Norske sykepenger

Norske sykepenger
Her kan du lese om regler for rett til sykepenger i Norge.

Hva er sykepenger?

Du kan ha rett til sykepenger dersom du på grunn av sykdom eller skade, er for syk til å jobbe og inntekten din derfor er redusert eller bortfalt.

Når har du som arbeidstaker rett til sykepenger i Norge?

For å ha rett til sykepenger må du som hovedregel ha jobbet i Norge i 4 uker, og være arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade. Du kan også ha rett til sykepenger selv om du ikke er arbeidstaker. Under følger oversikt over grupper som kan ha rett til sykepenger.

Hvis du jobber som frilanser eller selvstendig næringsdrivende

Så lenge du har hatt jevnlig inntekt fra oppdrag, kan du ha rett til sykepenger. Arbeidsuførheten skal dokumenteres med sykmelding fra lege. Med mindre du har tegnet forsikring, har du ikke rett til sykepenger før det har gått 16 dager fra den dagen skade/sykdom inntraff. Du kan altså få sykepenger fra den 17. sykefraværsdagen.

Hvis du er arbeidsledig

Som hovedregel har du rett til sykepenger dersom du mottar dagpenger ved arbeidsledighet. Sykdom medfører at du ikke er reell arbeidssøker, og sykepenger vil i disse tilfellene kompensere bortfallet av dagpenger.

Hvis du kombinerer arbeid med uføretrygd, kan du ha rett på sykepenger ved sykdom. 

Hvis du er under utdanning

Hvis du studerer, og jobber ved siden av studiene, kan du ha rett til sykepenger dersom du blir syk. NAV må vurdere om de medisinske vilkårene er oppfylt.   

Hvis du bor i et annet nordisk land og jobber i Norge

EØS-borgere/Nordiske borgere kan ha rett til sykepenger fra Norge dersom de har blitt arbeidsuføre grunnet egen skade eller sykdom, og har jobbet i mer enn 4 uker. Arbeid i annet EØS-land kan medregnes som opptjeningstid. 

Hvis du oppholder deg i utlandet

I utgangspunktet kan du ikke få sykepenger om du oppholder deg i utlandet. Det finnes imidlertid noen unntak fra denne regelen, men dette må avklares med NAV i forkant av reisen.

Hvor mange sykedager har du rett til?

Du kan i utgangspunktet motta sykepenger i inntil ett år.

Hvordan søker du om sykepenger i Norge?

Du må kunne dokumentere hvorfor du ikke kan jobbe, med egenmelding eller sykmelding. Som arbeidstaker kan du melde om sykdom via egenmelding.

Om egenmeldingsperioden er overskredet, eller dersom du jobber som selvstendig næringsdrivende, kontakter du lege for å få eventuell sykmelding. NAV behandler som regel sykmeldinger elektronisk.

Hva skjer om du blir langtidssykemeldt, eller er kronisk syk?

Sykepenger kan gis i inntil ett år. Du skal likevel, dersom du blir langtidssykemeldt, følges opp av arbeidsgiver, lege og NAV, for å raskest mulig kunne komme tilbake i arbeid igjen. Er du arbeidstaker, så er det arbeidsgiver som har hovedansvaret for å følge deg opp og lage en plan for å få deg tilbake i arbeid. Dersom du ikke har en arbeidsgiver, er NAV ansvarlig for dette.

Hvis du etter ett år fremdeles ikke kan være i arbeid, kan du ha rett til å motta ytelser som arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd. Det er NAV som avgjør hva slags ytelse som kan være aktuell for deg og din situasjon.

Hva gjelder dersom du har fått en yrkesskade/yrkessykdom?

Dersom du har blitt syk eller skadet som følge av forhold på arbeidsplassen og har fått en godkjent yrkesskade, kan du ha krav på trygdeytelser etter gunstigere regler enn vanlig. Arbeidsgiver må melde fra til NAV senest innen ett år etter at skaden oppsto.

Hvem skal du kontakte om du har spørsmål?

Ta kontakt med NAV hvis du har spørsmål om sykepenger.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.