Styrker det nordiske politisamarbeidet

01.06.18 | Nyhet
MR-Lov Lund i Sverige 2018
Photographer
norden.org/André Jamholt
For å møte den økende trusselen fra organisert kriminalitet over landegrensene, ønsker de nordiske justisministrene å forsterke politisamarbeidet over landegrensene.

I en hensiktserklæring de nordiske justisministrene skrev under i dag, er målet å ta samarbeidet mellom statene et skritt videre for ytterligere å fordype og effektivisere politisamarbeidet. Fokuset vil ligge på det lokale og regionale nivået i grenseområdene for å kunne drive kontinuerlige operativt politisamarbeid over landegrensene.

- Hensiktserklæringen er et viktig skritt på veien mot et tettere politisamarbeid i Norden. Samarbeidet styrker landenes felles evne til å oppdage, etterforske og bekjempe lovbrudd, sier Sveriges justis- og innenriksminister Morgan Johansson.

Et viktig tiltak er å gi politiet mulighet til å drive patruljering i nabolandet for å fullføre pågående oppdrag sammen med nabolandets politi.

Justisministrene ønsker at mulighetene for grenseoverskridende overvåking og forfølgelse, etter gjeldene regelverk, skal utnyttes fullt ut. Videre ønsker regjeringene å diskutere mulighetene for å utvide mulighetene for grenseoverskridende overvåking og forfølgelse.

Forebyggende innsats

Regjeringene vil også arbeide for å styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Berørte myndigheter bør planlegge å gjennomføre tiltak som kan forebygge kriminalitet. I dette arbeidet bør relevante aktører i statene, som for eksempel kommunene i grenseområdene, involveres. De nordiske regjeringene løfter også frem betydningen av felles øvelser og informasjonsutveksling for å sikre at landene har et så likt bilde av situasjonen som mulig.

- Jeg er glad for at de nordiske landene nå har undertegnet en hensiktserklæring om fordypet politisamarbeid. Alle landene vil nyte godt av tettere samarbeid på dette området, der landegrensene ikke skal stå i veien for gode løsninger og best mulig bruk av ressurser, sier generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten.

Hensiktserklæringen er ikke ment å være rettslig bindene. Regjeringene skal arbeide for å på ulike måter fordype samarbeidet, og rydde opp i mulige hindringer for samarbeidet.

Arbeidet skal følges tett, og ved justisministrenes neste møte i 2019 skal det legges frem en rapport som redegjør for framdriften i arbeidet.