föräldrarna bor i Sverige och föder barnet i Sverige fyller barnmorskan i en födelseanmälan och skickar den till Skatteverket. Barnets födsel registreras i folkbokföringen och barnet får ett svenskt personnummer.

När barnet har folkbokförts och fått ett svenskt personnummer får föräldrarna en bekräftelse med posten. Som föräldrar får ni också en blankett om barnets för- och efternamn samt information om vilka regler som gäller när ni ska välja namn till barnet. I Sverige ska barn namnges inom tre månader efter förlossningen. Namngivningen sker hos Skatteverket.

Om barnet ska döpas i en svensk kyrka kontaktar ni er församling. Om ni vill att barnet ska döpas i ett annat nordiskt land kontaktar ni en församling i det landet.

Förlossning utomlands

Det kan finnas olika anledningar att föda i ett annat land än där du bor. Det kan vara oplanerat medan du är på resa utomlands, eller så kan det vara planerat för att det är ditt hemland eller för att du planerar att vistas tillfälligt i ett annat land i samband med ditt barns förlossning.

Oplanerad förlossning under utlandsresa

Det europeiska sjukförsäkringskortet täcker alla medicinska kontroller och all vård i samband med din graviditet, även en oplanerad förlossning om du till exempel föder under en utlandsresa.

Planerad förlossning utomlands

Om du planerar att föda utomlands kontaktar du din nationella socialförsäkringsmyndighet och ber om ett förhandstillstånd för att säkra att dina kostnader täcks.

Om du bor och arbetar i Sverige och vill föda i ett annat nordiskt land ansöker du om ett förhandstillstånd (intyg S2) hos Försäkringskassan för att finansiera planerad vård i ett annat nordiskt land. 

Om du bor i ett annat nordiskt land och vill föda i Sverige ansöker du om det i ditt hemland. Socialförsäkringsmyndigheten i det land du är socialförsäkrad i kan utfärda ett förhandstillstånd.

Om du är socialförsäkrad i Danmark eller Finland ansöker du om intyg S2.

Om du är socialförsäkrad på Island eller i Norge ansöker du om intyg E112 för att styrka finansieringen av den planerade vården i Sverige.

Om du bor i ett nordiskt land och pendlar till jobbet i ett annat nordiskt land kan du själv välja om du vill föda i bosättningslandet eller arbetslandet. Däremot kan du inte kräva att ditt barn efter födseln kan få eventuell vård i arbetslandet.

Graviditetskontroll när du föder utomlands

Om du ska uppehålla dig i ett annat nordiskt land i mindre än sex månader har du rätt till nödvändiga hälso- och sjukvårdsförmåner under din vistelse. Du betalar samma patientavgift som patienter bosatta i landet betalar.

Graviditetskontroll är en nödvändig förmån. Det är den medicinskt ansvariga som bedömer vad som räknas som nödvändig hälso- och sjukvård. Du bör därför ta kontakt direkt med den klinik där du vill få vård.

Folkbokföring och personnummer när du föder ditt barn utomlands

Om du föder ett barn utomlands och har en svensk folkbokföringsadress ska du vid inresa till Sverige folkbokföra barnet hos Skatteverket där du bor så att barnet kan få ett svenskt personnummer. Föder du ditt barn i ett annat nordiskt land sker detta nämligen inte automatiskt. Ta med barnets utländska födelse- och namnintyg.

Om du däremot bor utomlands och föder barnet utomlands och barnet blir svensk medborgare har ditt barn har inte rätt att få ett svenskt personnummer. Ditt barn får ett svenskt personnummer först när det flyttar till Sverige och uppfyller kraven för att bli folkbokförd i Sverige.

Medborgarskap och namngivning

Vilket eller vilka medborgarskap ditt barn får beror på lagen som gäller i landet föräldrarna är medborgare i.

Ett barn med två föräldrar som båda är medborgare i nordiska länder får alltid mammans medborgarskap. Om barnet också får den andra förälderns medborgarskap kan bero på vilket land barnet är fött i, och om föräldrarna är gifta.

I Sverige ska barn namnges inom tre månader efter förlossningen. Namngivningen sker hos Skatteverket.

Om barnet ska döpas i en svensk kyrka kontaktar ni er församling. Om ni vill att barnet ska döpas i ett annat nordiskt land kontaktar ni en församling i det landet.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.