De nordiska länderna bör utveckla ett gemensamt likalönscertifikat

27.06.18 | Nyhet
NR_velfærdsrådet
Fotograf
Mikael Kelk/norden.org
Nordiska rådets välfärdsutskott rekommenderar att regeringarna i de nordiska länderna i samarbete med arbetsmarknadens parter inför ett likalönscertifikat som arbetsplatserna frivilligt kan använda.

– I Norden har vi kommit väldigt långt när det gäller jämställdhet jämfört med andra platser i världen, men vi är inte i mål ännu, säger Bente Stein Mathisen, ordförande i Nordiska rådets välfärdsutskott. Därför har Nordiska rådet på initiativ av den socialdemokratiska gruppen beslutat att rekommendera de nordiska regeringarna att i samarbete med arbetsmarknadens parter • utveckla ett gemensamt nordiskt likalönscertifikat• arbeta för att minska könssegregering på arbetsmarknaden• minska könsuppdelade utbildningsval• öka möjligheterna att gå från deltid till heltid.Jämställdhet har sitt ursprung i en gemensam nordisk ideologi om välfärd och är en hörnsten i den nordiska modellen om välfärdsstatens utformning. Ändå pekar flera nordiska utredningar på att utvecklingen på jämställdhetsområdet i Norden går för långsamt. Norden kämpar fortfarande med en könsuppdelad arbetsmarknad, och det finns ett behov av att formulera nya åtgärder på detta område. På Island har man infört ett likalönscertifikat som en konkret åtgärd, vilket har inspirerat Nordiska rådets välfärdsutskott att föreslå en gemensam nordisk certifiering.

Island har tagit kampen till en ny nivå

I april 2018 besökte välfärdsutskottet Islands jämställdhetscentrum, som hanterar likalönscertifieringen i landet. Centrumet berättade att Island under många år arbetat målinriktat för att råda bot på ojämlikheten mellan könen på arbetsmarknaden samt avsaknaden av lika lön mellan män och kvinnor. Det senaste initiativet har tagit kampen för jämställdhet på arbetsmarknaden till en ny nivå. Alltinget på Island har nämligen från den 1 januari 2018 lagstiftat om likalönscertifikat. Konkret innebär det att arbetsplatser med fler än 25 anställda måste för jämställdhetscentrumet kunna visa upp en plan för säkerställande av lika lön. Före 2018 var detta frivilligt under ett flertal år. Om arbetsplatsen uppfyller kraven tilldelas den en likalönscertifiering. Den kan arbetsplatsen använda till exempel för att synliggöra sitt sociala ansvar gentemot kunder och samarbetspartner samt nuvarande och potentiella medarbetare.

Om det införs en gemensam likalönscertifiering i Norden förväntar vi oss att det kommer att minska lönegapet mellan kvinnor och män samt uppmuntra fler branscher att arbeta proaktivt för att skapa jämställdhet på arbetsmarknaden.

 

 

Gynnar både individen och samhället

– Om det införs en gemensam likalönscertifiering i Norden förväntar vi oss att det kommer att minska lönegapet mellan kvinnor och män samt uppmuntra fler branscher att arbeta proaktivt för att skapa jämställdhet på arbetsmarknaden, säger Steinunn Þóra Árnadóttir, isländsk ledamot i välfärdsutskottet. Förutom att det gynnar individen kommer det också ha en positiv effekt på ekonomin. Siffror från en ny OECD-rapport om jämställdhet visar fördelarna med jämställdhet på arbetsmarknaden. Rapporten visar till exempel att om kvinnor arbetar lika mycket som män kan BNP öka med 15–30 procent.