Rättigheter och skyldigheter för arbetstagare i Finland

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa
På den här sidan kan du läsa om vilka rättigheter och skyldigheter du har som arbetstagare i Finland. Dessutom får du reda på vem du ska kontakta i svåra situationer.

Anställningsavtal

När du har fått ett arbete ingår man alltid ett arbetsavtal, helst skriftligt.

I anställningsavtalet står allt som berör din anställning: arbetstid, anställningens längd, lön, eventuella lönetillägg, datum för löneutbetalning m.m. Ibland står också eventuell provanställningstid och uppsägningstid i anställningsavtalet.

Anställningsavtal kan enligt kollektivavtalslagen ingås både skriftligt, muntligt och elektroniskt. Om anställningsavtalet inte ingåtts skriftligt eller om alla de punkter som krävs inte finns med i det skriftliga anställningsavtalet måste arbetsgivaren, utan särskild begäran, ge arbetstagaren en skriftlig redogörelse för anställningens villkor innan den första löneperioden har löpt ut.

Arbetsintyg

Du kan be din arbetsgivare om ett arbetsintyg efter att anställningen upphört. På arbetsintyget ska det stå hur länge anställningen varade, typ av arbetsuppgifter och på egen begäran även anledningen till att anställningen upphörde samt ett utlåtande om dina färdigheter och ditt uppförande.

Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

Som arbetstagare har du rätt till

  • lön enligt kollektivavtal och andra arbetsvillkor
  • skydd som ges enligt lagar och avtal, exempelvis icke-diskriminerande behandling
  • facklig organisering 
  • sund och säker arbetsmiljö
  • lagstadgade familjeledigheter.

Som arbetstagare har skyldighet att

  • utföra arbetet noggrant
  • följa arbetsgivarens instruktioner
  • inte bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens
  • hålla tyst om affärs- och yrkeshemligheter
  • beakta arbetsgivarens intressen.

Mer information om arbetstagares rättigheter och skyldigheter hittar du på webbplatsen Infobanken som riktar sig till dig som flyttat till Finland.

Hjälp i svåra situationer

Om du får problem med din arbetsgivare kan du rådfråga antingen förtroendevald, som representerar fackförbundet på din arbetsplats, arbetarskyddsfullmäktigen, som representerar arbetstagarna på arbetsplatser med över tio anställda, eller arbetarskyddschefen, som är utsedd av arbetsgivaren. Du kan läsa mer på Regionförvaltningsverkets webbplats.

Om du blir utsatt för diskriminering på arbetsplatsen kan du kontakta arbetarskyddsmyndigheten på Regionförvaltningsverket.

Mer information kan du få även från Arbetarskyddsförvaltningen eller Arbetarskyddscentralen.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.