Graviditet og fødsel i Sverige

Graviditet og fødsel i Sverige
Her kan du lese om hvordan du velger fødeklinikk i Sverige når du skal føde i landet, og hvordan du kan søke om å føde i utlandet.
Du finner også informasjon om hvordan barnet ditt får svensk personnummer og blir registrert i Sverige og om barnets statsborgerskap og navngiving.

I Sverige føder du som regel på et sykehus. Barn som blir født i Sverige, får samme statsborgerskap som foreldrene. Hvis barnets foreldre er statsborgere i et land utenfor EU/EØS, må de søke om oppholdstillatelse til barnet.

Jordmor i Sverige

I Sverige må du henvende deg til en mödravårdscentral for å bestille tid til en samtale (inskrivningssamtal) når du blir gravid. Du kan selv velge hvilken helsestasjon i din region du vil tilhøre. Du finner informasjon om graviditet og fødsel på nettstedet til din region.

I den første samtalen, da du blir innskrevet, møter du en jordmor (barnmorska) og snakker om graviditeten, din helse og forventningene og bekymringene du har i forbindelse med graviditeten. Du og jordmora utarbeider sammen en plan for graviditetsforløpet (vårdplan). Hvis du trenger å treffe en lege, bestiller du time så raskt som mulig. I samråd med jordmora velger du også fødeklinikk. Hvis du er folkeregistrert eller sosialforsikret i Sverige, betaler du ikke noe for besøkene hos jordmor eller lege på helsestasjonen.

Graviditetsattest i Sverige

I Sverige kan du få en graviditetsattest (intyg om graviditet) av jordmora. Du skal sende attesten til Försäkringskassan i god tid før fødselen, ettersom det fungerer som en søknad om foreldrepenger i Sverige. Du kan også måtte vise attesten til arbeidsgiveren din eller i andre situasjoner hvor du må dokumentere at du er gravid.

Svangerskapskontroll i Sverige

I Sverige har alle vordende mødre krav på gratis kontroll under graviditeten. Kontrollene er frivillige. Første kontroll pleier å finne sted i uke 8–12.

Du velger selv hvilken helsestasjon du vil bruke, og du har rett til å skifte helsestasjon under graviditeten.

Du finner informasjon om svangerskapskontroll på nettstedet til din region.

Fødsel i Sverige

Du kan selv velge fødeklinikk i Sverige, men noen ganger kan du bli henvist til en annen hvis det ikke er plass ved den du velger. Noen regioner tilbyr for øvrig et økonomisk bidrag ved hjemmefødsel, under forutsetning av at visse vilkår er oppfylt


Når du har kommet hjem etter fødselen, må du ta kontakt med “barnavårdscentralen” for å avtale et møte med en barnepleier, som vil følge barnet ditt fram til femårsalderen.

Personnummer og navngiving i Sverige

Hvis dere bor i Sverige og får barn i Sverige, fyller jordmora (barnmorskan) ut en fødselsattest (födelseanmälan) og sender den til Skatteverket. Barnets fødsel blir registrert, og barnet får svensk personnummer.

Når barnet er registrert og har fått svensk personnummer, får foreldrene en bekreftelse i posten. Dere vil også motta en blankett for å opplyse om barnets for- og etternavn, samt informasjon om hvilke regler som gjelder når dere skal velge navn til barnet. I Sverige må barn gis navn før de fyller tre måneder. Navngivingen skjer hos Skatteverket.

Hvis barnet skal døpes i en svensk kirke, må dere kontakte sognet dere tilhører. Hvis dere vil at barnet skal døpes i et annet nordisk land, må dere kontakte et sogn i landet der dere ønsker at barnet skal døpes.

Føde i utlandet

Det kan være forskjellige grunner til å føde i et annet nordisk land enn der du bor. Det kan være uplanlagt mens du er på reise i utlandet, eller det kan være planlagt fordi det er hjemlandet ditt, eller fordi du planlegger å oppholde deg midlertidig i et annet land i forbindelse med barnets fødsel.

Uforutsett fødsel på reise i utlandet

Det europeiske helsetrygdkortet dekker alle legeundersøkelser og behandlinger i forbindelse med graviditeten, også ved en uforutsett fødsel hvis du for eksempel føder på reise i utlandet.

Planlagt fødsel i utlandet

Hvis du planlegger å føde i utlandet, må du kontakte din nasjonale trygdemyndighet og be om en forhåndsgodkjenning for å sikre deg at omkostningene dine blir dekket.

Hvis du bor og jobber i Sverige og vil føde i et annet nordisk land, må du søke om en forhåndsgodkjenning (S2-blankett) hos Försäkringskassan for å finansiere planlagt helsepleie i et annet nordisk land.

Hvis du bor i et annet nordisk land og ønsker å føde i Sverige, må du søke om dette i hjemlandet ditt. Trygdemyndigheten i landet der du er sosialforsikret, kan utstede en forhåndsgodkjenning.

Er du sosialforsikret i Danmark eller Finland, må du søke om S2-blankett.

Er du sosialforsikret på Island eller i Norge, må du søke om E112-blankett for å bekrefte finansieringen av den planlagte helsepleien i Sverige.

Hvis du bor i et nordisk land og pendler til jobb i et annet nordisk land, kan du selv velge om du vil føde i bostedslandet eller arbeidslandet. Du kan derimot ikke kreve at barnet ditt får eventuell behandling i arbeidslandet etter fødselen.

Svangerskapskontroll når du føder i utlandet

Hvis du oppholder deg i et annet nordisk land i mindre enn 6 måneder, har du rett til nødvendige helseytelser i løpet av oppholdet. Du betaler samme egenandel som pasienter som er bosatt i landet.

Svangerskapskontroll er en nødvendig ytelse. Det er den medisinsk ansvarlige som vurderer hva som regnes som nødvendige ytelser, og du bør derfor ta direkte kontakt med klinikken der du ønsker å få behandling.

Folkeregistrering og personnummer når du føder i utlandet

Hvis du føder et barn i utlandet og du har svensk folkeregisteradresse, må du ved innreise i Sverige henvende deg og få barnet registrert hos Skatteverket der du bor, så barnet kan få svensk personnummer. Føder du barnet ditt i et annet nordisk land, skjer dette nemlig ikke automatisk. Du må ta med barnets utenlandske fødsels- og navneattest.

Hvis du derimot bor i utlandet og føder barnet ditt i utlandet og barnet blir svensk statsborger, har barnet ditt ikke rett til å få tildelt svensk personnummer. Barnet ditt vil først få tildelt personnummer når det flytter til Sverige og oppfyller kravene til å bli registrert i Sverige.

Statsborgerskap og navngiving

Hvilket eller hvilke statsborgerskap barnet får, avhenger av loven som gjelder der foreldrene er statsborgere.

Et barn med to foreldre som begge er statsborgere i nordiske land, vil alltid få morens statsborgerskap. Om barnet også får statsborgerskapet til den andre forelderen, kan avhenge av hvilket land barnet er født i, og om foreldrene er gift.

I Sverige må barn gis navn før de fyller tre måneder. Navngivingen skjer hos Skatteverket.

Hvis barnet skal døpes i en svensk kirke, må dere kontakte sognet dere tilhører. Hvis dere vil at barnet skal døpes i et annet nordisk land, må dere kontakte et sogn i landet der dere ønsker at barnet skal døpes.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.