Mariehamns stad för Nabbens våtmark (Åland)

Vinter, to bænke foran en sø
Fotograf
Nabbens multifunctional wetland
En stadsnära våtmark gynnar både vattenkvalitet, biologisk mångfald och stadens invånare.

Nabbens våtmark har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2022.

I området Nabben har Mariehamns stad skapat en multifunktionell stadsnära våtmark i anslutning till kustvatten med måttlig vattenkvalitet. Här har man kunnat skapa ett område som renar kustvattnet, ökar den biologiska mångfalden och som samtidigt blivit ett utrymme för utbildning och rekreation för stadens invånare.

Våtmarken består av flera steg, där det första steget avskiljer partiklar och mikroplaster. Sedan följer en sedimentationsbassäng som renar dagvatten från det bostads- och industriområde som ligger norr om våtmarken, och som även utgör ett fördröjningsmagasin i samband med skyfall. Slutligen tillkommer en mindre fiskevåtmark, avsedd för gäddyngel, för att främja den biologiska mångfalden i kustzonen.

Våtmarken har många positiva effekter på växt- och djurlivet samt vattenmiljön. Här trivs sjöfågel och nära våtmarken har grodgropar anlagts för att främja förekomsten av amfibier i den parkliknande miljö som omger våtmarken. Skolbarn har byggt fågel- och fladdermusholkar och längs vandringsvägarna i området finns skyltar som informerar om våtmarkens syfte och funktion samt om de växter och djur som bebor våtmarken.

Mariehamns stad planerar att följa upp Nabbens våtmark med att anlägga en liknande våtmark på andra sidan om staden vid Svibyån där näringsämnen från jordbrukslandskap läcker ut i havet.