Grundskola i Norge

children in classroom
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Här kan du läsa om grundskolesystemet i Norge.

Rätt till skolplats i norsk grundskola

Grundskoleundervisningen i Norge är obligatorisk. Om du ska vistas i Norge i mer än tre månader med barn i grundskoleåldern ska du kontakta kommunen ni ska bo i för att anmäla barnet till skolan. Barnet måste aktivt anmälas till skolan av föräldrarna.

All offentlig grundskoleundervisning är gratis i Norge – den finansieras av kommunerna. Det finns också ett antal privata grundskolor. Du kan kontakta kommunen du bor i eller ska flytta till för att få mer information om skolorna där. Alternativet till grundskolan är privat hemundervisning.

Grundskolan är tioårig och skolgången börjar normalt det året barnet fyller sex år. Grundskolan är indelad i två huvudstadier. De sju första åren (årskurs 1–7) kallas för barnstadiet (barnetrinnet), och de tre följande åren (årskurs 8–10) kallas för ungdomsstadiet (ungdomstrinnet). Skolan ska bland annat stå för alla nödvändiga läromedel och all nödvändig utrustning. Eleverna måste själva ha med sig skolmat. 

  Specialundervisning

  Elever som inte får eller inte kan få tillfredsställande utbyte av den ordinarie undervisningen har rätt till specialundervisning. Det är skolan/skolans ägare som avgör om eleverna har rätt till specialundervisning eller inte. Om eleven eller föräldrarna inte är nöjda med beslutet kan de överklaga hos Statsforvalteren.

  Särskild språkundervisning

  Alla elever som har ett annat modersmål än norska eller samiska har rätt till särskild norskundervisning ända tills de kan så bra norska att de klarar av att följa med i den ordinarie undervisningen. Vid behov har de också rätt till modersmålsundervisning och/eller undervisning i ämnen på två språk.

  Om minst tre elever med kvänsk-finsk bakgrund i grundskolor i Troms och Finnmark kräver det har dessa elever rätt till undervisning i finska. I samiska distrikt har alla i grundskoleåldern rätt till undervisning i och på samiska.  I kommuner utanför de samiska distrikten har minst tio elever som vill ha undervisning i och på samiska rätt till det, förutsatt att det är minst sex elever kvar i gruppen.

  Läxhjälp och skolfritids

  Alla elever på grundskolenivå har rätt till gratis läxhjälp. Kommunen är skyldig att erbjuda det. Läxhjälpen är frivillig. Kommunerna är dessutom skyldiga att erbjuda skolbarn i årskurs 1–4 skolfritids, så kallad skolefritidsordning (SFO), före och efter skoltid. Det gäller även barn med särskilda behov i årskurs 1–7. Skolfritids är också frivilligt. Kontakta kommunen eller den enskilda skolan för mer information om läxhjälp och skolfritids.

  Resväg och skolskjuts

  Elever har rätt till gratis skolskjuts om resvägen till skolan överstiger en viss längd, om resvägen är farlig, om eleven har en funktionsnedsättning eller om eleven har fått en skada.

  Lov och lediga dagar

   Skolans ägare bestämmer när det är lov och lediga dagar. Alla norska helgdagar har eleverna ledigt från skolan. Kommunen kan också ge enskilda elever ledigt från skolan i upp till två veckor, om det finns godtagbara skäl.

   Grundskola på Svalbard

    Longyearbyen lokalstyre har ansvaret för undervisningen i Longyearbyen på Svalbard.

    Kontakta myndighet
    Fråga Info Norden

    Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

    OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

    Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.