Finansiering

Pengar i vattan
Photographer
Scanpix
Det officiella nordiska samarbetet finansieras främst med skattemedel från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Det finns en särskild fördelningsnyckel som anger hur stor del respektive land skall betala till den nordiska budgeten för att driva samarbetet i Nordiska rådet, Ministerrådet och i de nordiska institutioner som får pengar via den nordiska budgeten.

Den totala årliga budgeten för Nordiska rådet är på drygt 33 miljoner danska kronor och för ministerrådet på lite drygt 967,5 miljoner danska kronor. Det innebär att det nordiska samarbetet inte kostar mer än cirka 40 danska kronor per invånare i Norden. Det är ett billigt mellanstatligt samarbete.

Mer än en tredjedel av Nordiska ministerrådets budget går till finansiering av nordiska institutioner. En del institutioner finansieras helt eller delvis på detta sätt. De nordiska regeringarna bidrar direkt med finansiering liksom källor helt utanför den offentliga sektorn.

Nordiska Film och TV fonden, som administrerar Nordiska filmpriset, finansieras till exempel till lika delar av Nordiska ministerrådet, de nordiska filminstituten och ett antal både samhällsägda och privata TV företag i de nordiska länderna.

Nordiska Investeringsbanken (NIB), som ger lån till projekt som stärker konkurrenskraft och förbättrar miljön både i ägarländerna och i andra delar av världen, har sedan 2005 också Estland, Lettland och Litauen som medägare. Bankens kapital garanteras av de åtta länderna enligt en särskilt uppgjord fördelning där Sverige garanterar mest och Estland minst.

Det folkliga samarbetet i Föreningen Norden, där nordiska medborgare kan vara medlemmar finansieras med medlemsavgifter, anslag från de nordiska regeringarna, stöd från Nordiska ministerrådet, från bilaterala fonder och andra källor.

Contact information