Grunnskolen i Norge

children in classroom
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Her kan du lese om grunnskolesystemet i Norge.

Rett til en skoleplass i norsk grunnskole

Grunnskoleopplæringen i Norge er obligatorisk. Skal du oppholde deg i Norge i mer enn tre måneder med barn i grunnskolealder, må du kontakte kommunen der dere skal bo, for å melde barnet inn i skolen. Barnet må aktivt meldes inn i skolen av foreldrene.

All offentlig grunnskoleopplæring er gratis i Norge, og det er kommunene som finansierer denne. Det finnes også en rekke private grunnskoler. Du kan kontakte kommunen du bor i eller skal flytte til, for å få mer informasjon om skolene der. Alternativet til grunnskole er privat hjemmeundervisning.

Grunnskolen er tiårig, og elevene starter normalt skolegangen sin det året de fyller seks år. Grunnskolen er delt inn i to hovedtrinn. De syv første årene (1.-7. trinn) kalles barnetrinnet, og de tre neste årene (8.-10. trinn) kalles ungdomstrinnet. Skolen skal blant annet tilby alle nødvendige læremidler og utstyr. Elevene skal selv ha med skolemat. 

​​​​​​​Spesialundervisning

Elever som ikke får eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning. Det er skolen/skoleeiere som avgjør hvorvidt elevene har rett til spesialundervisning eller ikke. Hvis eleven eller foreldrene ikke er fornøyde med vedtaket, kan de klage til Statsforvalteren.

Særskilt språkopplæring

Alle elever som har et annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt norskopplæring helt til han/hun kan så godt norsk at han/hun klarer å følge ordinær opplæring. Om nødvendig har de også rett til morsmålsopplæring og/eller opplæring i fag på to språk.

Dersom minst tre elever med kvensk-finsk bakgrunn ved grunnskoler i Troms og Finnmark krever det, har disse elevene rett til opplæring i finsk. I samiske distrikt har alle i grunnskolealder rett til opplæring i og på samisk.  Utenfor samisk distrikt har minst ti elever i en kommune som ønsker opplæring i og på samisk, rett til det, så lenge det er minst seks elever igjen i gruppen.

Leksehjelp og skolefritidsordning

Alle elever på grunnskolenivå har rett til gratis leksehjelp. Det er kommunen som plikter å tilby dette. Deltakelse på leksehjelpen er frivillig. Kommunene har i tillegg plikt til å gi skolebarn på 1.-4. trinn et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid. Det samme gjelder barn med særskilte behov på 1.-7.trinn. Skolefritidsordningen er også frivillig. For å få vite mer om disse ordningene, må du kontakte kommunen eller den enkelte skolen.

Reisevei og skoleskyss

Elever har rett til gratis skoleskyss dersom skoleveien er av en viss lengde, den er farlig, eleven har en funksjonsnedsettelse, eller fått en skade.

Ferier og fridager

Skoleeier bestemmer når det er ferie- og fridager fra skolen. Alle norske helligdager gjelder som fridager. Kommunen kan også gi enkelte elever permisjon fra skolen i inntil to uker, dersom dette er forsvarlig.

Grunnskole på Svalbard

Det er Longyearbyen Lokalstyre som har ansvaret for opplæringen i Longyearbyen, Svalbard.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.