Underhållsbidrag i Danmark

Børn i København

Børn i København

Fotograf
Alla Hetman/Unsplash
Om föräldrarna till ett barn inte bor ihop är den som inte försörjer barnet skyldig att betala ett underhållsbidrag (børnebidrag) till den andra föräldern.

Båda föräldrarna är skyldiga att försörja sina barn. Om föräldrarna till barnet inte bor ihop kan den förälder som inte bor med barnet bli skyldig att betala underhållsbidrag till den förälder som försörjer barnet.

Vad är underhållsbidrag?

Underhållsbidrag är ett bidrag som den ena föräldern betalar till den andra om föräldrarna inte bor tillsammans. Ni kan själv komma överens om bidragsbeloppet eller ansöka om att Familieretshuset fastställer det.

Underhållsbidrag ska betalas tills barnet fyller 18 år. Om barnet är över 18 år och studerar ska man i vissa fall betala utbildningsbidrag (uddannelsesbidrag) tills barnet fyller 24 år.

Den förälder som försörjer barnet kan dessutom ansöka om att få särskilda bidrag från den andra föräldern i samband med namngivning/dop, konfirmation eller liknande och andra särskilda händelser. Du kan läsa mer på Familieretshusets webbplats och på borger.dk.

Om föräldrarna inte är överens om bidragets storlek

Om föräldrarna inte kan komma överens om bidraget kan Familieretshuset fastställa beloppet. Familieretshuset fastställer bidragsbeloppet, bara om man ansöker om det.

Familieretshuset fastställer bidraget utifrån fasta ersättningsnivåer. Bidraget består alltid av ett grundbelopp och ett fast tillägg, som tillsammans kallas ”normalbidrag”. Normalbidraget justeras varje år den 1 januari.

Om den förälder som betalar bidrag till den andra har en hög inkomst kan det tillkomma ett ytterligare tillägg. Familieretshuset beräknar det procentuella tillägget utifrån bidragsbetalarens bruttoinkomst och antalet barn som bidragsbetalarens har försörjningsplikt för.

Om bidragsbetalaren inte betalar i tid

Om bidraget inte betalas i tid kan du i vissa fall begära att Udbetaling Danmark betalar ut underhållsbidraget i förskott.

Bidraget måste ha fastställts av Familieretshuset för att Udbetaling Danmark ska kunna betala ut bidraget i förskott. Udbetaling Danmark kan inte betala ut bidraget i förskott om avtalet om bidrag är privat.

Om du vill ha Udbetaling Danmarks hjälp att få ett bidrag utbetalt i förskott eller indrivet ska du kontakta Udbetaling Danmark. Du hittar ansökningsblankett på borger.dk. Bifoga bidragsbeslutet från Familieretshuset eller en kopia av det privata avtal ni har gjort.

Om föräldrarna bor i var sitt land

Om bidragsbetalaren och bidragsmottagaren bor i olika nordiska länder kan bidragsmottagaren välja om underhållsbidraget ska fastställas enligt reglerna i det land där bidragsbetalaren bor eller i det land där bidragsmottagaren bor.

Om en av föräldrarna flyttar till ett annat nordiskt land

Om det redan finns ett beslut om bidrag kan det drivas in i Danmark om bidragsbetalaren bor i landet. 

Om det inte finns något beslut om bidrag kan Familieretshuset i Danmark fastställa beloppet utifrån bidragsbetalarens inkomst. Detta gäller oavsett om det är bidragsmottagaren eller bidragsbetalaren som bor i landet.

Udbetaling Danmark kan inte betala ut ett bidrag i förskott till en mottagare i utlandet. 

Skattereglerna i det land där bidragsbetalaren bor kan påverka bidragets storlek. Bidrag till ett barn som bor i Danmark fastställs inte till ett lägre belopp än normalbidraget.

Om du har frågor ska du kontakta Familieretshuset.

Skatteavdrag för underhållsbidrag

Du får skatteavdrag för underhållsbidrag som du har betalat till dina barn under 18 år som inte bor hos dig. För det krävs ett skriftligt avtal om betalning av underhållsbidrag mellan de två parterna eller via Familieretshuset.

Om du betalar underhållsbidrag till ett barn i ett annat nordiskt land ska du kontakta Skattestyrelsen, den danska skattemyndigheten.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.