Nordiskt stöd till oberoende ryskspråkiga medier i Baltikum också 2016

12.04.16 | Nyhet
Mediabevakning
Photographer
Magnus Fröderberg
År 2015 tog Nordiska ministerrådet initiativ till ett stödprogram med fokus på ryskspråkiga medieinsatser i de baltiska länderna.
Programmet blev framgångsrikt och på sitt möte den 12 april beslöt den nordiska samarbetskommittén att bevilja 2,2 milj DKK till en fortsättning av programmet också under år 2016.

Nordiska ministerrådets mediestödsinsatser görs i syfte att stärka och främja framväxten av oberoende ryskspråkiga medier, och därmed stödja demokratiutvecklingen och den sociala inkluderingen i de baltiska länderna. I dagsläget är största delen av den ryskspråkiga befolkningen i Estland, Lettland och Litauen helt beroende av nyheter och aktualiteter från de statligt styrda tv-bolagen i Ryssland.

Ministerrådets kontor i de baltiska länderna administrerar stödprogrammen.

Mångsidigt stödpaket

I Estland kommer den ryskspråkiga public servicekanalen ETV+ att få stöd också 2016. I Lettland fokuseras stödinsatserna på kompetenshöjande kursverksamhet för journalister, medan det litauiska programmet har tyngdvikten på förbättrad förmåga att navigera i det nya medielandskapet – sk. Media Litteracy.

- De målsättningar vi har ställt upp för stödet svarar direkt på ett behov i mottagarländerna, och de goda resultaten avspeglar hur välfungerande vårt samarbete med de baltiska länderna är, säger stabschef Kenneth Broman på Nordiska ministerrådets sekretariat.

Samtliga stödinsatser görs i samarbete med lokala partners, och får finansiering också från andra instanser än ministerrådet.