Förstärkt nordiskt polissamarbete

01.06.18 | Nyhet
MR-Lov Lund i Sverige 2018
Fotograf
norden.org/André Jamholt
För att bemöta det ökande hotet från organiserad kriminalitet över landsgränserna, önskar de nordiska justitieministrarna förstärka polissamarbetet över gränserna.

I en avsiktsförklaring som de nordiska justitieministrarna skrev under i dag, är målet att ta samarbetet mellan länderna ett steg vidare för att ytterligare fördjupa och effektivisera polissamarbetet. Fokuset ska ligga på den lokala och regionala nivån i gränsområdena för att kontinuerligt kunna driva operativt polissamarbete över landsgränserna.

- Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg på vägen mot ett tätare polissamarbete i Norden. Samarbetet förstärker ländernas sammantagna förmåga att uppdaga, efterforska och bekämpa lagbrott, säger Sveriges justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

En viktig åtgärd är att ge polisen möjlighet att patrullera i grannlandet för att fullfölja pågående uppdrag tillsammans med grannlandets polis.

Justitieministrarna önskar att möjligheterna till gränsöverskridande övervakning och förföljande, enligt gällande regelverk, ska utnyttjas fullt ut. Vidare önskar regeringarna diskutera möjligheterna att utvidga gränsöverskridande övervakning och förföljande.

Förebyggande insats

Regeringarna vill också förstärka det brottsförebyggande arbetet. Berörda myndigheter bör planera och genomföra åtgärder som kan förebygga kriminalitet. I detta arbete bör relevanta aktörer i länderna, exempelvis kommunerna i gränsområdena, involveras. De nordiska regeringarna lyfter även fram betydelsen av gemensamma övningar och informationsutbyte för att säkerställa att länderna har en så identisk bild av situationen som möjligt.

- Jag är glad för att de nordiska länderna nu har undertecknat en avsiktsförklaring om fördjupat polissamarbete. Alla länderna har nytta av tätare samarbete på detta område, där landsgränserna inte ska stå i vägen för goda lösningar och bästa möjliga bruk av resurser, säger Dagfinn Høybråten, generalsekreterare i Nordiska ministerrådet.

Avsiktsförklaringen är inte avsedd att vara rättsligt bindande. Regeringarna ska arbeta för att på olika sätt fördjupa samarbetet och avlägsna eventuella hinder för det.

Arbetet ska uppföljas omsorgsfullt, och vid justitieministrarnas nästa möte 2019 ska det läggas fram en rapport som redogör för hur arbetet har framskridit.