Stadgar för Nordiska rådets filmpris

Nordiska rådets session
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Stadgarna träder i kraft den 1 januari 2016 och ersätter stadgarna från 2003 som ändrades 2007, 2009 och 2011.

Syftet med Nordiska rådets priser är att öka intresset för den nordiska kulturgemenskapen och det nordiska miljösamarbetet samt att erkänna framstående konstnärliga och miljömässiga insatser. Priserna ska bidra till att synliggöra och lyfta fram det nordiska samarbetet.

§ 1. Allmänna bestämmelser

Nordiska rådets filmpris instiftades 2003 efter rekommendation från Nordiska rådet.

Stadgarna för Nordiska rådets filmpris fastställs av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet tillsammans.

En översyn av stadgarna ska göras om Nordiska rådet eller Nordiska ministerrådet begär det.

Stadgarna ska upphöra och Nordiska rådets filmpris läggas ned om Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är överens om det.

Verksamheten finansieras med medel från Nordiska ministerrådet inom budgeten för nordiskt kultursamarbete. Storleken på Nordiska rådets filmpris fastställs i samband med budgetprocessen.

Priset administreras av Nordiska ministerrådet. Nordiska ministerrådet kan ingå avtal med tredje part som ska fungera som sekretariat för priset (prissekretariatet).

§ 2. Det prisbelönta verket

Priset delas ut till en nordiskt producerad spelfilm/biofilm som har en speltid på minst 72 minuter.

De nominerade filmerna måste hålla en hög konstnärlig kvalitet och lyckas förena filmens talrika element till ett helgjutet verk.

Filmen måste ha haft premiär mellan den 1 juli och den 30 juni, vilket innebär att filmen ska ha haft premiär 1 juli–31 december året innan prisutdelningen eller 1 januari–30 juni samma år som prisutdelningen äger rum.

Med en nordiskt producerad film förstås filmer som av de nationella filminstituten/-fonderna (eller motsvarande instanser på Färöarna, Grönland och Åland) är erkända som danska, finska, isländska, norska respektive svenska eller färöiska, grönländska respektive åländska. Med erkända förstås filmer som uppfyller kriterierna för stöd från de nationella filminstituten/-fonderna.

Filmens huvudproducent måste vara nordisk, vilket innebär att producenten har sitt huvudsäte i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige eller på Färöarna, Grönland eller Åland.

Priset delas lika mellan filmens manusförfattare, regissör och producent.

En finsk, norsk eller svensk film inspelad på ett samiskt språk anses vara en nordiskt producerad film, förutsatt att den uppfyller de övriga kriterierna för Nordiska rådets filmpris.

De nominerade filmerna ska helst vara på ett nordiskt språk.

Vinnaren tillkännages och priset delas ut en gång per år i samband med ett arrangemang som beslutas av Nordiska rådet.

Nordiska rådet ska senast i början av kalenderåret meddela prissekretariatet var och när priset delas ut.

Senast tre veckor före prisutdelningen ska den nordiska juryn meddela Nordiska rådets direktör sitt beslut med motivering.

§ 3. De nationella juryerna och den nordiska juryn

Nordiska rådets filmpris har nationella juryer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt en nordisk jury.

Efter en utfrågning av Nordiska rådet och prissekretariatet fastställer Nordiska ministerrådet en handbok för administration av priset. Handboken innehåller bestämmelser om bland annat:

  • Juryernas verksamhet
  • Prisets årstidtabell
  • Röstningsregler
  • Arvoden till jurymedlemmarna

 

De nationella juryerna

En nationell jury från varje land nominerar kandidater till priset. Juryn består av tre ordinarie medlemmar.

Medlemmar i den nationella juryn utses av Nordiska ministerrådet (generalsekreteraren) på rekommendation av de nationella kulturministerierna. Medlemmarnas mandatperiod är fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år. Samtidigt utser kulturministerierna en ordförande för varje nationell jury. Ordföranden blir också medlem i den nordiska juryn. Ordinarie medlemmar byts ut efter ett speciellt rotationssystem som beskrivs i handbokens andra bilaga.

Medlemmar som har suttit två fyraårsperioder i följd kan efter ett uppehåll på fyra år utses igen.

Från Färöarna, Grönland, Åland och det samiska språkområdet nomineras ett verk från vardera. I dessa fall nominerar respektive filminstitut/-fond eller motsvarande instans ett verk från det aktuella landet/området. En representant för de aktuella filminstituten/-fonderna eller motsvarande instans adjungeras till juryn. Varje områdes nationella kulturmyndighet informerar Nordiska ministerrådet om vem som utses som adjungerad. Den adjungerade medlemmen deltar i juryns arbete på samma villkor som de övriga medlemmarna.

Medlemmarna ska vara experter på det nationella filmutbudet och i möjligaste mån också på de övriga nordiska ländernas filmutbud.

Nomineringsproceduren

Varje nationell jury kan föreslå högst en (1) film. Dessutom kan det nomineras ytterligare ett verk från Färöarna, ett från Grönland, ett från Åland samt ett verk från det samiska språkområdet.

Nomineringarna ska göras senast fyra månader innan priset delas ut. Den nationella juryn har tystnadsplikt om vilka verk som är nominerade tills dessa offentliggörs.

 

Den nordiska juryn

Den nordiska juryn utser vinnaren utifrån de nomineringar som de nationella juryerna har gjort.

Den nordiska juryn består av upp till elva medlemmar. I den ingår ordförandena för de nationella juryerna från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt eventuella adjungerade medlemmar från Färöarna, Grönland, Åland och det samiska språkområdet.

Den nordiska juryerna betjänas av Nordiska ministerrådet eller den tredje part som Nordiska ministerrådet har avtal med att fungera som prissekretariat. Sekretariatet för Nordiska rådets filmpris har varje år möjligheten att utse ytterligare två medlemmar: direktören för Nordisk Film- & TV-fond, som ska bidra med ett nordiskt perspektiv, samt en internationellt känd filmpersonlighet, som ska garantera priset ett internationellt perspektiv och en internationell genomslagskraft. Den internationella jurymedlemmen utses av Nordisk Film- & TV-fond för en mandatperiod på ett år.

Den nordiska juryn beslutar om när och hur nomineringarna ska offentliggöras.

Medlemmar av såväl de nationella juryerna som den nordiska juryn måste anmäla jäv i bedömningen av verk. Om en medlem anses jävig får hen inte delta i handläggningen och bedömningen av dessa verk. Om det uppstår oenighet om jäv avgörs frågan av ordföranden eller vice ordföranden.

De nationella juryernas beslut om nomineringar och den nordiska juryns beslut om vinnaren är slutgiltiga och kan inte överklagas till högre instans.

§ 4. Den nordiska juryns verksamhet

Ordförande och vice ordförande för den nordiska juryn utses enligt ett rotationssystem som beskrivs i handboken.

Den nordiska juryn är beslutför när minst en representant från alla deltagande länder samt eventuella adjungerade medlemmar från Färöarna, Grönland, Åland och det samiska språkområdet är närvarande.

Juryn betjänas av det sekretariat som Nordiska ministerrådet har utsett för ändamålet.

Om det utses en internationell jurymedlem blir hen automatiskt ordförande under sin mandatperiod.

Om personlig närvaro i undantagsfall inte är möjligt kan medlemmen medverka via fullmakt till den andra medlemmen från den nationella juryn eller via telekommunikation.

Den nordiska juryn fattar sina beslut med enkel majoritet. Men beslutet om vem som ska tilldelas priset följer en särskild röstningsprocedur som beskrivs i handbokens avsnitt om röstningsregler. Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Den nordiska juryn har tystnadsplikt om vilket verk som har vunnit ända fram till offentliggörandet.

Den nordiska juryn sammanträder normalt en gång per år, och dessa sammanträden protokollförs.

§ 5. Administration och ekonomi

Nordiska ministerrådet kan ingå avtal med tredje part som ska fungera som prissekretariat. Prissekretariatet ansvarar för administrationen av priset och betjänar juryerna. Prissekretariatets uppgifter m.m. beskrivs i handboken.

Verksamhetens räkenskapsår följer kalenderåret.

Rapportering och förvaltning av medel ska göras i enlighet med Nordiska ministerrådets regler för budget, ekonomisk förvaltning, redovisning och revision samt i enlighet med vad ministerrådet i övrigt bestämmer.

Arvoden till medlemmar utbetalas enligt beslut av Nordiska ministerrådet. Aktuella belopp står i handboken.