Tullbestämmelser på Island

Tollareglur á Íslandi
Följande regler gäller vid införsel av varor och bohag till Island

 

Införsel av bohag

Om du flyttar ditt bohag till Island måste du ha bott i ett annat land under minst tolv månader före flytten för att tullfrihet ska gälla. Bohaget ska ha använts och måste ha varit i din ägo i minst ett år. Det får inte heller gå mer än sex månader från det att du själv flyttar till dess att ditt bohag anländer till landet.

Vid tullinspektionen av bohaget kan du bli ombedd att bevisa att villkoren för tullfrihet är uppfyllda. Du kan alltså behöva ett intyg på att du har bott utomlands i minst tolv månader. Det kan du få hos Islands folkbokföringsregister, Þjóðskrá. Du kan också bli ombedd att visa intyg från utbildningsanstalt eller arbetsgivare i utlandet.

Varor som omfattas av särskilda importbestämmelser

Tänk på att vissa varor omfattas av särskilda importbestämmelser. För import av skjutvapen krävs till exempel tillstånd från polismyndigheten, och särskilda regler gäller även för import av djur och fordon.

Fordon

När du flyttar till Island får det i princip inte gå mer än 30 dagar mellan din egen och ditt fordons ankomst. Skatte- och tullmyndigheten ger en månads körtillstånd och bilen måste registreras hos den isländska transportstyrelsen, Samgöngustofa, innan den tiden är slut.

Om du ska vistas på Island i upp till ett år på grund av arbete eller som turist är det tillåtet, under vissa villkor, att föra in en utlandsregistrerad bil utan att betala införselavgift.

Samgöngustofa ansvarar för tilldelningen av isländska registreringsnummer. Skatte- och tullmyndigheten beräknar andra avgifter för fordonet. All ytterligare information finns på dessa myndigheters respektive hemsidor.

Matvaror 

För import av alla slags köttvaror gäller i princip att de ska vara kokta eller konserverade. Det räcker inte att varorna är rökta, saltade eller torkade utan att ha kokats. Det är till exempel inte tillåtet att föra in bacon, korv (salami el. liknande samt olika sorters rökt, okokt korv), kassler, fågel, okokt mjölk och okokta ägg. 

Ytterligare information finns på skatte- och tullmyndighetens hemsida

Alkohol och tobak 

Turister får medföra alkohol och tobak upp till en viss gräns. Information om detta hittar du på skatte- och tullmyndighetens hemsida. Tänk på att åldersgränsen för att få införa alkohol är 20 år, och för tobak 18 år. 

Ytterligare information finns på skatte- och tullmyndighetens hemsida

Läkemedel

Det är tillåtet att medföra läkemedel för eget bruk, motsvarande upp till 100 dagars förbrukning, under förutsättning att man kan påvisa hur stor den mängden är. Ytterligare information finns på skatte- och tullmyndighetens hemsida. 

Vapen

För införsel av vapen krävs tillstånd från polismyndigheten.

Växter

För införsel av blommor och andra växter krävs dels ett sundhetscertifikat från en officiell myndighet som ansvarar för växtskydd och växtsjukdomar i odlingslandet, dels tillstånd från det isländska livsmedelsverket Matvælastofnun.

Djur

Ytterligare information

Närmare information finns på skatte- och tullmyndighetens hemsida; alternativt kan man ringa telefonnumret +354-442 1000.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.