Nytt nordiskt initiativ: Mer gammal textil bör få nytt liv

03.03.15 | Nyhet
Genbrug
Fotograf
Sigurður Ólafsson/norden.org
Norden vinner på att öka återanvändning och återvinning av textilier enligt nya rapporter från Nordiska Ministerrådet. Ett förslag till en gemensam nordisk strategi för ökad återanvändning och återvinning av textilier och textilavfall har utarbetats. Strategin avser att förlänga kläders livslängd genom att förbättrad insamling, sortering och hantering av gamla textilier

I de nordiska länderna ökar förbrukningen av nya textilier. Idag ligger förbrukningen runt 350 000 ton per år och förväntas stiga till 450 000 ton till år 2020. För närvarande samlas cirka 120 000 ton in, men mer textil kan samlas in och åter bli en ny resurs.

Målet med den föreslagna strategin är att livstiden för textil ska förlängas genom bättre design och mer återanvändning. När textil inte längre kan återanvändas utan blir avfall bör det återvinnas till ny fiber.

Enligt rapporten "A Nordic textile strategy" kan en förbättrad insamling och återvinning i Norden ge fyratusen nya nordiska jobb. För genomförandet av den föreslagna strategin krävs politiska beslut och teknikutveckling.

Förslaget till gemensam nordisk strategi för att öka återanvändning och återvinning av textilier hör till Nordiska Ministerrådets arbete med  grön tillväxt.

Commitment och business models

Mer kunskap om hur textilinsamlingen kan förbättras är sammanfattade i ytterligare två rapporter.

Rapporten "The Nordic textile commitment" föreslår ett certifieringssystem och en uppförandekod för aktörer som vill samla in textilavfall för att höja kvalitéen på insamlingen. Certifieringen omfattar bland annat välgörenhetsorganisationer och kommersiella textilinsamlare, avfallsbehandlare, producenter och importörer.

Rapporten "EPR systems and new business models" handlar om hur olika styrmedelspaket skulle kunna utformas för att stimulera mer hållbara affärsmodeller som att hyra, låna eller sälja vidare kläder. Ett styrmedel som analyseras är producentansvar.A Nordic textile strategy – Part II: A proposal for increased collection, sorting, reuse and recycling of textilesThe Nordic textile commitment – A proposal of a common quality requirement system for textile collection, sorting, reuse and recyclingEPR systems and new business models – Part II: Policy packages to increase reuse and recycling of textiles in the Nordic region

Downloads

Rapporterna är en del av de nordiske statsministrarnas grön tillväxt initiativ, Norden – ledande i grön tillväxt.

En sammanfattande policy brief över alla tre textilprojekt finns här 

 

De tre textilprojekten:

A Nordic textile strategy – Part II: A proposal for increased collection, sorting, reuse and recycling of textiles

The Nordic textile commitment – A proposal of a common quality requirement system for textile collection, sorting, reuse and recycling

EPR systems and new business models – Part II: Policy packages to increase reuse and recycling of textiles in the Nordic region