More parallel, please! – ny nordisk rapport om parallellspråkighet

05.05.17 | Nyhet
Islands Universitet
Photographer
Sigurður Ólafsson/norden.org
Lokala språk och engelska bör gå hand i hand på Nordens universitet, som bör ha en språkpolitik där språken stöttar varandra. Så lyder rekommendationen från den nordiska gruppen för parallellspråkighet.

Den 5 maj publicerar den nordiska gruppen för parallellspråkighet sina elva rekommendationer på konferensen More parallel, please! på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Arbetsgruppen har under tre år följt den språkliga praxisen på Nordens internationaliserade universitet. På uppdrag av Nordiska ministerrådet har arbetsgruppen formulerat rekommendationer för bra två- och flerspråkighetspolitik. I rapporten uppmanas universiteten att tillsammans tänka internationalisering och språkpolitik för att stärka kvaliteten och effektiviteten i undervisningen, forskningen och administrationen.

– Vi hoppas att vårt arbete kan inspirera universiteten till att integrera språkpolitik i sitt internationaliseringsarbete, säger professor Frans Gregersen, som har lett gruppens arbete.

– Språkpolitiken ska bidra till en god språklig balans och säkerställa Nordens universitet en attraktiv internationell profil, samtidigt som de uppfyller sina nationella språkliga skyldigheter, fortsätter han. Rekommendationerna fokuserar på ”både och” snarare än en ”antingen eller”. Rapporten tar upp språkliga val i olika sammanhang och diskuterar vilka krav som bör ställas på språkliga kvaliteter och kompetenser hos personal och studenter. Gruppen föreslår vidare att universitetetens språkpolitik följs upp och att språkcentrum vid universiteten utvecklar kurser och erbjuder språkresurser baserade på behovsanalyser.

I en kommunikationssituation med många språk inblandade kan man dessutom låta sig inspireras av den nordiska grannspråksmodellen, där man talar med varandra över språkgränserna. Fördelen är att man kan uttrycka sig både nyanserat och precist eftersom man talar det språk man är bäst på. Och att det gäller alla deltagare oavsett förstaspråk!

Konferensen är en del av programmet för det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning 2017.