Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norska.

Arbeidsgruppen for sirkulær økonomi (NCE)

Gruppen ble etablert i 2019 da Nordisk Ministerråd v/Embetsmannskomiteen for klima og miljø slo sammen de to tidligere arbeidsgruppene for avfall (NAG) og bærekraftig forbruk og produksjon (HKP).

NCE vil bygge kunnskap gjennom analyser og studier, som kan komme til nytte i det nasjonale arbeidet i de nordiske landene og autonome regionene (Grønland, Færøyene og Åland), og formidle resultater og innhente erfaringer på tvers av de nordiske landene gjennom seminarer, konferanser, workshop m.m.  NCE’s arbeid skal bidra til å fremme en sirkulær økonomi i de nordiske landene, og å oppfylle målene i den Nordiske visjonen mot 2030 og målene i nordisk samarbeidsprogram for miljø og klima 2019-2024.

 

I perioden 2019-2024 skal gruppen fokusere på:

 • kunnskapsbygging om sirkulær økonomi
 • hvordan fremme ressurseffektivitet i produksjon og forbruk
 • økodesign/produktdesign som kan fremme rene materialstrømmer av høy kvalitet og stimulere resirkulering
 • stimulere produsenter til å forlenge produkters levetid og kvalitet
 • styrke miljøinformasjon til forbrukerne
 • fremme giftfrie og ressurseffektive kretsløp
 • hvordan redusere uttak av ressurser
 • minske avfallsmengdene og øke anvendelse av avfall som ressurs
 • bidra til at plast i størst mulig grad inngår i en sirkulær økonomi
 • samarbeide om politiske virkemidler for en grønn omstilling basert på sirkulære prinsipper
 • kommunisere resultater gjennom konferanser og seminarer

Gruppen skal samarbeide med andre arbeidsgrupper som er relevante og har virkemidler som kan bidra til omstilling til sirkulær økonomi. I tillegg er det viktig å følge og påvirke arbeidet som pågår globalt, og at arbeidet sees i sammenheng med prosesser som pågår i EU og deres handlingsplan for en sirkulær økonomi. 

 

Satsingsområder vil være å fremme kunnskap om sirkulær økonomi og hva som må til for å utvikle en ressurseffektiv og giftfri kretsløpsøkonomi. Sentralt vil være å styrke arbeidet med økodesign og produktdesign som kan bidra til at produkter lettere kan gjenvinnes og resirkuleres. Det er også sentralt å styrke informasjon om produkters miljøegenskaper i markedet og å unngå «grønnvasking av produkter».

 

Avfall- og gjenvinning spiller en sentral rolle innenfor den sirkulære økonomien, og vi vil blant annet bidra til å styrke arbeidet mellom de nordiske landene om grensekryssende forsendelser. I tillegg er byggebransjen i de nordiske landene i sterk vekst og potensialet for renovering, forlenge levetid, gjenbruk av, bygg- og rivnings avfall og masser (stein/jord) er derfor også et prioritert område for NCE.   

 

Reduksjon av matavfall, utsortering og kompostering er en utfordring for å sikre renere materialstrømmer og en viktig problemstilling å samarbeide om. Videre vil tiltak for å redusere plastens negative miljøpåvirkning, redusere bruk og gjenvinne plast er temaer som er en del av NCEs oppgaver. Arbeidsgruppe har også mottatt oppdrag om oppfølging av anbefalinger for en grønnere omstilling i Norden. Her er etterspørsel av grønne varer og tjenester ved bærekraftige offentlige anskaffelsesprosesser et av temaene NCE vil følge det nordiske visjonsprosjektet for grønne innkjøp i regi av DFØ.

 

 

Sekretariatet for NCE vil i perioden 2019-2024 være i Miljødirektoratet i Norge. Koordinator er Merete Dæhli.

Inger Johanne Wiese, Klima- og miljødepartementet (N) er NCEs leder for arbeidet i perioden 2020-22.