Vedtekter for Nordisk råds filmpris

Nordiska rådets session
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Vedtektene trer i kraft 1. januar 2016 og erstatter vedtektene fra 2003, med endringer i 2007, 2009 og 2011.

Formålet med Nordisk råds priser er å øke interessen for det nordiske kulturfellesskapet og miljøsamarbeidet samt å anerkjenne enestående kunstneriske og miljømessige arbeider. Prisene skal bidra til å synliggjøre og markere det nordiske samarbeidet.


§ 1. Generelle bestemmelser

Nordisk råds filmpris ble stiftet i 2003 på anbefaling fra Nordisk råd.

Vedtektene for Nordisk råds filmpris fastsettes av Nordisk råd og Nordisk ministerråd i fellesskap.

På anmodning fra enten Nordisk råd eller Nordisk ministerråd skal det startes forhandlinger om revisjon av vedtektene.

Vedtektene, og dermed Nordisk råds filmpris, skal opphøre å eksistere dersom Nordisk råd og Nordisk ministerråd blir enige om det.

Midler til virksomheten tildeles av Nordisk ministerråd innenfor budsjettet for nordisk kultursamarbeid. Størrelsen på Nordisk råds filmpris fastsettes i forbindelse med behandlingen av budsjettet.

Prisen administreres av Nordisk ministerråd. Nordisk ministerråd kan inngå avtale med tredjepart om å fungere som sekretariat for prisen (prissekretariatet).

§ 2. Det prisbelønte verket

Prisen gis til en nordiskprodusert spillefilm med spilletid på minimum 72 minutter.

Den nominerte filmen skal ha høy kunstnerisk kvalitet og forene filmens tallrike elementer til et helstøpt verk.

Filmen skal ha hatt premiere innenfor den seneste perioden; 1. juli til 30. juni, dvs. at perioden omfatter premiere fra 1. juli til 31. desember i året forut for prisutdelingen og 1. januar til 30. juni samme år som prisutdelingen finner sted.

Med nordiskprodusert film forstås en film som er anerkjent av de nasjonale filminstituttene/-fondene (eller et tilsvarende organ for Grønland, Færøyene og Åland) som 
henholdsvis dansk, finsk, islandsk, norsk eller svensk, færøysk, grønlandsk, eller ålandsk. Med anerkjent forstås film som etterlever kriterier for støtte fra de respektive filminstituttene/-fondene.

Filmens hovedprodusent skal være nordisk, og i dette ligger det at produsenten har hovedsete i enten Danmark, Finland, Norge, Sverige eller på Island, Grønland, Åland eller Færøyene.

Prisen deles likt mellom filmens manusforfatter, filmens instruktør og filmens produsent.

En finsk, norsk eller svensk film som er spilt inn på et samisk språk regnes som en nordiskprodusert film, forutsatt at den oppfyller de øvrige kriteriene for Nordisk råds filmpris.

De nominerte filmene bør fortrinnsvis foreligge på et nordisk språk.

Vinneren offentliggjøres og prisen deles ut én gang i året i forbindelse med et arrangement, som bestemmes av Nordisk råd.

Nordisk råd skal senest ved kalenderårets start meddeles prisens sekretariat om hvor og når prisen skal deles ut.

Senest tre uker før utdelingen av prisen skal den nordiske juryen varsle Nordisk råds direktør om sin beslutning om vinner og begrunnelse.

§ 3. De nasjonale juryene og den nordiske juryen

Til Nordisk råds filmpris er det knyttet nasjonale juryer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt en nordisk jury.

På bakgrunn av høring fra Nordisk råd og prissekretariatene, fastsetter Nordisk ministerråd en håndbok for administrering av prisen. Der fastsettes det i den forbindelse regler for bl.a.:

  • Juryenes virksomhet
  • Prisenes årshjul
  • Avstemningsregler
  • Honorarer for juryens medlemmer

 

De nasjonale juryene

En nasjonal jury fra hvert enkelt land nominerer kandidater til prisen. Juryen består av tre ordinære medlemmer

Medlemmer i den nasjonale juryen utpekes av Nordisk ministerråd (av generalsekretæren) etter innstilling fra de nasjonale kulturdepartementene for fire år, med mulighet for forlengelse i én fireårsperiode til. Samtidig utnevner kulturministrene en leder for hver av de nasjonale juryene, som blir medlem av den nordiske juryen. Ordinære medlemmer skiftes ut etter en særskilt rotasjonsordning som er beskrevet i bilag to til håndboken.

Medlemmer som har sittet i to fireårsperioder på rad kan, etter en pause på fire år, utnevnes på nytt.

Det kan nomineres et verk fra henholdsvis Færøyene, Grønland, Åland og det samiske språkområdet. I slike tilfeller nominerer det respektive filminstituttet/-fondet eller tilsvarende instans et verk i det aktuelle landet/området. En representant for de aktuelle filminstituttene/-fondene eller tilsvarende instans adjungeres til juryen. Den nasjonale kulturmyndigheten i hvert enkelt land informerer Nordisk ministerråd om hvem som er adjungert. Det adjungerte medlemmet deltar i juryens arbeid på samme vilkår som de øvrige medlemmene.

Medlemmene skal være sakkyndige vedrørende det nasjonale filmutvalget og i størst mulig utstrekning også vedrørende de øvrige nordiske landenes filmutvalg.

Nominasjonsprosessen

Hver enkelt nasjonal jury kan foreslå maksimum én (1) film. Videre kan det nomineres enda ett verk fra Færøyene, ett verk fra Grønland, ett verk fra Åland samt ett verk fra det samiske språkområdet.

Nominasjonene skal foreligge senest fire måneder før prisutdelingen.
Den nasjonale juryen har taushetsplikt om hvilke verker som er nominerte inntil de er offentliggjort.

 

Den nordiske juryen

Den nordiske juryen velger ut prisvinneren på bakgrunn av nominasjoner foretatt av de nasjonale juryene.

Den nordiske juryen består av inntil 11 medlemmer og utgjøres av lederne for de nasjonale juryene fra henholdsvis Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt eventuelle adjungerte medlemmer fra Grønland, Færøyene, Åland og det samiske språkområdet.

Den nordiske juryen betjenes av Nordisk ministerråd eller den tredjepart som Nordisk ministerråd har inngått avtale med om å fungere som sekretariat for prisen. Sekretariatet for Nordisk råds filmpris har hvert år mulighet for å innsette ytterligere to medlemmer. direktøren for Nordisk Film & TV Fond, som skal bidra med en særskilt nordisk innsikt, samt en internasjonalt anerkjent filmpersonlighet, som skal sikre et internasjonalt perspektiv på, og gjennomslagskraft for, prisen. Det internasjonale jurymedlemmet utnevnes av Nordisk Film & TV Fond for en mandatperiode på ett år.

Den nordiske juryen fatter beslutning om når og hvordan offentliggjøringen av nominasjoner skal skje.

Medlemmer av både de nasjonale juryene og den nordiske juryen er ansvarlige for å gjøre oppmerksom på inhabilitet vedrørende vurderingen av konkrete verker. Dersom et medlem vurderes som inhabilt, kan ikke vedkommende delta i behandling og vurdering av det eller de berørte verkene. Ved uenighet om hvorvidt det foreligger inhabilitet, fattes avgjørelsen om dette av leder eller nestleder.

De nasjonale juryenes beslutning om nominasjoner og den nordiske juryens beslutning om vinner er endelige og kan ikke ankes til en annen instans.

§ 4. Den nordiske juryens virksomhet

Leder og nestleder for den nordiske juryen utpekes i overensstemmelse med den rotasjonsordningen som fremgår av håndboken.

Den nordiske juryen er beslutningsdyktig når minst én representant fra alle deltakende land og eventuelle adjungerte medlemmer fra Grønland, Færøyene, Åland og det samiske språkområdet er til stede.

Juryen betjenes av det sekretariatet som Nordisk ministerråd har utpekt til formålet.

Så fremt det utpekes et internasjonalt jurymedlem, utpekes dette medlemmet automatisk til leder i sitt virksomme år i juryen.

Dersom personlig fremmøte helt unntaksvis ikke er mulig, kan deltakelse skje via fullmakt til det andre medlemmet fra den nasjonale juryen eller via telekommunikasjon.

Den nordiske juryen fatter sine beslutninger med enkelt flertall. Beslutning om hvem som skal tildeles prisen følger en særskilt avstemningsprosedyre, som er beskrevet i håndbokens avsnitt om avstemningsregler. Hvert medlem har én stemme. Ved stemmelikhet er det lederens stemme som avgjør.

Den nordiske juryen har taushetsplikt om hvilket verk som har vunnet inntil dette er offentliggjort.

Den nordiske juryen avholder vanligvis ett møte i året. Det tas referat fra juryens møter.

§ 5. Administrasjon og økonomi

Nordisk ministerråd kan inngå avtale med tredjepart om å ivareta oppgaven som prissekretariat. Prissekretariatet ivaretar bl.a. oppgavene knyttet til administrering av prisen og servicefunksjoner for juryene. Prissekretariatets oppgaver m.m. fastsettes i håndboken.

Virksomhetens regnskapsår følger kalenderåret.

Rapportering og forvaltning av midler skal skje i overensstemmelse med Nordisk ministerråds regler for budsjett, økonomiforvaltning, regnskaper og revisjon, og i overensstemmelse med hva ministerrådet ellers bestemmer.

Honorarer til medlemmer utbetales i henhold til beslutning tatt av Nordisk ministerråd. De aktuelle satsene fremgår av håndboken.