Barnebidrag i Danmark

Børn i København

Børn i København

Photographer
Alla Hetman/Unsplash
Hvis et barns foreldre ikke bor sammen, kan den som ikke forsørger barnet, forpliktes til å betale barnebidrag til den andre av foreldrene.

Begge foreldre har plikt til å forsørge barna sine. Hvis to foreldre ikke bor sammen, kan den som ikke bor sammen med barnet, forpliktes til å betale barnebidrag til den forelderen som forsørger barnet.

Hva er barnebidrag?

Barnebidrag er et bidrag som den ene av foreldrene betaler til den andre hvis dere ikke bor sammen. Dere kan selv inngå avtale om bidraget eller søke Familieretshuset om å fastsette det.

Barnebidrag skal betales til barnet fyller 18 år. Hvis barnet er over 18 år og under utdanning, kan det i visse tilfeller betales utdanningsbidrag til barnet fyller 24 år.

Den av foreldrene som forsørger barnet, kan dessuten søke om å få særskilte bidrag fra den andre av foreldrene i forbindelse med navnefest/dåp, konfirmasjon eller lignende, og ved andre spesielle anledninger. Du kan lese mer på Familieretshusets hjemmeside og på borger.dk.

Hvis foreldrene ikke er enige om bidragets størrelse

Hvis foreldrene ikke kan bli enige om bidraget, kan Familieretshuset fastsette beløpets størrelse. Familieretshuset fastsetter bare bidrag hvis det søkes om det.

Familieretshuset fastsetter bidraget ut fra faste satser. Bidraget vil alltid bestå av et grunnbeløp og et fast tillegg som samlet kalles "normalbidrag". Normalbidraget blir regulert 1. januar hvert år.

Hvis den av foreldrene som betaler bidrag til den andre, har høy inntekt, kan det bli snakk om et ytterligere tillegg. Familieretshuset beregner prosenttillegget ut fra bidragsbetalers bruttoinntekt og antallet barn som bidragsbetaleren har forsørgelsesplikt for.

Hvis bidragsbetaleren ikke betaler i tide

Hvis bidraget ikke blir betalt i tide, kan du i visse situasjoner søke Udbetaling Danmark om utbetaling av barnebidrag på forskudd.

Bidraget skal være fastsatt av Familieretshuset for at Udbetaling Danmark kan utbetale bidraget forskuddsvis. Udbetaling Danmark kan ikke utbetale bidraget forskuddsvis hvis det dreier seg om en privat avtale om bidrag.

Ønsker du Udbetaling Danmarks hjelp til å få et bidrag utbetalt forskuddsvis eller inndrevet, må du kontakte Udbetaling Danmark. Du kan finne søknadsskjema på borger.dk. Du må legge ved bidragsavgjørelsen fra Familieretshuset eller en kopi av den private avtalen dere har laget.

Hvis foreldrene bor i hvert sitt land

Hvis bidragbetaleren og bidragsmottakeren bor i hvert sitt nordiske land, kan bidragsmottakeren velge om barnebidraget skal fastsettes etter reglene i landet der bidragsbetaleren bor, eller i landet der bidragsmottakeren bor.

Hvis en av foreldrene flytter til et annet nordisk land

Hvis det allerede er fastsatt et bidrag, kan det inndrives i Danmark hvis bidragsbetaleren bor i landet. 

Hvis det ikke allerede foreligger et bidrag, kan Familieretshuset i Danmark fastsette beløpet ut fra bidragsbetalerens inntekt. Dette gjelder uansett om det er bidragsmottakeren eller bidragsbetaleren som bor i landet.

Udbetaling Danmark kan ikke utbetale et bidrag forskuddsvis til en mottaker i utlandet. 

Skattereglene i landet der bidragsbetaleren bor, kan ha betydning for størrelsen på bidraget. Bidrag til et barn som i Danmark, fastsettes ikke lavere enn normalbidraget.

Hvis du har spørsmål, må du kontakte Familieretshuset.

Skattefradrag for barnebidrag

Du får fradrag for barnebidrag betalt til dine barn under 18 år som ikke bor hos deg. Det krever en skriftlig avtale om betaling av barnebidraget mellom de to partene eller via Familieretshuset.

Hvis du betaler barnebidrag til et barn i et annet nordisk land, bør du kontakte Skattestyrelsen.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.