Nytt nordisk initiativ: Gamle tekstiler bør få nytt liv

03.03.15 | Nyhet
Genbrug
Photographer
Sigurður Ólafsson/norden.org
Norden vinner på økt gjenbruk og gjenvinning av tekstiler, ifølge nye rapporter fra Nordisk ministerråd. Et forslag til en felles nordisk strategi for økt gjenbruk og gjenvinning av tekstiler og tekstilavfall er utarbeidet. Strategien skal forlenge klærs livslengde ved hjelp av forbedret innsamling, sortering og håndtering av gamle tekstiler.

I de nordiske landene øker forbuket av nye tekstiler. I dag ligger forbruket på rundt 350 000 tonn per år, og det forventes å stige til 450 000 tonn fram mot år 2020. Nå samles det inn ca. 120 000 tonn, men mer tekstiler kan samles inn og bli en ny ressurs.

Målet med den foreslåtte strategien er at livstiden for tekstiler skal forlenges ved hjelp av bedre design og mer gjenbruk. Når tekstiler blir avfall og ikke lenger kan gjenbrukes, bør de gjenvinnes til ny fiber.

Ifølge rapporten "A Nordic textile strategy" kan forbedret innsamling og gjenvinning i Norden gi fire tusen nye nordiske arbeidsplasser. For at den foreslåtte strategien skal kunne gjennomføres, trengs det politiske vedtak og teknikkutvikling.

Forslaget til felles nordisk strategi for å øke gjenbruk og gjenvinning av tekstiler er en del av Nordisk ministerråds arbeid med grønn vekst.

Forretningsmodeller

Mer kunnskap om hvordan tekstilinnsamlingen kan forbedres, er sammenfattet i ytterligere to rapporter.

Rapporten "The Nordic textile commitment" foreslår et sertifiseringssystem og etiske retningslinjer for aktører som vil samle inn tekstilavfall, for å heve kvaliteten på innsamlingen. Sertifiseringen omfatter blant annet veldedige organisasjoner og kommersielle tekstilinnsamlere, avfallsbehandlere, produsenter og importører.

Rapporten "EPR systems and new business models" handler om hvordan forskjellige styringsredskaper kan utformes for å stimulere til mer bærekraftige forretningsmodeller som å leie, låne eller videreselge klær. Et styringsredskap som analyseres, er produsentansvar.

Downloads

The reports are a part of the Nordic Prime Ministers' green growth initiative.

Read a policy brief of all three textile projects

Output from he three textile projects:

A Nordic textile strategy – Part II: A proposal for increased collection, sorting, reuse and recycling of textiles

The Nordic textile commitment – A proposal of a common quality requirement system for textile collection, sorting, reuse and recycling


EPR systems and new business models – Part II: Policy packages to increase reuse and recycling of textiles in the Nordic region