Norsk sjukpenning

Norske sykepenger
Här kan du läsa om regler för rätt till sjukpenning i Norge.

Vad är sjukpenning?

Du kan ha rätt till sjukpenning om du på grund av sjukdom eller skada är för sjuk för att arbeta och din inkomst därför har minskat eller helt uteblivit.

När har du som anställd rätt till sjukpenning i Norge?

För att ha rätt till sjukpenning måste du i regel ha arbetat i Norge i fyra veckor och vara arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller skada. Du kan ha rätt till sjukpenning även om du inte är anställd. Nedan följer en översikt över grupper som kan ha rätt till sjukpenning.

Om du arbetar som frilansare eller egenföretagare

Så länge du har haft regelbunden inkomst från uppdrag kan du ha rätt till sjukpenning. Arbetsoförmågan ska bevisas med ett läkarintyg. Om du inte har tecknat en försäkring har du inte rätt till sjukpenning innan det har gått 16 dagar från den dag skadan/sjukdomen inträffade. Du kan alltså få sjukpenning från den 17:e sjukfrånvarodagen.

Om du är arbetslös

I regel har du rätt till sjukpenning om du får arbetslöshetsersättning (dagpenger). Sjukdom innebär att du inte är en egentlig arbetssökande, och sjukpenningen kommer då att kompensera utebliven arbetslöshetsersättning.

Om du kombinerar arbete med förmån för arbetsoförmögna (uføretrygd) kan du ha rätt till sjukpenning vid sjukdom. 

Om du studerar

Om du studerar och arbetar vid sidan av studierna kan du ha rätt till sjukpenning om du blir sjuk. NAV bedömer om de medicinska villkoren är uppfyllda.

Om du bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Norge

Medborgare inom EES eller i Norden kan ha rätt till sjukpenning från Norge om de har blivit arbetsoförmögna på grund av egen skada eller sjukdom och har jobbat i mer än fyra veckor. Arbete i andra EES-länder kan räknas som intjäningstid. 

Om du vistas utomlands

Du kan i regel inte få sjukpenning om du vistas utomlands. Det finns dock några undantag, men detta måste klargöras med NAV före resan.

Hur många sjukdagar har du rätt till?

Du kan i regel få sjukpenning i upp till ett år.

Hur ansöker du om sjukpenning i Norge?

Du måste kunna bevisa varför du inte kan arbeta, med en sjukanmälan (egenmelding) eller ett läkarintyg (sykmelding). Som arbetstagare kan du sjukanmäla dig själv.

Om sjukanmälningsperioden har överskridits, eller om du är egenföretagare, ska du kontakta en läkare för att få ett läkarintyg. NAV behandlar i regel läkarintyg elektroniskt.

Vad händer om du blir långtidssjukskriven eller kroniskt sjuk?

Sjukpenning kan beviljas för upp till ett år. Om du blir långtidssjukskriven ska det ändå följas upp av arbetsgivare, läkare och NAV för att du så snabbt som möjligt ska kunna arbeta igen. Om du är du anställd är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för att följa upp och göra en plan för att få dig tillbaka i arbete. Om du inte har en arbetsgivare är det NAV som har ansvaret.

Om du fortfarande efter ett år inte kan jobba kan du har rätt till ett rehabiliteringsbidrag som kallas arbeidsavklaringspenger (AAP) eller förmån för arbetsoförmögna (uføretrygd). Det är NAV som avgör vilken typ av förmån som kan vara aktuell för dig och din situation.

Vad gäller om du har fått en yrkesskada/yrkessjukdom?

Om du har varit sjuk eller skadad på grund av förhållanden på arbetsplatsen och har fått en godkänd yrkesskada kan du ha rätt till sociala förmåner enligt gynnsammare regler än vanligt. Arbetsgivaren måste anmäla skadan till NAV senast ett år efter att den uppstod.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Kontakta NAV om du har frågor om sjukpenning.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.